0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zwiedzanie hejnalicy Mariackiej

Od czerw­ca wie­ża czyn­na od wtor­ku do niedzieli 

 

Pro­si­my o naby­cie cegie­łek-wej­śció­wek, prze­zna­czo­nych na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­we­go dziedzictwa.
Cegieł­ka duża — 20 zł
Cegieł­ka mała — 12 zł (dzie­ci powy­żej 8. roku życia, stu­den­ci do 26. roku życia, senio­rzy 60+, renciści)

Dzie­ci poni­żej 8. roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bezpieczeństwa.
Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Cegieł­ki-wej­ściów­ki do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).

Dni i godzi­ny zwiedzania:
Punkt obsłu­gi tury­stów otwar­ty jest od wtor­ku do sobo­ty mię­dzy 10:00 a 17:30 oraz w nie­dzie­le od 13:00 do 17:30.
Od wtor­ku do sobo­ty wej­ścia na wie­żę odby­wa­ją się w nastę­pu­ją­cych godzinach:

10:05 – 10:30 10:30 – 10:55 11:05 – 11:30 11:30 – 11:55
12:05 – 12:30 12:30 – 12:55 13:05 – 13:30 13:30 – 13:55
14:05 – 14:30 14:30 – 14:55 15:05 – 15:30 15:30 – 15:55
16:05 – 16:30 16:30 – 16:55 17:05 – 17:30 17:30 – 17:55

 

W nie­dzie­le i świę­ta wej­ścia na wie­żę odby­wa­ją się w nastę­pu­ją­cych godzinach:

13:05 – 13:30 13:30 – 13:55 14:05 – 14:30 14:30 – 14:55 15:05 – 15:30
15:30 – 15:55 16:05 – 16:30 16:30 – 16:55 17:05 – 17:30 17:30 – 17:55

 

Infor­ma­cje dodatkowe:
Pod­czas odgry­wa­nia hej­na­łu nie ma moż­li­wo­ści prze­by­wa­nia na pozio­mie pomiesz­cze­nia hejnalisty.
Licz­ba cegie­łek-wej­śció­wek ograniczona.
W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nieczynna.
Wej­ście na wie­żę od ul. Floriańskiej.
Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 10 osób (dwa wej­ścia na godzinę).
Foto­gra­fo­wa­nie i fil­mo­wa­nie na wie­ży, z wyłą­cze­niem użyt­ku wła­sne­go, wyma­ga wcze­śniej­szej zgo­dy. Proś­by nale­ży kie­ro­wać na adres: archwium@​mariacki.​com
Zakup cegieł­ki-wej­ściów­ki jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regulaminu.

Regu­la­min zwie­dza­nia wie­ży hej­na­li­cy bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie