0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 22.04.2024

Prace konserwatorskie przy hejnalicy

Para­fia Mariac­ka kon­ty­nu­uje II etap pro­jek­tu „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską”.  Dzia­ła­niom konserwatorskim…

Wydarzenia 30.03.2024

Wielkanocne życzenia

Minę­ły cie­nie i mro­ki nocy, Świa­tło jaśnie­je nowe­go życia, Bo Dobry Pasterz, zabi­ty dla nas, Wyszedł pro­mien­ny ze swe­go gro­bu. (…) Rado­snym hym­nem sła­wi­my, Panie, Two­je zwy­cię­stwo nad złem i śmier­cią; Niech będzie chwała…

Wydarzenia 26.03.2024

Triduum Paschalne

W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazylice…

Wydarzenia 22.03.2024

Haft ze sceną Piety

Welon kie­li­cho­wy z hafto­wa­ną sce­ną Pie­ty ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: XVII w. Tech­ni­ka: haft ście­giem point d ’Orient, atłas Mate­ria­ły: nici jedwab­ne, nici meta­lo­we Fundacja:…

Wydarzenia 04.03.2024

Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Swo­ją histo­rię niech każ­dy prze­pa­trzy”, któ­re odbę­dą się od 17 do 21 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. dr Jan Koclęga.…

Wydarzenia 06.01.2024

Kolęda

Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej w para­fii Mariac­kiej od 8 stycz­nia do 14 stycz­nia 2024  08.01.2024 – Ponie­dzia­łek od godz. 16.00 ul. Pijar­ska, Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, Szew­ska, Wiśl­na, Gołębia…

Wydarzenia 24.12.2023

Bożonarodzeniowe życzenia

Boże Naro­dze­nie jest naj­więk­szym świę­tem Czło­wie­ka. Bóg chciał być tak bar­dzo czło­wie­kiem, że nawet stał się nie­mow­lę­ciem, któ­re przez dzie­więć mie­się­cy prze­by­wa­ło w łonie mat­ki. Bóg jest tak wiel­ki, że nie ogar­nie Go cały wszechświat,…