0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 19.05.2024

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go; ‑w ponie­dzia­łek – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła, msze świę­te w naszej bazy­li­ce o 6.00,…

Ogłoszenia 12.05.2024

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, o godz. 9.00 roz­po­czę­cie pro­ce­sji z Wawe­lu na Skał­kę, gdzie odbę­dzie się uroczysta…

Ogłoszenia 05.05.2024

6. Niedziela Wielkanocna

5 maja 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba; ‑w śro­dę – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa BM, głównego…

Ogłoszenia 28.04.2024

5. Niedziela Wielkanocna

28 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – Świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sien­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Euro­py; ‑w śro­dę – wspomnienie…

Ogłoszenia 21.04.2024

4. Niedziela Wielkanocna

21 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siej­szą nie­dzie­lę – nazy­wa­my Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia, pamiętajmy…

Ogłoszenia 14.04.2024

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kościo­łach naszej Ojczy­zny, odpo­wia­da­jąc na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, ks. abpa Tade­usza Woj­dy modlimy…

Ogłoszenia 07.04.2024

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach uro­czy­sto­ści odpu­sto­we, nato­miast  do naszej bazy­li­ki zapra­sza­my o godz. 15.00 na wspól­ną modlitwę…