0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 04.12.2022

Mistrzostwa

Mistrzo­stwa spor­to­we w pił­ce noż­nej nie prze­szka­dza­ją nam w adwen­to­wym poszu­ki­wa­niu mistrzo­stwa. Zasta­na­wia­my się nawet w tym cza­sie bar­dziej, na czym pole­ga praw­dzi­we mistrzo­stwo u Boga…

Kazania 20.11.2022

Pozwolenie

Obcho­dzo­na dzi­siaj Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta przy­po­mi­na, że życie nie postę­pu­je naprzód przy­pad­ko­wo, ale zmie­rza do celu. Pan dzie­jów i całe­go stwo­rze­nia tak to zapla­no­wał, a zakończeniem…

Kazania 13.11.2022

Piec

Mala­chiasz to pro­rok mniej­szy, któ­re­go imię ozna­cza bycie posłań­cem, anio­łem, posłem Jah­we. Nie posia­da­my jego życio­ry­su, ale wia­do­mo, że dzia­łal­ność tego pokut­ne­go kazno­dziei zawie­ra się mię­dzy VI

Kazania 06.11.2022

Sieroty

Kim byli sadu­ce­usze (hebr. צְדוּקִים sĕdûqîm), boha­te­rzy nar­ra­cji dzi­siej­szej Ewan­ge­lii? Wyja­śnia nam histo­ria: to stron­nic­two reli­­gi­j­no-poli­­ty­cz­ne, „par­tia” w Judei w Izra­elu, utworzona…

Kazania 30.10.2022

Święty nie z brązu

Czy ist­nie­je jakiś tajem­ny spo­sób wytwa­rza­nia świę­tych? Nie. Fabry­ki i labo­ra­to­rium gene­ro­wa­nia świę­tych nie ma. Pro­duk­cja świę­tych nie jest więc maso­wym pro­ce­sem dołą­cza­nia do obywateli…

Kazania 23.10.2022

Syrach

Syrach vel Syra­cy­des to wiel­ce inte­re­su­ją­ca postać. Hebraj­czyk z krwi i kości. Żył w IIIII wie­ku przed naro­dze­niem Chry­stu­sa. Był zawo­do­wym pisa­rzem, nauczy­cie­lem i mędr­cem. Dużo podróżował,…

Kazania 09.10.2022

Reforma

Ordo Pre­di­ca­to­rum, Zakon kazno­dziej­ski św. Domi­ni­ka – do takiej nomen­kla­tu­ry przy­zwy­cza­je­ni jeste­śmy. Jed­nak pro­re­for­ma­tor­sko może powi­nien się nazwać w tym dniu wspo­mnie­nia Mat­ki Bożej: Zakonem…