0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert organowy Daniela Strządały

Koncert organowy Daniela Strządały

13 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy Danie­la Strzą­da­ły w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapraszamy! 

Daniel Strzą­da­ła — organy
Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk — kantor

Pro­gram koncertu:
A. Hol­lins — Con­cert Over­tu­re no. 2
J. S. Bach — Pre­lu­dium i fuga Es-dur BWV 552
J. S. Bach — Aria „Scha­fe kön­nen sicher weiden” z BWV 208 (oprac. na orga­ny — D. Strządała)
S. Moniusz­ko — dwa frag­men­ty z Lita­nii Ostro­bram­skich (trans­kryp­cja: D. Strządała)
C. Franck — Cho­rał III a‑moll
Salve Regi­na — śpiew gregoriański
D. Strzą­da­ła — Hom­ma­ge a Jan Matej­ko (impro­wi­za­cja)

Daniel Strzą­da­ła - (ur. 1995) – absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach w kla­sie orga­nów prof. Witol­da Zabor­ne­go (2019, dyplom z wyróż­nie­niem) oraz dwóch szkół muzycz­nych w Biel­sku-Bia­łej: Die­ce­zjal­nej Szko­ły Orga­ni­stow­skiej II stop­nia (2011, kla­sa orga­nów mgr Seba­stia­na Maty­ji) i Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. S. Moniusz­ki (2014, kla­sa kla­we­sy­nu dr Urszu­li Jasiec­kiej-Bury). Swo­je umie­jęt­no­ści dosko­na­lił uczest­ni­cząc w licz­nych warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez pro­fe­so­rów i wykła­dow­ców wyż­szych uczel­ni pol­skich i zagra­nicz­nych (m. in. Julian Gem­bal­ski, Marek Topo­row­ski, Pie­ter van Dijk i Thier­ry Escaich).

Kon­cer­tu­je w kra­ju i za gra­ni­cą jako orga­ni­sta i kla­we­sy­ni­sta w cha­rak­te­rze soli­sty, impro­wi­za­to­ra, kame­ra­li­sty oraz muzy­ka orkie­stro­we­go. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma zespo­ła­mi, m.in. NOSPR, Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną czy Sile­sian Cham­ber Play­ers. Swo­ją aktyw­ność muzycz­ną roz­sze­rzył tak­że o kom­po­zy­cję i dyry­gen­tu­rę. W swo­im dorob­ku kom­po­zy­tor­skim posia­da m.in. utwo­ry orga­no­we, kla­we­sy­no­we, chó­ral­ne i kame­ral­ne oraz licz­ne opra­co­wa­nia i trans­kryp­cje. Do tej pory zosta­ło pra­wy­ko­na­nych ponad 30 utwo­rów jego autor­stwa w kra­ju i za gra­ni­cą. Jest lau­re­atem sze­re­gu nagród ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych konkursów.

Na swo­im kon­cie ma rów­nież nagra­nia pły­to­we, inter­ne­to­we i radio­we (w tym trzy pły­ty solo­we: „Impre­sje orga­no­we w deka­na­cie cze­cho­wic­kim” (2012), „Orga­ny Bazy­li­ki św. Jaku­ba i św. Agniesz­ki w Nysie” (2021) oraz „Orga­ny kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na w Jel­czu-Lasko­wi­cach” (2022), a tak­że sie­dem płyt nagra­nych z Chó­rem św. Józe­fa w Zabrze­gu, z któ­rym w latach 2006–2022 współ­pra­co­wał jako akom­pa­nia­tor i dyrygent).

Od 2019 r. pra­cu­je w cha­rak­te­rze asy­sten­ta w Kate­drze Orga­nów i Muzy­ki Kościel­nej w macie­rzy­stej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, a od wrze­śnia 2022 r. jest nauczy­cie­lem w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej I i II stop­nia im. Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza w Kato­wi­cach. Od 2018 r. jest człon­kiem Die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Sakral­nej die­ce­zji bielsko-żywieckiej.