0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 28.11.2021

Pozdrowienie

W adwen­to­wy czas wpi­su­je się całe bogac­two śpie­wów. Chrze­ści­ja­nie roz­wa­ża­ją tajem­ni­ce przyj­ścia Zba­wi­cie­la. Roz­wa­ża­my pie­śnia­mi adwen­tu cud zwia­sto­wa­nia — wcie­le­nia z Nazaretu,…

Kazania 21.11.2021

Władca

W Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta obcho­dzi­my tak napraw­dę Świę­to Boga-Wła­d­cy. Tym Wład­cą jest sam Jezus. Nie wła­da na spo­sób ziem­ski, lecz na spo­sób nie­bie­ski. Jego kró­lo­wa­nie zaczyna…

Kazania 15.11.2021

Kurtyna czy gilotyna?

Inte­re­su­je nas bar­dzo, ale i nie­po­koi tajem­ni­ca wiecz­no­ści. Po to wcho­dzi­my do kościo­ła w nie­dzie­lę, aby ją zgłę­bić, a nie zaj­mo­wać się tyl­ko dniem jutrzej­szym. Nie­praw­daż? Wizja proroka…

Kazania 07.11.2021

Dyptych

Dwa wyda­rze­nia opi­sa­ne w Ewan­ge­lii św. Mar­ka two­rzą dla nas swo­isty dyp­tych, któ­re­go boha­te­ro­wie są sobie prze­ciw­sta­wie­ni. Jed­ni to kry­ty­ko­wa­ni przez Jezu­sa praw­ni­cy – ucze­ni w Piśmie,…

Kazania 31.10.2021

Świątynie

Kie­dy pyta­my o sens sło­wa świą­ty­nia to szu­ka­my cze­goś widzial­ne­go. Lecz pierw­sze nasze kro­ki trze­ba by skie­ro­wać raczej do świą­ty­ni ser­ca, do sumie­nia, w któ­rym roz­le­ga się głos Boga. Niewątpliwie…

Kazania 24.10.2021

Anemia

Zakoń­czył się w ubie­głym tygo­dniu XVIII Kon­kurs Cho­pi­now­ski. Pew­nie to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie tego roku w Pol­sce. Wygrał Kana­dyj­czyk Bru­ce Liu, któ­ry wzru­szał grą. Mówio­no: „To, co dzisiaj…

Kazania 17.10.2021

Trony

Logi­ka Jezu­sa jest bar­dzo odmien­na od tej świa­to­wej. Tu nie liczą się tro­ny, tytu­ły przed nazwi­skiem, sta­no­wi­ska peł­nio­ne w orga­ni­za­cjach. Nawet tytu­ły hono­ro­we zupeł­nie nie przy­spa­rza­ją punktów…