0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Chór Hasło

Spotkania

Msza święta w niedzielę o 10.00

Dyrygent

Teresa Majka-Pacanek

Opiekun duchowy

ks. Piotr Guzik

Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „Hasło” to chór męski, który można usłyszeć w bazylice Mariackiej w każdą niedzielę na mszy świętej o godzinie 10.00.

Męski chór „Hasło” powstał w 1889 r. z inspi­ra­cji dra Hen­ry­ka Jor­da­na, któ­ry stał się kie­row­ni­kiem i opie­ku­nem chó­ru. Obec­nie dyry­gent­ką Rze­mieśl­ni­cze­go Towa­rzy­stwa Śpie­wac­kie­go „Hasło” jest Tere­sa Majka-Pacanek.

Chór posia­da sze­ro­ki reper­tu­ar i wyko­nu­je utwo­ry kom­po­zy­to­rów takich jak: G.P. Pale­stri­na, J. Brahms, B. Wal­lek-Walew­ski, Ch. Gunod, W. Lach­man, Wacław z Sza­mo­tuł, M. Gomół­ka, A. Koszew­ski, F. Nowo­wiej­ski, T. Klo­now­ski, J. Makla­kie­wicz, W. Luto­sław­ski. Zespół poszczy­cić się może licz­ny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pra­cą arty­stycz­ną. Wystę­po­wał na wie­lu festi­wa­lach i kon­cer­to­wał na całym świecie. 

Dane kontaktowe

Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” im. dra Hen­ry­ka Jordana
Plac Mariac­ki 2 m. 7
30–042 Kra­ków
tel: +48 12 422 76 18, +48 12 647 25 04
e‑mail: chor.​haslo@​op.​pl
WWW: www​.haslo​-kra​kow​.pl

130-lecie chó­ru