0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 28.11.2021

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czy­na­my dziś Adwent – czas przy­go­to­wa­nia na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa, oraz na rado­sne świę­to­wa­nie Jego naro­dze­nia. Szcze­gól­nym zna­kiem tego przy­go­to­wa­nia są Rora­ty – śpiewana…

Ogłoszenia 27.11.2021

Adwent Maryi — i nasz

List Paster­ski abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go na Adwent 2021 roku Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! W prze­pięk­nym, nie­daw­no z wiel­ką pie­czo­ło­wi­to­ścią odno­wio­nym Ołta­rzu Wita Stwo­sza w Kra­ko­wie, pośród…

Ogłoszenia 20.11.2021

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Uroczy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta koń­czy­my dziś rok litur­gicz­ny.  2. Dzi­siej­sze ofia­ry, skła­da­ne w naszej bazy­li­ce zosta­ną prze­zna­czo­ne na pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i złotnicze…

Ogłoszenia 15.11.2021

33. Niedziela Zwykła

1. „Ubo­gich zawsze macie u sie­bie” (Mk 14, 7) — pod tym hasłem już po raz pią­ty odby­wa się w tym roku Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Wspól­nej modli­twie w bazy­li­ce Mariac­kiej prze­wod­ni­czył wczoraj…

Ogłoszenia 07.11.2021

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑we wto­rek – świę­to rocz­ni­cy poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża; ‑w czwar­tek – wspomnienie…

Ogłoszenia 30.10.2021

31. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej…

Ogłoszenia 23.10.2021

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w czwar­tek – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mieście…