0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zwiedzanie hejnalicy Mariackiej

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną obo­wią­zu­je zakaz prze­by­wa­nia na pozio­mie 11. w cza­sie wyko­ny­wa­nia hej­na­łu przez hejnalistę. 
Do 18 kwiet­nia hej­na­li­ca zamknięta 

 

Od kwiet­nia do października:
(z wyjąt­kiem świąt kościelnych)
ponie­dzia­łek-nie­czyn­ne
wto­rek ‑sobo­ta 9.10−17.30
prze­rwa 11.30−13.10
nie­dzie­la 13.10−17.30 

Sty­czeń, luty, listo­pad, gru­dzień — nieczynne 

Licz­ba bile­tów ograniczona!
W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nieczynna!
Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bezpieczeństwa.

KARTY WSTĘPU

Normalne/​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat)/ 10 zł

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).

Wej­ście na wie­żę od ul. Floriańskiej.

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 8 osób (dwa wej­ścia na godzinę).

Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry znaj­du­je się w punk­cie obsłu­gi zwiedzających.