0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 24.09.2023

Bezrobocie

W 2008 roku papież Bene­dykt XVI zasko­czył słu­cha­czy XXI wie­ku mówiąc: „pierw­sze prze­sła­nie tej przy­po­wie­ści to fakt, że gospo­darz nie zno­si – jeśli tak moż­na powie­dzieć – bez­ro­bo­cia i chce, by wszyscy…

Kazania 17.09.2023

77

W Radiu Pogo­da pod­słu­cha­łem roz­mo­wę. W cza­sie sobot­niej audy­cji „Kon­cer­tu życzeń” pewien syn zamó­wił u pro­wa­dzą­ce­go pio­sen­kę. Dla mamy na uro­dzi­ny. Oka­za­ło się, że mama Marian­na tego…

Kazania 10.09.2023

List

W I wie­ku wspól­no­ta chrze­ści­jan w Rzy­mie nie mia­ła łatwo. Pier­wot­nie byli w niej ochrzcze­ni pocho­dze­nia pogań­skie­go i żydow­skie­go. Żydzi, po edyk­cie cesa­rza Klau­diu­sza, musie­li opuścić…

Kazania 20.08.2023

Obcy?

Cudzo­zie­miec, poga­nin, kobie­ta kana­nej­ska to boha­te­ro­wie dzi­siej­szych czy­tań. Moż­na w jed­nym sło­wie zmie­ścić te trzy typy: to ci obcy. Nie­któ­rzy wypo­wia­da­ją sło­wo „obcy” z zaciśniętymi…

Kazania 13.08.2023

Korona

Ślu­by lwow­skie kró­la Jana Kazi­mie­rza, roz­po­wszech­ni­ły tytu­ło­wa­nie Maryi Kró­lo­wą Pol­ski. Kult ten zna­ny był jed­nak wcze­śniej, od obja­wień o. Man­ci­nel­le­go jak­by orga­nicz­nie zwią­za­nych z… —…

Kazania 06.08.2023

Osobiste spotkanie

Cze­go tak napraw­dę doświad­cza­my pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, cyklicz­nie odby­wa­ją­cych się od pon­ty­fi­ka­tu Jana Paw­ła II po dziś dzień, w tylu miej­scach na całym świe­cie? Czę­sto­cho­wa, Denver,…

Kazania 02.07.2023

Prorocy

Nie ukry­wa­my tego: lubi­my słu­chać opo­wie­ści o pro­ro­kach, wizjo­ne­rach, ludziach prze­wi­du­ją­cych przy­szłość. Zwłasz­cza tych mądrych opo­wia­dań i histo­rii łak­nie­my na co dzień. I dziś liturgia…