0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 18.09.2021

25. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy z Kurii War­szaw­skiej wspa­nia­ły dar – reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go ks. kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pre­zen­tu­je­my je dzi­siaj dla wier­nych przy ołta­rzu głów­nym. W najbliższym…

Ogłoszenia 12.09.2021

24. Niedziela Zwykła

1. Dziś w spo­sób szcze­gól­ny naszą Ojczy­znę powie­rzaj­my wsta­wien­nic­twu nowych bło­go­sła­wio­nych: kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i mat­ki Elż­bie­ty Czac­kiej.  2. W tym tygo­dniu w Liturgii…

Ogłoszenia 11.09.2021

23. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w śro­dę – świę­to Naro­dze­nia NMP. W bazy­li­ce oo. Kar­me­li­tów „Na Pia­sku” uro­czy­sto­ści odpu­sto­we. — w czwar­tek – wspomnienie…

Ogłoszenia 28.08.2021

22. Niedziela Zwykła

1.  W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go. O godz. 9.00 modlić się będzie z nami mło­dzież ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek, a o…

Ogłoszenia 21.08.2021

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apo­sto­ła; ‑w czwar­tek – uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Po Mszy o godz.…

Ogłoszenia 14.08.2021

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1. Dziś w naszej bazy­li­ce prze­ży­wa­my para­fial­ny odpust ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym roku szcze­gól­nie dzię­ku­je­my Bogu za ukoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita…

Ogłoszenia 07.08.2021

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki Euro­py; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…