0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PARAFII RZYM.-KAT. PW. WNIEBOWZIĘCIA NMPKRAKOWIE – WWW​.MARIAC​KI​.COM
KOMUNIKATZWIĄZKUPRZEPISAMI OCHRONY DANYCH

Sza­now­ny użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczę­ło obo­wią­zy­wać Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (okre­śla­ne jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogól­ne Roz­po­rzą­dze­nie o Ochro­nie Danych”). W związ­ku z tym pra­gnie­my zwró­cić Two­ją uwa­gę na kil­ka istot­nych kwe­stii zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych:

Para­fia Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMM w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5 przy­wią­zu­je szcze­gól­ną wagę do posza­no­wa­nia pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych Ser­wis www​.mariac​ki​.com oraz dokła­da wszel­kich sta­rań, aby chro­nić zgro­ma­dzo­ne w nim dane oraz wize­ru­nek osób przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem osób trzecich.

Admi­ni­stra­to­rem danych Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su jest Para­fia Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5 zwa­na dalej: „Admi­ni­stra­to­rem”.

Inspek­to­rem Ochro­ny Danych w Para­fii Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5  jest  IOD AK  Jakub Kwa­śnik, e‑mail: diod@​diecezja.​krakow.​pl, kom.794950741

Dane oraz wize­ru­nek osób mogą być udo­stęp­nia­ne przez Admi­ni­stra­to­ra pod­mio­tom kościel­nym oraz pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich uzy­ska­nia na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów prawa.

Infor­ma­cje o Użyt­kow­ni­kach stro­ny są prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne przez Para­fię Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie z zacho­wa­niem środ­ków bez­pie­czeń­stwa, speł­nia­ją­cych wymo­gi doty­czą­ce ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści prze­wi­dzia­ne w roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE, jak rów­nież w usta­wie z dnia 4 lute­go 1994 r. Pra­wo Autorskie.

Admi­ni­stra­tor gro­ma­dzi dane wyłącz­nie w celach:

  • świad­cze­nia usług dro­gą elektroniczną,
  • pomia­rów sta­ty­stycz­nych i udo­sko­na­le­nia usług.

Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia wize­ru­nek osób w celach zwią­za­nych z rela­cjo­no­wa­niem wyda­rzeń Para­fii Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie oraz dzia­łal­no­ścią Księ­ży w gale­riach zdjęć oraz fil­mów Para­fii Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Krakowie.

Admi­ni­stra­tor sto­su­je orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa, aby chro­nić dane przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem osób trzecich.

W przy­pad­ku zgło­sze­nia wnio­sku o usu­nię­cie Pani/​Pana danych oso­bo­wych i/​lub zdjęć z Ser­wi­su, Admi­ni­stra­tor doko­na ich usu­nię­cia bez zbęd­nej zwło­ki, jed­nak nie póź­niej niż w cią­gu 3 dni od daty zgło­sze­nia przez Panią/​Pana takie­go wniosku.

Zebra­ne dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza obszar Unii Europejskiej.

Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

Użyt­kow­ni­ko­wi Ser­wi­su przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce pra­wa odno­śnie prze­twa­rza­nia jego danych osobowych:

  • pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych na zasa­dach okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych osobowych,
  • pra­wo do spro­sto­wa­nia danych,
  • pra­wo do usu­nię­cia danych,
  • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nów wła­ści­wych ze wzglę­du na ochro­nę danych osobowych,
  • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych osobowych,
  • pra­wo do bycia zapomnianym.

Oświad­cze­nia i wszel­kie kore­spon­den­cje w zakre­sie danych oso­bo­wych oraz naru­sze­nia pra­wa do wize­run­ku pro­szę kie­ro­wać na adre­sy ema­il: bioro@​mariacki.​com lub w for­mie pisem­nej, na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra: Para­fia Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP  31–042 Kra­ków, Pl. Mariac­ki  5 z dopi­skiem  „ochro­na danych osobowych”/ „ochro­na wizerunku”.