0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Chór Hasło

Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „Hasło” to chór męski, który można usłyszeć w bazylice Mariackiej w każdą niedzielę na mszy świętej o godzinie 10.00.

Męski chór „Hasło” powstał w 1889 r. z inspi­ra­cji dra Hen­ry­ka Jor­da­na, któ­ry stał się kie­row­ni­kiem i opie­ku­nem chó­ru. Obec­nie dyry­gent­ką Rze­mieśl­ni­cze­go Towa­rzy­stwa Śpie­wac­kie­go „Hasło” jest Tere­sa Majka-Pacanek.

Chór posia­da sze­ro­ki reper­tu­ar i wyko­nu­je utwo­ry kom­po­zy­to­rów takich jak: G.P. Pale­stri­na, J. Brahms, B. Wal­lek-Walew­ski, Ch. Gunod, W. Lach­man, Wacław z Sza­mo­tuł, M. Gomół­ka, A. Koszew­ski, F. Nowo­wiej­ski, T. Klo­now­ski, J. Makla­kie­wicz, W. Luto­sław­ski. Zespół poszczy­cić się może licz­ny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pra­cą arty­stycz­ną. Wystę­po­wał na wie­lu festi­wa­lach i kon­cer­to­wał na całym świecie.

Opie­ku­nem ducho­wym chó­ru jest ks. Piotr Guzik.

Dane kontaktowe

Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” im. dra Hen­ry­ka Jordana
Plac Mariac­ki 2 m. 7
30–042 Kra­ków
tel: +48 12 422 76 18, +48 12 647 25 04
e‑mail: chor.​haslo@​op.​pl
WWW: www​.haslo​-kra​kow​.pl

130-lecie chó­ru