0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 24.12.2021

Bożonarodzeniowe życzenia

Anio­ło­wie, anio­ło­wie bia­li, O! poświeć­cie bla­skiem skrzy­deł swo­ich, by do Pana tra­fił ten zgu­bio­ny i ten, co się oczu pod­nieść boi, i ten któ­ry bez nadziei cze­ka, i ten rycerz w roz­szar­pa­nej zbroi by jak czło­wiek szedł do Boga-Człowieka,…

Wydarzenia 18.11.2021

Matka Boska z Dzieciątkiem z różą

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się XV-wie­cz­ny obraz „Mat­ka Boska z Dzie­ciąt­kiem z różą w ramie reli­kwia­rzo­wej”. W ramach pra­cy magi­ster­skiej na kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięknych…

Wydarzenia 16.08.2021

Poświęcenie odnowionego ołtarza dłuta Wita Stwosza

15 sierp­nia w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – w dzień odpu­stu para­fial­ne­go – metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski poświę­cił ołtarz Wita Stwo­sza po kon­ser­wa­cji.  „W tym…

Wydarzenia 07.08.2021

Dziękczynienie za konserwację ołtarza dłuta Wita Stwosza

15 sierp­nia 2021 w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP w bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzić będzie­my odpust para­fial­ny. W tym dniu dzię­ko­wać będzie­my tak­że Bogu za zakoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołtarza…

Wydarzenia 25.07.2021

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my 15 sierp­nia o godz. 12.00 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za dar mał­żeń­stwa i rodzi­ny w Roku Rodzi­ny Amoris…

Wydarzenia 20.06.2021

Prymicje parafialne

Dziś w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie o godz. 18:30 cie­szy­my się z pry­mi­cji para­fial­nych. Ojciec pry­mi­cjant Rafał Groń­ski OP pocho­dzi z Kra­ko­wa, ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie na kierunku…

Wydarzenia 14.06.2021

Jako serce pośrodku ciała

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją „Jako ser­ce pośrod­ku cia­ła… Kul­tu­ra arty­stycz­na kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie” pod redak­cją Mar­ka Wal­cza­ka i Aga­ty Wolskiej,…