0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 16.08.2021

Poświęcenie odnowionego ołtarza dłuta Wita Stwosza

 15 sierp­nia w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – w dzień odpu­stu para­fial­ne­go – metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski poświę­cił ołtarz Wita Stwo­sza po kon­ser­wa­cji.  „W…

Wydarzenia 07.08.2021

Dziękczynienie za konserwację ołtarza dłuta Wita Stwosza

15 sierp­nia 2021 w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP w bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzić będzie­my odpust para­fial­ny. W tym dniu dzię­ko­wać będzie­my tak­że Bogu za zakoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołtarza…

Wydarzenia 25.07.2021

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my 15 sierp­nia o godz. 12.00 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za dar mał­żeń­stwa i rodzi­ny w Roku Rodzi­ny Amoris…

Wydarzenia 20.06.2021

Prymicje parafialne

Dziś w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie o godz. 18:30 cie­szy­my się z pry­mi­cji para­fial­nych. Ojciec pry­mi­cjant Rafał Groń­ski OP pocho­dzi z Kra­ko­wa, ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie na kierunku…

Wydarzenia 14.06.2021

Jako serce pośrodku ciała

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją „Jako ser­ce pośrod­ku cia­ła… Kul­tu­ra arty­stycz­na kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie” pod redak­cją Mar­ka Wal­cza­ka i Aga­ty Wolskiej,…

Wydarzenia 18.05.2021

Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z książ­ką „Ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska. Śla­da­mi publi­cy­sty­ki ks. Fer­dy­nan­da Machaya” autor­stwa ks. Dariu­sza Rasia i Mar­ty Woź­niak. Jest…

Wydarzenia 03.04.2021

Wielkanocne życzenia

Odku­pił swe owce Bara­nek bez ska­zy,  Pojed­nał nas z Ojcem i zmył grze­chów zma­zy.  Śmierć zwar­ła się z życiem i w boju, o dzi­wy,  Choć poległ Wódz życia, kró­lu­je dziś żywy. (…) Wiemy,…