0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach uro­czy­sto­ści odpu­sto­we, nato­miast  do naszej bazy­li­ki zapra­sza­my o godz. 15.00 na wspól­ną modli­twę  w godzi­nie Miłosierdzia;
‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­ra od lat jest prze­ży­wa­na jako Dzień Świę­to­ści Życia, zachę­ca­my do włą­cze­nia się  w dzie­ło ducho­wej adop­cji, odpo­wied­nie dekla­ra­cje moż­na zabrać z naszej zakry­stii, Msze Świę­te w tym dniu w bazy­li­ce 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, i 18.30;
‑w śro­dę prze­ży­wa­my Para­fial­ny Dzień Cho­re­go, zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych oraz opie­ku­ją­cych się cho­ry­mi na Mszę Św. o godz. 11.00 w inten­cji wszyst­kich dotknię­tych cier­pie­niem. Będzie rów­nież moż­li­wość przy­ję­cia Sakra­men­tu Chorych.

2. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, nabyć dewo­cjo­na­lia mariac­kie czy książ­ki, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie 800 lat histo­rii. 

Matka Boska z Dzieciątkiem, fot. P. Gąsior