0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 27.08.2021

Koncert Młodych Artystów

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej 7 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 19.30 na kon­cert w ramach XXI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Mło­dych Arty­stów w Kra­ko­wie.  Już po raz dwudziesty…

Koncerty 04.01.2021

Koncert online dla Trzech Króli

6 stycz­nia, w świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go, zapra­sza­my na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzy­cz­no-sakra­l­ne — kon­cert onli­ne dla Trzech Kró­li w bazy­li­ce Mariac­kiej o godz. 19.30.  Naj­pięk­niej­sze kolędy…

Koncerty 30.12.2019

Koncert dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Stan Brec­ken­rid­ge i Ilona…

Koncerty 22.12.2019

Cappella Marialis

Zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis, zło­żo­ny z pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków, został reak­ty­wo­wa­ny w 2017 roku po prze­szło 150 latach nie­obec­no­ści. W swo­jej dzia­łal­no­ści nawią­zu­je on do wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji muzycz­nej kościo­ła Mariackiego…

Koncerty 06.08.2019

Festiwal Musica Divina

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 sierp­nia o godz. 20.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert rosyj­skie­go zespo­łu Sirin w ramach Festi­wa­lu Musi­ca Divi­na.  Już po raz dru­gi Kra­ków gości gro­no znakomitych…

Koncerty 04.07.2019

V Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz bazy­li­ka Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 lip­ca — 8 sierp­nia 2019 roku. …

Koncerty 17.06.2019

Nordyckie głosy — koncert chóru z Oslo

22 czerw­ca o godz. 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Chó­ru Fil­har­mo­nii w Oslo pt.„Nordyckie gło­sy”.  Dzia­ła­ją­cy od 1921 roku Chór Fil­har­mo­nii w Oslo jest wokalnym…