0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wspomóż

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do wspierania działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ewangelizacyjnej i konserwatorskiej bazyliki Mariackiej.

Wspar­cie jest moż­li­we poprzez wpła­tę daro­wi­zny na rachu­nek bankowy:

Para­fia Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Para­fia Mariac­ka w Krakowie)
Bank Pekao S.A.
nr kon­ta: 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360
Prze­lew zagraniczny:
IBAN: PL70124014311111000010455360
kod BIC: PKOPPLPW

Pro­si­my o wpi­sa­nie jed­ne­go z poniż­szych tytu­łów wpłaty:

Cele kul­tu reli­gij­ne­go – nowa ewangelizacja
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – dzie­ła miłosierdzia
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – muzy­ka sakralna
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – konserwacja

Dzie­ła nowej ewangelizacji
Podej­mo­wa­ne są z potrze­by dzie­le­nia się doświad­cze­niem wia­ry. Comie­sięcz­na ado­ra­cja z pięk­ną sce­ne­rią oraz opra­wą muzycz­ną i gra­ficz­ną czy spo­tka­nia z roz­wa­ża­niem i dzie­le­niem się Sło­wem Bożym – to tyl­ko nie­któ­re z naszych ini­cja­tyw. Daro­wi­zny na cele nowej ewan­ge­li­za­cji zosta­ją prze­zna­czo­ne na pokry­cie kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logistycznych.

Dzia­łal­ność charytatywna
Poczu­cie spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści para­fial­ne­go dusz­pa­ster­stwa w miej­scu tak waż­nym na histo­rycz­no-kul­tu­ro­wej mapie Pol­ski obej­mu­je dzia­ła­nia na rzecz akcji Zespo­łu Cha­ry­ta­tyw­ne­go. Zespół ten przez cały rok poma­ga naj­uboż­szym i potrze­bu­ją­cym pomo­cy miesz­kań­com para­fii i Kra­ko­wa. Orga­ni­zu­je m.in. wigi­lię dla ubo­gich i włą­cza się w Świa­to­wy Dzień Ubo­gich Archi­die­ce­zji Krakowskiej.

Dzia­łal­ność konserwatorska
Dzia­łal­ność ta obej­mu­je pokry­wa­nie bie­żą­cych kosz­tów gospo­dar­skich wspól­no­ty para­fial­nej, prac kon­ser­wa­tor­skich obiek­tów i dzieł znaj­du­ją­cych się w zbio­rach bazy­li­ki Mariac­kiej. Cie­szy­my się z zakoń­czo­nej kon­ser­wa­cji ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza, któ­ry zachwy­ca nas już swo­im bla­skiem i jed­no­cze­śnie dba­my o inne cen­ne dzie­ła m.in.: o obra­zy, rzeź­by oraz sza­ty i naczy­nia liturgiczne.

Muzy­ka sakralna
Bazy­li­ka Mariac­ka reali­zu­jąc pro­jekt rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium, pra­gnie stwo­rzyć wizy­tów­kę w zakre­sie kul­tu­ry muzycz­nej mia­sta Kra­ko­wa. Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne zosta­ną na dba­łość o jakość orga­nów, a tak­że na dzia­łal­ność Scho­lii Mariac­kiej, zespo­łu muzycz­ne­go bazy­li­ki — Cap­pel­li Maria­lis oraz chó­ru Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”.

Cegieł­ki-wej­ściów­ki
Moż­na rów­nież nabyć cegieł­kę umoż­li­wia­ją­cą zwie­dza­nie bazy­li­ki Mariac­kiej (w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych na Pla­cu Mariac­kim 7).

W zakry­stii oraz w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.

 

Za wszel­ką pomoc ser­decz­nie dziękujemy!