0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 03.12.2023

1. Niedziela Adwentu

3 grud­nia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj roz­po­czy­na­my Adwent ­– czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana, zapra­sza­my na msze św. rorat­nie, codzien­nie o godz.…

Ogłoszenia 26.11.2023

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

26 listo­pa­da 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w przy­szłą niedzielę…

Ogłoszenia 19.11.2023

33. Niedziela Zwykła

19 listo­pa­da 2023 r. 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj Świa­to­wy Dzień Ubo­gie­go, w tym roku pod hasłem: Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka (Tb 4,7). Zapra­sza­my na mszę…

Ogłoszenia 12.11.2023

32. Niedziela Zwykła

12 listo­pa­da 2023 r. 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Pol­ski; ‑we…

Ogłoszenia 05.11.2023

31. Niedziela Zwykła

5 listo­pa­da 2023 r. 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w czwar­tek – świę­to Rocz­ni­ca Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papieża…

Ogłoszenia 29.10.2023

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

29 paź­dzier­ni­ka 2023 r.  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość — rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my Bogu za pięk­no naszej mariackiej…

Ogłoszenia 22.10.2023

29. Niedziela Zwykła

22 paź­dzier­ni­ka 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uroczy­stość Świę­te­go Jana Paw­ła II; ‑w sobo­tę – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy;…