0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 16.01.2022

Sieci

Wczo­raj prze­czy­ta­łem arty­kuł w „Gaze­cie Kra­kow­skiej” o intry­gu­ją­cym tytu­le: „Małe dzie­ci uza­leż­nia­ją się od komó­rek z winy rodzi­ców, któ­rzy nie mają cza­su”. Poda­no zatrważające…

Kazania 09.01.2022

Narodzeni

Jak moż­na naro­dzić się na nowo? Wie­my bowiem jasno, że do Kró­le­stwa Boże­go wej­dą wyłącz­nie naro­dze­ni na nowo, naro­dze­ni z wody i z Ducha, ochrzcze­ni Duchem Świę­tym, któ­ry jest Ogniem. Let­ni nie mają szans…

Kazania 06.01.2022

Cuda

Kie­dy medy­tu­ję dzi­siej­sze sło­wo docho­dzę do wnio­sku, że cud to dla wie­lu olbrzy­mi kło­pot. Zwłasz­cza aspi­ru­ją­cym do wiel­kiej wła­dzy i olbrzy­mich pie­nię­dzy Mesjasz nie pasu­je. Oni przyj­mu­ją najczęściej…

Kazania 02.01.2022

Polityka

W Pol­sce naj­mniej chy­ba pożą­da­nym w ustach kazno­dziei jest sło­wo poli­ty­ka. Sły­chać jak­że czę­sto w Ojczyź­nie: „Nie upra­wiaj­cie poli­ty­ki na ambo­nie. Nie wska­zuj­cie ludziom popar­cia dla konkretnych…

Kazania 31.12.2021

Natura

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie Dro­dzy Kra­ko­wia­nie, W ten szcze­gól­ny dzień, we wspo­mnie­nie świę­te­go papie­ża Syl­we­stra, w ostat­ni pią­tek roku, dobremu…

Kazania 25.12.2021

Opowieści Wielkiej Nocy

Betle­jem­ski cud opi­su­ją Ewan­ge­lie. Jak­że suge­styw­nie i ckli­wie opo­wia­da­ją nam o ludz­kich atry­bu­tach Jezu­sa — Boże­go Mesja­sza, o ubo­gich warun­kach Jego naro­dzin, o uczyn­no­ści aniołów…

Kazania 19.12.2021

Użalenie

Pieśń z XVI wie­ku pod tytu­łem „Po upad­ku czło­wie­ka grzesz­ne­go” dru­ko­wa­na w wie­lu śpiew­ni­kach m.in. w śpiew­ni­ku ks. Micha­ła Mar­ci­na Mio­du­szew­skie­go z 1838 roku, zawie­ra drogocenną…