0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 04.12.2022

2. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja, bisku­pa; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwartek –…

Ogłoszenia 27.11.2022

1. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – świę­to św. Andrze­ja, apo­sto­ła; ‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, pre­zbi­te­ra, ‑od ponie­dział­ku zapraszamy…

Ogłoszenia 19.11.2022

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – patron­ki muzyki…

Ogłoszenia 13.11.2022

33. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakon­ni­cy; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczennicy.…

Ogłoszenia 06.11.2022

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – świę­to — Rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie Św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i doktora…

Ogłoszenia 30.10.2022

31. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my Bogu za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni; ‑wto­rek –…

Ogłoszenia 22.10.2022

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w pią­tek – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy; ‑przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Różańcowe…