0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zwiedzanie hejnalicy Mariackiej

WIEŻA NIECZYNNA DLA GOŚCI DO ODWOŁANIA

 

Licz­ba bile­tów ograniczona!

W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nieczynna!

Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bezpieczeństwa.

Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Cegieł­ki-wej­ściów­ki do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).

Wej­ście na wie­żę od ul. Floriańskiej.

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 8 osób (dwa wej­ścia na godzinę).

Zakup cegieł­ki-wej­ściów­ki jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry znaj­du­je się w punk­cie obsłu­gi zwiedzających.