0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wspomóż

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do wspierania działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ewangelizacyjnej i konserwatorskiej bazyliki Mariackiej.

Wspar­cie jest moż­li­we poprzez wpła­tę daro­wi­zny na rachu­nek bankowy:

Para­fia Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Para­fia Mariac­ka w Krakowie)
Bank Pekao S.A.
nr kon­ta: 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360
Prze­lew zagraniczny:
IBAN: PL70124014311111000010455360
kod BIC: PKOPPLPW

Pro­si­my o wpi­sa­nie jed­ne­go z poniż­szych tytu­łów wpłaty:

Cele kul­tu reli­gij­ne­go – nowa ewangelizacja
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – dzie­ła miłosierdzia
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – muzy­ka sakralna
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – konserwacja

Dzie­ła nowej ewangelizacji
Podej­mo­wane są z potrze­by dzie­le­nia się doświad­cze­niem wia­ry. Nasza dzia­łal­ność to nie tyl­ko gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny, ale tak­że peł­na zapa­łu dba­łość o jakość gło­sze­nia: nowe środ­ki wyra­zu, boga­te tre­ści, cie­kawi goście, nowocze­sny design materiałów.
Comie­sięczna ado­ra­cja z pięk­ną sce­ne­rią oraz opra­wą muzycz­ną i gra­ficzną czy coty­go­dniowe kate­­che­zy-spo­­t­ka­­nia z wyjąt­ko­wymi gość­mi – to tyl­ko nie­które z naszych ini­cja­tyw. Człon­ko­wie wspól­not dzia­łają cał­ko­wi­cie pro bono, jed­nak reali­za­cja ich dzia­łań pocią­ga za sobą kosz­ty. Daro­wi­zny na cele nowej ewan­ge­li­za­cji zosta­ją prze­zna­czone na pokry­cie kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logistycznych.

Dzia­łal­ność charytatywna
Poczu­cie spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści para­fial­nego dusz­pa­ster­stwa w miej­scu tak waż­nym na histo­­rycz­no-kul­tu­­ro­­wej mapie Pol­ski obej­muje dzia­ła­nia na rzecz akcji Zespo­łu Charytatywnego.

Dzia­łal­ność konserwatorska
Dzia­łal­ność ta obej­mu­je pokry­wa­nie bie­żą­cych kosz­tów gospo­dar­skich wspól­no­ty para­fial­nej, prac kon­ser­wa­tor­skich obiek­tów i dzieł znaj­du­ją­cych się w zbio­rach bazy­li­ki Mariac­kiej, jak rów­nież orga­ni­za­cji oka­zjo­nal­nych wyda­rzeń (kon­cer­tów, kon­fe­ren­cji itp.). Daro­wi­zny zosta­ną prze­zna­czone na pokry­cie m.in. kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logistycznych. 

Muzy­ka sakralna
Bazy­li­ka Mariac­ka reali­zu­je pro­jekt rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium, któ­ry ma na celu stwo­rze­nie wizy­tów­ki w zakre­sie kul­tu­ry muzycz­nej mia­sta. Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne zosta­ną na reno­wa­cję orga­nów, a tak­że na dzia­łal­ność Scho­lii Litur­gicz­nej i zespo­łu muzycz­ne­go bazy­li­ki — Cap­pel­li Marialis.

Cegieł­ki-wej­ściów­ki
Moż­na rów­nież nabyć cegieł­kę umoż­li­wia­ją­cą zwie­dza­nie bazy­li­ki Mariac­kiej (w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych na Pla­cu Mariac­kim 7). Prze­zna­czo­ne one są na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­we­go dziedzictwa.

 

Za wszel­ką pomoc ser­decz­nie dziękujemy!