0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 11.02.2024

Katharsis

Pew­ne­go dnia przy­szedł do Jezu­sa trę­do­wa­ty i upa­da­jąc na kola­na, pro­sił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczy­ścić” (Mk 1,40). Trę­do­wa­ty posta­wił wszyst­ko na jed­ną kar­tę. Mimo że wciąż budził się…

Kazania 04.02.2024

Kruchy

Kru­chy Hiob z zie­mi Us, boha­ter sta­ro­te­sta­men­to­wej księ­gi powsta­łej ok. V wie­ku p.n.e., zada­je pyta­nie: „Czyż nie do bojo­wa­nia podob­ny byt czło­wie­ka?” Opo­wia­da o swo­im kiep­skim, kruchym…

Kazania 28.01.2024

Uzdrowisko

Co roku w ostat­nią nie­dzie­lę stycz­nia, przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Dokład­na licz­ba trę­do­wa­tych na świe­cie nie jest zna­na. Wia­do­mo nato­miast, ilu trę­do­wa­tych rocz­nie trafia…

Kazania 20.01.2024

Jak Zawisza

Kaza­nie wygło­szo­ne pod­czas Mszy św. Brac­twa Kur­ko­we­go z paso­wa­niem nowych Bra­ci w kate­drze św. Sta­ni­sła­wa B.M. i św. Wacła­wa M. na Wawe­lu  Bra­cia z Towa­rzy­stwa Strze­lec­kie­go „Brac­two…

Kazania 14.01.2024

Skarbem jest…

Do naj­bliż­szych czę­sto zwra­ca­my się pięk­nie „Mój skar­bie”. Od takie­go sfor­mu­ło­wa­nia słów zale­ży w życiu rodzin­nym bar­dzo dużo. I tak samo war­to pytać sie­bie, co jest naszym skar­bem w życiu…

Kazania 07.01.2024

Chrzest dorosłych

O chrzcie ludzi doro­słych wie­le się współ­cze­śnie w Pol­sce nie mówi, a prze­cież to coraz częst­szy przy­pa­dek. W naszej para­fii ist­nie­ją aż dwa ośrod­ki przy­go­to­wu­ją­ce do sakra­men­tu wtajemniczenia…

Kazania 06.01.2024

Trzej Królowie jadą

Trzej kró­lo­wie jadą /​​ Z kró­lew­ską para­dą, /​​ Z dale­kiej kra­iny /​​ Do dzie­ci­ny. /​​ Wio­zą mirę z Saby, /​​ Kadzi­dło z Ara­by, /​​ Zło­to od Mogo­ła, /​​ Dań dla Kró­la. (…) /​​ Nie­mow­lę­ciu…