0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 14.06.2021

Jako serce pośrodku ciała

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją „Jako ser­ce pośrod­ku cia­ła… Kul­tu­ra arty­stycz­na kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie” pod redak­cją Mar­ka Wal­cza­ka i Aga­ty Wolskiej,…

Wydarzenia 18.05.2021

Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z książ­ką „Ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska. Śla­da­mi publi­cy­sty­ki ks. Fer­dy­nan­da Machaya” autor­stwa ks. Dariu­sza Rasia i Mar­ty Woź­niak. Jest…

Wydarzenia 03.04.2021

Wielkanocne życzenia

Odku­pił swe owce Bara­nek bez ska­zy,  Pojed­nał nas z Ojcem i zmył grze­chów zma­zy.  Śmierć zwar­ła się z życiem i w boju, o dzi­wy,  Choć poległ Wódz życia, kró­lu­je dziś żywy. (…) Wiemy,…

Wydarzenia 23.03.2021

Transmisja rekolekcji wielkopostnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Wydarzenia 16.03.2021

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? — Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Wydarzenia 01.02.2021

Konserwacja ołtarza dłuta Wita Stwosza zakończona

Po ponad sze­ściu latach prac bada­w­czo-kon­se­r­wa­­to­r­skich ołtarz Wnie­bo­wzię­cia NMP dłu­ta Wita Stwo­sza moż­na ponow­nie oglą­dać w peł­nym bla­sku. „Mam nadzie­ję, że tak jak przed wie­ka­mi rodzi­ce będą i dzisiaj…

Wydarzenia 17.11.2020

Adoracja Listopadowa #2 | Podobni do Ojca

Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: będziesz miło­wał swo­je­go bliź­nie­go…” — tymi Sło­wa­mi Jezu­sa roz­pocz­nie­my roz­wa­ża­nia i modli­twę w cza­sie kolej­nej wspól­nej Ado­ra­cji. Tym razem jednak…