0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 19.04.2021

Wypełnieni

Jeden z pary­skich pro­bosz­czów posta­no­wił wyko­rzy­stać sta­ro­daw­ne i solid­ne taber­na­ku­lum do prze­cho­wy­wa­nia pie­nię­dzy. Kie­ru­jąc się ostroż­no­ścią, umie­ścił nad taber­na­ku­lum w zakrystii…

Kazania 11.04.2021

Mapa

Na indo­ne­zyj­skim Morzu Ban­da pły­wał pewien rybak. Łowił owo­ce morza, aby je potem sprze­dać. Nie zabrał ze sobą żad­nej mapy ani innych przy­rzą­dów nawi­ga­cyj­nych. Znał morze jak wła­sną kie­szeń, tak mu się przynajmniej…

Kazania 03.04.2021

Apostołowie to wędrowcy

Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me wcze­snym ran­kiem w pierw­szy dzień tygo­dnia wędru­ją, aby zaopa­trzyć cia­ło Jezu­sa. I to im pierw­szym Anioł, przy pustym gro­bie oświad­cza, że Zmartwychwstały…

Kazania 02.04.2021

Uczniowie ostatniej godziny

Wypa­da zro­bić rachu­nek sumie­nia pod krzy­żem. Przy męce Pana i pod­czas pochów­ku spo­śród powo­ła­nych i wybra­nych uczniów Jezu­sa obec­ny był tyl­ko jeden: Jan. Na szczę­ście ucznia­mi ostat­niej godzi­ny są…

Kazania 01.04.2021

Dwunastu słabych ludzi

W cza­sie Wie­cze­rzy zwa­nej Ostat­nią, Jezus spo­ty­ka w Wie­czer­ni­ku dwu­na­stu sła­bych ludzi. Pro­po­nu­je im obmy­cie nóg. Zna ich dobrze. Bar­dzo tego potrze­bu­ją. Od Pio­tra aż do Juda­sza, po kolei, wszy­scy okazują…

Kazania 14.03.2021

Czynni

Życie bez wystar­cza­ją­cej ilo­ści pra­cy i dzia­ła­nia nara­żo­ne jest na róż­no­ra­kie nie­bez­pie­czeń­stwa”. Kto to powie­dział? Ten cytat pocho­dzi od św. Bene­dyk­ta. Ta sta­ra mądrość sta­ła się podwaliną…

Kazania 07.03.2021

Zaszczepieni

Rok 2021 to dzię­ki Bogu czas św. Józe­fa. Został tak pro­kla­mo­wa­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka jako ducho­we poru­sze­nie dla miliar­da kato­li­ków i ludzi dobrej woli na całym świe­cie. Czy już o tym słyszeliśmy?…