0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 07.12.2023

Koncerty Cappelli Marialis w Lipsku

W dniach 9 i 10 grud­nia zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej – Cap­pel­la Maria­lis wyko­na kon­cer­ty w koście­le św. Toma­sza w Lip­sku.  Kościół św. Toma­sza w Lip­sku jest jed­nym z dwóch głównych…

Koncerty 01.06.2023

Koncert organowy Johannesa Skooga

W sobo­tę, 3 czerw­ca o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Johan­ne­sa Sko­oga w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapra­sza­my! Program: …

Koncerty 23.05.2023

Koncert Williama Paerta i Vocalconsort Leibzig

W sobo­tę, 27 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kolej­ny kon­cert w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Wil­liam Paert – orga­ny, Vocal­con­sort  z kościo­ła św. Tomasza…

Koncerty 18.05.2023

Koncert organistów mariackich i Natalii Chorzalskiej

20 maja o godz. 20.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich i Nata­lii Cho­rzal­skiej w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Serdecznie…

Koncerty 09.05.2023

Koncert organowy Daniela Strządały

13 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy Danie­la Strzą­da­ły w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapra­sza­my!  Daniel Strzą­da­ła — organy…

Koncerty 27.12.2022

Koncert dla Trzech Króli — Kolędowanie z Magdą Steczkowską

6 stycz­nia 2023 roku, o godz. 20.00 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się wyjąt­ko­we wyda­rze­nie — Kon­cert dla Trzech Kró­li — Kolę­do­wa­nie z Mag­dą Stecz­kow­ską, któ­re bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz…

Koncerty 07.12.2022

Akatyst ku czci Bogurodzicy

W nie­dzie­lę (11. 12) po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Aka­tyst wyko­na­ny zosta­nie przed ołta­rzem Zwia­sto­wa­nia. Sopran solo —…