0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 05.05.2024

Próba

Naj­waż­niej­szym zna­kiem Jezu­sa na zie­mi jest Eucha­ry­stia. W niej ogni­sku­je się jak w soczew­ce wie­le tajem­nic. Z niej wypły­wa wyja­śnie­nie wie­lu tajem­nic. Kapła­ni cele­bru­ją ją czę­sto, a wierni…

Kazania 30.03.2024

Woda

Chleb, wino i woda to świę­ta tria­da Eucha­ry­stii. Zna­leź­li­śmy już sym­bo­le chle­ba pas­chal­ne­go w Eucha­ry­stii i Wina – Krwi Chry­stu­sa oczysz­cza­ją­cej nas z mar­twych uczyn­ków w Wielki…

Kazania 29.03.2024

Wino

W Wiel­ki Pią­tek sym­bo­li­ka Krzy­ża i Krwi Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa pro­wa­dzi nas w kon­tek­ście Eucha­ry­stii do roz­wa­żań, dla­cze­go Chry­stus prze­mie­nił aku­rat wino w swo­ją krew? Jest przecież…

Kazania 28.03.2024

Chleb

Obmy­cie nóg pro­wa­dzi Chry­stu­sa Pana i Jego uczniów pro­sto do sto­łu na Pas­chę. Zaob­ser­wuj­my, że prze­pis na spo­ży­wa­ny wów­czas chleb, któ­ry łamie­my rów­nież pod­czas Eucha­ry­stii, nie zmie­nił się od…

Kazania 03.03.2024

Podręcznik

Księ­ga Wyj­ścia opo­wia­da o exo­dus, czy­li o ucie­cz­ce-wyj­­ściu-exo­­dus uci­śnio­nych ludzi z zie­mi egip­skiej. Lecz nie tyl­ko. Trak­tu­je rów­nież o nowym otwa­r­ciu-exo­­dus wia­ry w jedy­ne­go Boga…

Kazania 25.02.2024

Bóg na kłopoty

Bóg nie tyl­ko jest Stwór­cą, ale jest tak­że wiel­kim wyba­wi­cie­lem w tara­pa­tach. On pisze tyl­ko dobre histo­rie ludz­kie, a jest to moż­li­we wów­czas, kie­dy Mu ufa­my. Prze­ko­nał się o tym Abra­ham. On,…

Kazania 15.02.2024

Więcej ciszy

Współ­cze­sny czło­wiek oba­wia się żyć w ciszy. Wypeł­nia życie nie­ustan­nym obra­zem i dźwię­kiem. WHO — Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia — okre­śli­ła ów nie­ustan­ny szum, któ­ry towa­rzy­szy człowiekowi,…