0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 08.04.2023

Lekcja pustego grobu

Piel­grzy­mo­wa­nie to natu­ra chrze­ści­jań­stwa. Pier­wot­nym miej­scem piel­grzy­mo­wa­nia oczy­wi­ście była Jero­zo­li­ma, a wła­ści­wie Boży Grób. Tra­dy­cja ta pocho­dzi z dnia Zmar­twych­wsta­nia. Pierwsze…

Kazania 07.04.2023

Lekcja potrójnego krzyża

Bóg cią­gle ratu­je nasz świat. Osta­tecz­nym narzę­dziem ratun­ku jest dzie­ło Zba­wi­cie­la. Zna­my tę lek­cję od dzie­ciń­stwa. Opo­wia­da­li nam to rodzi­ce, dziad­ko­wie, księ­ża, kate­che­ci, rza­dziej słyszymy…

Kazania 06.04.2023

Lekcja świętej uczty

Czło­wiek stwo­rzo­ny na podo­bień­stwo Boże to bar­dzo zło­żo­na rze­czy­wi­stość. Obok ludz­kie­go pięk­na zazwy­czaj poja­wia­ją się rów­nież obja­wy ludz­kiej nie­do­sko­na­ło­ści. Brzy­do­ta, bru­dy, rysy grzechu,…

Kazania 19.03.2023

Biała ślepota

José Sara­ma­go (1922−2010), lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla z 1998 r. i naj­po­pu­lar­niej­szy na świe­cie pro­za­ik por­tu­gal­ski napi­sał książ­kę „Mia­sto ślep­ców”. Histo­ria nie­zwy­kła. Pewnego…

Kazania 12.03.2023

Woda falująca

Trzej przy­ja­cie­le wybra­li życie zakon­ne, ale potem zaczę­li się wspól­nie zasta­na­wiać, czy to jest na pew­no wła­ści­wa dro­ga. Dwaj posta­no­wi­li prze­rwać pobyt w murach klasz­tor­nych choć­by na jakiś czas. Pierwszy…

Kazania 05.03.2023

Ukryta siła

Zasły­sza­łem sta­rą legen­dę. Opo­wia­da o tym, że pew­ne­go razu wład­ca przy­szedł do sta­re­go mni­cha po radę: — Ojcze — powie­dział — zazdrosz­czę ci, że w swo­ich dzie­łach potra­fisz zawrzeć zawsze…

Kazania 19.02.2023

Zawsze tak nie będzie

Zasły­sza­łem pew­ną opo­wieść. Pewien zde­spe­ro­wa­ny czło­wiek przy­szedł do zna­ne­go mni­cha z zapy­ta­niem: — Powiedz mi co mam czy­nić. Jestem zała­ma­ny. Stra­ci­łem pra­cę, syn mi się poważ­nie rozchorował,…