0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 05.06.2023

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy – w naszej archi­die­ce­zji koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii św. wielkanocnej;…

Ogłoszenia 27.05.2023

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – koń­czy ona litur­gicz­ny okres wiel­ka­noc­ny; ‑w ponie­dzia­łek – świę­to NMP

Ogłoszenia 20.05.2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Rów­nież dzi­siaj dzię­ku­je­my Bogu za 50 lat posłu­gi kapłań­skiej Księdza…

Ogłoszenia 15.05.2023

6. Niedziela Wielkanocna

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski; ‑zapra­sza­my na nabożeństwa…

Ogłoszenia 07.05.2023

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji krakowskiej,…

Ogłoszenia 30.04.2023

4. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑od dzi­siaj roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, w naszej bazy­li­ce codzien­nie o godz. 18.00, ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy;…

Ogłoszenia 23.04.2023

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Naszej Ojczy­zny. Rek­to­rat Kościo­ła Świętego…