0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 27.12.2022

Koncert dla Trzech Króli — Kolędowanie z Magdą Steczkowską

6 stycz­nia 2023 roku, o godz. 20.00 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się wyjąt­ko­we wyda­rze­nie — Kon­cert dla Trzech Kró­li — Kolę­do­wa­nie z Mag­dą Stecz­kow­ską, któ­re bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz…

Koncerty 07.12.2022

Akatyst ku czci Bogurodzicy

W nie­dzie­lę (11. 12) po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Aka­tyst wyko­na­ny zosta­nie przed ołta­rzem Zwia­sto­wa­nia. Sopran solo —…

Koncerty 11.11.2022

Requiem Gabriela Fauré

W sobo­tę (19 listo­pa­da) o godz. 19.30 zespół woka­l­no-instru­­me­n­ta­l­ny bazy­li­ki — Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka, wyko­na Requ­em Gabrie­la Fau­ré, op. 48 . Kon­cert poprze­dzi wykład ks.…

Koncerty 17.10.2022

Msza D‑dur Antonína Dvořáka

W naj­bliż­szą sobo­tę (22 paź­dzier­ni­ka) o godz. 19.30 zespół wokal­ny bazy­li­ki — Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka, wyko­na Mszę D‑dur Anto­nína Dvo­řáka. Wstęp wol­ny. Serdecznie…

Koncerty 15.09.2022

Prawykonanie Mszy Es-Dur Franciszka Mireckiego

W nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia pod­czas Litur­gii o godz. 13.00 zosta­nie wyko­na­na Msza Es-dur na chór, soli­stów i orga­ny Fran­cisz­ka Mirec­kie­go (1791−1862) — kom­po­zy­to­ra zwią­za­ne­go z bazy­li­ką Mariacką.…

Koncerty 24.06.2022

Recital organowy — organiści mariaccy

W sobo­tę, 25 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich: Zyg­mun­ta Kokosz­ki, Krzysz­to­fa Michał­ka oraz Micha­ła Piech­ni­ka.  To ostat­ni kon­cert w ramach…

Koncerty 11.06.2022

Recital organowy — Lorenzo Ghielmi i Cappella Marialis

W sobo­tę, 18 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Loren­zo Ghiel­mi i Cap­pel­li Maria­lis w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Trans­mi­sja na YouTu­be W programie:…