0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 23.06.2024

Koncert norweskiego chóru

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert nor­we­skie­go chó­ru Jeløy Church Youth Cho­ir, w śro­dę 26 czerw­ca o godz. 19:30. Pod­czas kon­cer­tu będzie moż­na usły­szeć utwo­ry sakral­ne w języ­ku łaciń­skim i angielskim.…

Koncerty 18.06.2024

Mariackie Koncerty Organowe

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 czerw­ca o godz. 20:00 na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Wik­to­ria Bisz­ty­ga (sopran), Zyg­munt Kokosz­ka, Krzysz­tof Micha­łek, Michał Piech­nik (orga­ny).  …

Koncerty 11.06.2024

MKO — Cappella Marialis i Daniel Prajzner

15 czerw­ca o godz. 20:00 zapra­sza­my na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Daniel Praj­zner oraz Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka.  Pro­gram kon­cer­tu: Jan Sebastian…

Koncerty 27.05.2024

Mariackie Koncerty Organowe

1 czerw­ca, 15 czerw­ca oraz 22 czerw­ca o godz. 20.00 zapra­sza­my na Mariac­kie Kon­cer­ty Orga­no­we.  1 czerw­ca w reci­ta­lu orga­no­wym wystą­pi Andrzej Sza­dej­ko, zaśpie­wa Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk. Pro­gram koncertu: …

Koncerty 22.05.2024

Koncert Maryjny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cert Maryj­ny w wyko­na­niu chó­ru Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” już w naj­bliż­szą sobo­tę 25 maja, o godz. 19:15.  Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:…

Koncerty 07.12.2023

Koncerty Cappelli Marialis w Lipsku

W dniach 9 i 10 grud­nia zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej – Cap­pel­la Maria­lis wyko­na kon­cer­ty w koście­le św. Toma­sza w Lip­sku.  Kościół św. Toma­sza w Lip­sku jest jed­nym z dwóch głównych…

Koncerty 01.06.2023

Koncert organowy Johannesa Skooga

W sobo­tę, 3 czerw­ca o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Johan­ne­sa Sko­oga w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapra­sza­my! Program: …