0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Nabożeństwa

W bazylice Mariackiej oprócz mszy świętych w stałych porach, celebrujemy także nabożeństwa okresowe oraz okazjonalne.

 Odpust para­fial­ny – 15 sierp­nia – uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny
Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – w tygo­dniu 10.00–18.00, a w nie­dzie­le i świę­ta 14.00–18.00 w kapli­cy św. Jana Chrzci­cie­la (Bone­rów)
 Nabo­żeń­stwo majo­we –  o godz. 18.00, przed wie­czor­ną mszą świętą
 Nabo­żeń­stwo czerw­co­we – po wie­czor­nej mszy świętej
– Nabo­żeń­stwo różań­co­we w paź­dzier­ni­ku –o 18.00, przed wie­czor­ną mszą świętą
Rora­ty – w adwen­cie codzien­nie o 7.00
– Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go – codzien­nie o 15.00 w kapli­cy św. Jana Chrzci­cie­la (Bone­rów)
– Msza świę­ta wypo­min­ko­wa za zmar­łych –  w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca o 11.15

Wielki Post:

– Gorz­kie Żale – w każ­dą nie­dzie­lę o 17.30
– Dro­ga Krzy­żo­wa  w każ­dy pią­tek o 17.30
Cele­bra­cja Wiel­kie­go Czwart­ku, Wiel­kie­go Piąt­ku i Wiel­kiej Sobo­ty – w poszcze­gól­ne dni o 19.00

Nowenny:

 Nowen­na do św. Jana Paw­ła II i uca­ło­wa­nie Jego reli­kwii w czwart­ki o 18.30
Nowen­na do Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dy o 18.30
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej w ponie­dział­ki o 8.00
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej w piąt­ki o 8.00
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w czwart­ki i sobo­ty o 8.00
 Nowen­na do Pana Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go w piąt­ki o 18.30
 Nowen­na do św. Judy Tade­usza w śro­dy o 8.00
 Nowen­na do św. Anto­nie­go Padew­skie­go we wto­rek o 8.00

Pusz­ki na podzię­ko­wa­nia i proś­by znaj­du­ją się przy każ­dej z kaplic.