0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Prace konserwatorskie przy hejnalicy

Prace konserwatorskie przy hejnalicy

Para­fia Mariac­ka kon­ty­nu­uje II etap pro­jek­tu „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną królewską”. 

Dzia­ła­niom kon­ser­wa­tor­skim pod­da­ne zosta­ną cho­rą­giew­ki i naj­mniej­sze z kul ze szczy­tu hej­na­li­cy oraz wszyst­kie cegla­ne ścia­ny wie­ży, wie­życz­ki scho­do­wej, ścia­ny szczy­to­wej i znaj­du­ją­ce się na ele­wa­cjach ele­men­ty kamien­ne i drew­nia­ne. Reno­wa­cji pod­da­ne zosta­ną rów­nież wszyst­kie okna.

Kie­ru­jąc się naj­wyż­szą tro­ską o obiekt, wyko­na­ny został sze­reg prób mają­cych na celu dobór naj­lep­szej moż­li­wej meto­dy czysz­cze­nia powierzch­ni cegły, jak i ele­men­tów kamien­nych. Pod­czas spo­tkań komi­sji kon­ser­wa­tor­skiej, wybra­na zosta­ła meto­da abla­cji lase­ro­wej. Jest ona dużo mniej inwa­zyj­na i bez­piecz­niej­sza od czysz­cze­nia meto­da­mi ścier­ny­mi lub przy uży­ciu wody. Laser, któ­ry jest uży­wa­ny do pra­cy przy wie­ży, jest lase­rem zapro­jek­to­wa­nym do zadań kon­ser­wa­tor­skich. Cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że nie jest to pra­ca cią­gła wiąz­ki lase­ro­wej, jak w przy­pad­ku lase­rów prze­my­sło­wych. Jest to laser impul­so­wy, czy­li nastę­pu­je peł­na kon­tro­la cza­su trwa­nia impul­su. Laser szyb­ko i sku­tecz­nie usu­wa zabru­dze­nia cywi­li­za­cyj­ne, prze­ma­lo­wa­nia czy zapla­mie­nia bez naru­sza­nia powierzch­ni czysz­czo­ne­go mate­ria­łu. Dodat­ko­wą korzy­ścią dzia­łań przy uży­ciu tej meto­dy, jest eko­lo­gicz­ność. Nie jest wyma­ga­ne sto­so­wa­nie wody, ścier­niw czy środ­ków che­micz­nych, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na czy­stość całe­go procesu.

Ze wzglę­du na trwa­ją­ce pra­ce, zwie­dza­nie hej­na­li­cy nie jest możliwe.

fot. Michał Kowalczyk