0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 04.03.2021

Związani

Nie­sa­mo­wi­cie brzmią dzi­siaj sło­wa Pisma odczy­ta­ne w koście­le. Pod­czas gdy świat akcen­tu­je powierz­chow­ne rela­cje mię­dzy­ludz­kie, a nawet zachę­ca do indy­wi­du­ali­zmu i ego­izmu poprzez gromadzenie…

Kazania 18.02.2021

Bajka na Wielki Post

- Wybie­ram się do Nie­ba — zaczął Post. — Myślę, że góra trzy dni i znaj­dę się tam. — Trzy dni! Też mi coś — prych­nę­ła Jał­muż­na. — Ja zasłu­żę na Nie­bo w dwa dni! Modli­twa nic nie powiedziała,…

Kazania 14.02.2021

Zdrowi

Histo­ria trę­do­wa­te­go męż­czy­zny z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii, podob­nie jak w czy­ta­niu z Tory, z księ­gi Kapłań­skiej, łączy cho­ro­bę cia­ła z cho­ro­bą duszy. Nie­rzad­ko pomi­ja­my ten…

Kazania 07.02.2021

Dumni

Mamy być dum­ni z Ewan­ge­lii Jezu­sa, któ­rą przy­ję­li­śmy i któ­ra uzdra­wia. W czy­ta­nej w kościo­łach na całym świe­cie Ewan­ge­lii dnia stan teścio­wej Pio­tra zosta­je okre­ślo­ny ter­mi­nem (gr.)…

Kazania 31.01.2021

Egzorcyści

W koście­le nie­rzad­ko po homi­lii na twa­rzach słu­cha­czy moż­na dostrzec znu­dze­nie. Róż­ne są przy­czy­ny tego zja­wi­ska. Homi­lie nie są tak atrak­cyj­ne jak kolo­ro­we wia­do­mo­ści na ekra­nach w naszych domach.…

Kazania 24.01.2021

Słowni

To para­doks. Krnąbr­ny pro­rok Jonasz nie wyda­je się ide­al­nym kan­dy­da­tem na patro­na Nie­dzie­li Sło­wa Boże­go. A jed­nak. Dzi­siaj pierw­sze czy­ta­nie wyno­si Jona­sza na pie­de­stał. Sło­wo Boże skierowane…

Kazania 17.01.2021

Odkrywcy

Krzysz­tof Kolumb, wiel­ki odkryw­ca Ame­ry­ki, napi­sał do kró­la Hisz­pa­nii, przy­bi­ja­jąc do brze­gu wyspy Haiti taki list: Tutaj jest wie­le korze­ni, wiel­kie kopal­nie zło­ta i innych krusz­ców. (…) Całą bronią…