0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

21 kwiet­nia 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siej­szą nie­dzie­lę – nazy­wa­my Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia, pamię­taj­my o tej wiel­kiej tro­sce w naszych modlitwach;
‑we wto­rek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski;
-w czwar­tek świę­to św. Mar­ka, ewan­ge­li­sty, pamię­taj­my w tym dniu w naszych modli­twach o ks. Arcy­bi­sku­pie — to dzień jego imie­nin, Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na wspól­ną modli­twę w cza­sie Mszy Świę­tej o godz. 18.30, a po niej na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
‑w sobo­tę – przy­pa­da 10. rocz­ni­ca kano­ni­za­cji Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, dzię­ku­jąc Bogu za dar życia nasze­go wiel­kie­go Roda­ka pro­śmy jed­no­cze­śnie o pogłę­bie­nie jego naucza­nia dla nas samych.