0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Schola Mariacka

spo­tka­nia: czwart­ki i nie­dzie­le o 17.00 (w roku akademickim)
koor­dy­na­tor: Mar­cin Wasilewski-Kruk
opie­kun ducho­wy: ks. Sewe­ryn Puchała

Jesteśmy wspólnotą studentów i absolwentów zachwyconą pięknem liturgii. Gorąco pragniemy, aby nasz śpiew prowadził do Pana Boga zarówno nas, jak i całe zgromadzenie liturgiczne. Pomaga nam w tym bogaty repertuar tradycji Kościoła – od monodii po współczesne śpiewy wielogłosowe.

Modlitwa śpiewem

Naszym głów­nym zada­niem jest pro­wa­dze­nie modli­twy śpie­wem w bazy­li­ce Mariac­kiej. Robi­my to pod­czas mszy świę­tej w nie­dzie­lę o 18.30, a tak­że na czwart­ko­wej mszy świę­tej o 18.30 oraz na ado­ra­cji Chry­stus w Sta­rym Mie­ście. Dzia­ła­my od wrze­śnia do czerw­ca, z wyłą­cze­niem nie­któ­rych świąt kościel­nych (Wszyst­kich Świę­tych, Boże Naro­dze­nie, Wiel­ka­noc, Boże Cia­ło). Śpie­wa­my za to zawsze pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę i pro­wa­dzi­my wie­czor­ną ado­ra­cję przy Gro­bie Pań­skim w Wiel­ki Piątek.

 

Posłu­chaj także:
Niech Twój roz­bły­śnie dzień
Ave maris Stella

W czterogłosie i w monodii

Śpie­wa­my głów­nie pie­śni litur­gicz­ne w czte­ro­gło­sie a capel­la, bazu­jąc w znacz­nej mie­rze na śpiew­ni­kach Nie­po­ję­ta Trój­coExsul­ta­te Deo, a tak­że na opra­co­wa­niach Taizé. Wpro­wa­dza­my też do litur­gii śpie­wy mono­dycz­ne, szu­ka­jąc w boga­tej tra­dy­cji Kościo­ła Pięk­na Pana i inspi­ra­cji do lep­sze­go życia.

Jak dołączyć

W naszej pra­cy dba­my o jakość śpie­wu, dla­te­go spo­ty­ka­my się dwa razy w tygo­dniu na pró­bach – odby­wa­ją się one zwy­kle w czwart­ki i nie­dzie­le o 17.00. Jeśli chcesz do nas dołą­czyć, napisz do kan­to­ra (marcin.​wk@​mariacki.​com) i umów się na prze­słu­cha­nie. Znaj­dziesz nas tak­że na face­bo­oku: www​.face​bo​ok​.com/​s​c​h​o​l​a​m​a​riacka