0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 15.09.2022

Trzej Święci Janowie

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się pocho­dzą­cy z począt­ku XVI wie­ku obraz tabli­co­wy „Trzej Świę­ci Jano­wie” autor­stwa Mistrza Zwia­sto­wa­nia z Jodłow­ni­ka. W ramach pra­cy magisterskiej…

Wydarzenia 30.08.2022

Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza

Od wrze­śnia do koń­ca paź­dzier­ni­ka b.r., od ponie­dział­ku do piąt­ku, o godz. 13.00 zapra­sza­my uczniów i nauczy­cie­li mało­pol­skich szkół na dodat­ko­we otwar­cie ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza.  Liczni…

Wydarzenia 19.08.2022

Mariackie Koncerty Organowe — wspomnienia

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych na orga­nach wiel­kich bazy­li­ki Mariac­kiej zagra­li świa­to­wej sła­wy orga­ni­ści. Jak wspo­mi­na­ją oni swój kon­cert w naszym koście­le? KAROL

Wydarzenia 24.07.2022

Schola Mariacka w Brukseli

W dniach 25 – 28 czerw­ca, na zapro­sze­nie Pol­skiej Wspól­no­ty Kato­lic­kiej w Bruk­se­li gości­ła nasza Scho­la Mariac­ka.  Arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na stro­nie Misjo­na­rek Chry­stu­sa Kró­la dla Polo­nii Zagranicznej:…

Wydarzenia 24.07.2022

Córki Królowej

Cór­ki Kró­lo­wej to wspól­no­ta kato­lic­kich kobiet gro­ma­dzą­ca się przy bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie.  Kim jeste­śmy? Zain­spi­ro­wa­ne pro­jek­tem Urze­ka­ją­ca od jesie­ni 2019 roku budu­je­my /​​liczącą…

Wydarzenia 09.06.2022

Nawiedzenie Ikony Najświętszej Rodziny

NAWIEDZENIE IKONY NAJŚWIĘTSZEJ RODZINYBAZYLICE MARIACKIEJ   Powi­ta­nie: 11 czerw­ca 2022 – sobo­ta – godz. 18.00 Poże­gna­nie: 12 czerw­ca 2022 – nie­dzie­la – godz. 17.30 Czci­god­ne Zgro­ma­dze­nia Zakon­ne, Siostry…

Wydarzenia 29.05.2022

10-lecie wspólnoty Chrystus w Starym Mieście

28 maja w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się Msza św. dzięk­czyn­na z oka­zji 10-lecia dzia­łal­no­ści wspól­no­ty mariac­kiej — Chry­stus w Sta­rym Mie­ście.  Wspól­no­ta zosta­ła zało­żo­na w 2012…