0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 10.06.2021

Cud

Eucha­ry­stia to cud, a nie mani­fe­sta­cja. Jej rze­czy­wi­stość nie jest do koń­ca do opi­sa­nia, nie jest do zro­zu­mie­nia. Z pozio­mu rozu­mu mówi­my o kawał­ku chle­ba, bia­łej hostii, o odro­bi­nie wina,…

Kazania 30.05.2021

3 do 1

Zna­ne jest porów­na­nie Trój­cy Świę­tej do trzech świec, któ­rych pło­mie­nie palą się tak bli­sko, że łączą się, sta­no­wiąc jeden pło­mień. Wśród misji mni­chów irosz­koc­kich porów­ny­wa­no tak­że Trój­cę do…

Kazania 23.05.2021

Zmiany

Postę­puj­cie wg ducha. Bądź­cie otwar­ci na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go. Bądź­cie otwar­ci na Jego zmia­ny. Taka lek­cja dnia dla nas wyni­ka z lek­tu­ry sło­wa litur­gii na dziś. Zachę­ta doty­czy wszyst­kich stanów,…

Kazania 16.05.2021

Do nieba

Sło­wo sta­wia nas w uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana przed koniecz­no­ścią doko­na­nia wybo­ru, od któ­re­go zale­ży nasz los: zba­wie­nie lub nie­pew­ność. Nie ma dróg pośred­nich. „Dla­cze­go sto­icie i wpatrujecie…

Kazania 09.05.2021

Jezus

Pra­wo Pierw­sze życia ducho­we­go jest bar­dzo opty­mi­stycz­ne: Bóg miłu­je cie­bie i ma dla two­je­go życia wspa­nia­ły plan. Pra­wo Dru­gie wska­zu­je na pew­ne ogra­ni­cze­nie: Czło­wiek jest grzesz­ny. Upa­da. Błądzi.…

Kazania 02.05.2021

Wirusologia

Grze­chy są jak wiru­sy. Nie widać ich gołym okiem. Czę­sto nie obja­wia­ją się natych­miast „cho­ro­bo­wo”. A jed­nak są bar­dzo zabój­cze. „Nie­le­czo­ne” grze­chy pro­wa­dzą do wyko­le­ja­nia z toru Bożych…

Kazania 25.04.2021

Dzieci

Jeste­śmy dzieć­mi. Jeste­śmy dzieć­mi dobre­go Boga. I to wspa­nia­łe, że tak jest. Bóg dla nas przy­go­to­wał wspa­nia­ły plan. Doświad­cza tego sam św. Piotr, któ­ry prze­cho­dzi prze­mia­nę z drżą­ce­go ucznia…