0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

28 kwiet­nia 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – Świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sien­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Euro­py;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Józe­fa rze­mieśl­ni­ka, roz­po­czę­cie nabo­żeństw majo­wych, na któ­re zapra­sza­my  codzien­nie o godz. 18.00;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ata­na­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-w pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki Pol­ski, Msze Świę­te w tym dniu wg porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu do naszej bazy­li­ki na Mszę świę­tą o godz. 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich tego­rocz­nych matu­rzy­stów. Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nej w ich inten­cji prze­wod­ni­czyć będzie ks. biskup Jan Zając.
Z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, z racji świąt od 1 do 3 maja tj. od śro­dy do piąt­ku włącz­nie kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nieczynna;
‑w sobo­tę – świę­to św. Flo­ria­na, uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le św. Floriana.

2. Wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji Wspól­no­ta Burych Misiów kwe­stu­je dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką, pro­si­my przed­sta­wi­cie­la o kil­ka słów na temat tej akcji.

Św. Jan Chrzciciel, XVIII w., fot. J. Pajor