0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 11.04.2021

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.00-tej, w Godzi­nie Miłosierdzia…

Ogłoszenia 04.04.2021

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym, trud­nym cza­sie, któ­ry prze­ży­wa­my od ponad roku, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspólnoty…

Ogłoszenia 27.03.2021

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. W tym trud­nym cza­sie pan­de­mii i zwią­za­nych z tym ogra­ni­czeń bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Celebrowane…

Ogłoszenia 20.03.2021

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Roz­po­czy­na­my dziś reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re będą trwa­ły do naj­bliż­sze­go czwart­ku w naszej bazy­li­ce. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni w środowisku…

Ogłoszenia 13.03.2021

4. Niedziela Wielkiego Postu — Laetare

1. W naj­bliż­szy pią­tek będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 oraz wie­czo­rem o godz.…

Ogłoszenia 06.03.2021

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne: — w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzy­żo­wa; — w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. 2.…

Ogłoszenia 04.03.2021

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu – Nie­dzie­la Ad Gen­tes – jest szcze­gól­nym dniem jed­no­ści z pol­ski­mi misjo­na­rza­mi, któ­rych obej­mu­je­my naszą modli­twą. Od dziś, przez cały tydzień może­my ich wesprzeć…