0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

FIAT

spo­tka­nia: Eucha­ry­stia w każ­dą 3. nie­dzie­lę mie­sią­ca o 18.30, spo­tka­nia for­ma­cyj­ne w każ­dą 2. i 4. śro­dę mie­sią­ca o 20.00 przy pl. Mariac­kim 5
Face­bo­ok
lider: Karo­li­na Zając
opie­kun ducho­wy: ks. Cze­sław Bogdał

Dlaczego FIAT?

FIAT, czy­li NIECH SIĘ STANIE to nawią­za­nie do hasła ŚDM w Pana­mie „Oto ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech mi się sta­nie według sło­wa Twe­go”, któ­re pro­wa­dzi­ły nas przed ponad 2 lata ducho­wych przy­go­to­wań. Teraz sta­ją się dro­go­wska­zem w dro­dze do Lizbo­ny.
Odpo­wia­da­jąc na sło­wa Ojca Świę­te­go z Pana­my pra­gnie­my odpo­wie­dzieć TAK na Boże wezwa­nie do służ­by i bycia Jego TERAZ.
Mary­ja, influ­en­cer­ka Boga, jak mówił papież w Pana­mie, odpo­wia­da­jąc FIAT zaufa­ła Miło­ści ❤️ Jako patron­ka naszej bazy­li­ki towa­rzy­szy nam od same­go począt­ku. Pra­gnie­my nadal kie­ro­wać się Jej przy­kła­dem poma­ga­jąc naj­bar­dziej potrzebującym.