0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 27.06.2021

Personalnie

Prze­ło­żo­ny syna­go­gi Jair i ano­ni­mo­wa kobie­ta cier­pią­ca na krwo­tok uczą nas w sło­wie na dziś oso­bi­ste­go sza­cun­ku wobec świę­to­ści Boże­go Syna. Jair, star­szy ludu pokor­nie upadł do nóg przed…

Kazania 20.06.2021

Burze i cuda

Jezio­ro Gali­lej­skie sły­nie z kapry­śnej pogo­dy. Apo­sto­ło­wie, doświad­cze­ni ryba­cy, wie­dzie­li o tym dobrze. Kie­dy jed­nak nade­szła wiel­ka chmu­ra i zerwał się wicher ich strach był wiel­ki. W obliczu…

Kazania 10.06.2021

Cud

Eucha­ry­stia to cud, a nie mani­fe­sta­cja. Jej rze­czy­wi­stość nie jest do koń­ca do opi­sa­nia, nie jest do zro­zu­mie­nia. Z pozio­mu rozu­mu mówi­my o kawał­ku chle­ba, bia­łej hostii, o odro­bi­nie wina,…

Kazania 30.05.2021

3 do 1

Zna­ne jest porów­na­nie Trój­cy Świę­tej do trzech świec, któ­rych pło­mie­nie palą się tak bli­sko, że łączą się, sta­no­wiąc jeden pło­mień. Wśród misji mni­chów irosz­koc­kich porów­ny­wa­no tak­że Trój­cę do…

Kazania 23.05.2021

Zmiany

Postę­puj­cie wg ducha. Bądź­cie otwar­ci na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go. Bądź­cie otwar­ci na Jego zmia­ny. Taka lek­cja dnia dla nas wyni­ka z lek­tu­ry sło­wa litur­gii na dziś. Zachę­ta doty­czy wszyst­kich stanów,…

Kazania 16.05.2021

Do nieba

Sło­wo sta­wia nas w uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana przed koniecz­no­ścią doko­na­nia wybo­ru, od któ­re­go zale­ży nasz los: zba­wie­nie lub nie­pew­ność. Nie ma dróg pośred­nich. „Dla­cze­go sto­icie i wpatrujecie…

Kazania 09.05.2021

Jezus

Pra­wo Pierw­sze życia ducho­we­go jest bar­dzo opty­mi­stycz­ne: Bóg miłu­je cie­bie i ma dla two­je­go życia wspa­nia­ły plan. Pra­wo Dru­gie wska­zu­je na pew­ne ogra­ni­cze­nie: Czło­wiek jest grzesz­ny. Upa­da. Błądzi.…