0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 24.10.2021

Anemia

Zakoń­czył się w ubie­głym tygo­dniu XVIII Kon­kurs Cho­pi­now­ski. Pew­nie to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie tego roku w Pol­sce. Wygrał Kana­dyj­czyk Bru­ce Liu, któ­ry wzru­szał grą. Mówio­no: „To, co dzisiaj…

Kazania 17.10.2021

Trony

Logi­ka Jezu­sa jest bar­dzo odmien­na od tej świa­to­wej. Tu nie liczą się tro­ny, tytu­ły przed nazwi­skiem, sta­no­wi­ska peł­nio­ne w orga­ni­za­cjach. Nawet tytu­ły hono­ro­we zupeł­nie nie przy­spa­rza­ją punktów…

Kazania 19.09.2021

Bez ogródek

Św. Jakub Apo­stoł stro­fu­je z god­ną zasta­no­wie­nia mocą. Upo­mi­na bez ogró­dek swo­ich adre­sa­tów o kłó­tli­wość, zazdrość, żądzę spo­ru, bez­ład, pożą­dli­wość i wystę­pek. Pyta rów­nież wprost:…

Kazania 12.09.2021

Ucho

Pan Bóg otwo­rzył mi ucho, a ja się nie opar­łem ani się nie cof­ną­łem…” (Iz 50). Cytat biblij­ny mamy wra­że­nie odda­je począ­tek każ­de­go czy­nu pocho­dzą­ce­go od Boga. Oczy­wi­ście pro­rok Iza­jasz wskazuje…

Kazania 29.08.2021

Słuchanie

Duch Świę­ty dzia­ła przez Sło­wo Boże i pomi­mo ludz­kich sła­bo­ści daje natchnie­nie życiu chrze­ści­jan, ludzi, któ­rzy chcą słu­chać. Koniecz­nym jest więc dla nas naby­cie umie­jęt­no­ści słu­cha­nia natchnień…

Kazania 22.08.2021

Waga

Nie­wy­po­wie­dzia­na jest waga Eucha­ry­stii. O tym jest dzi­siaj sło­wo Boże. Ci, któ­rzy Jej nie zna­ją, lepiej powie­dziaw­szy – nie zgłę­bia­ją Jej jako tajem­ni­cy – odda­la­ją się od peł­ni wia­ry. Tak, wiara…

Kazania 16.08.2021

Błogosławiona między nami

Dro­dzy kra­ko­wia­nie i goście, Kie­dy w dniu dorocz­ne­go odpu­stu sły­szy­my sło­wa Pisma „Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi” (Łk1) oraz „Wiel­ki znak się uka­zał na nie­bie: Nie­wia­sta obleczona…