0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 21.09.2023

Haft ze św. Mateuszem Ewangelistą

Pre­tek­sta krzy­żo­wa z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie z Mat­ką Boską i św. Janem oraz z czte­re­ma Ewan­ge­li­sta­mi ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: haft…

Wydarzenia 08.09.2023

Nagroda Europa Nostra dla parafii Mariackiej

7 wrze­śnia w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji wyróż­nie­nia para­fii Mariac­kiej Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 za kon­ser­wa­cję ołta­rza dłuta…

Wydarzenia 07.09.2023

Korona Królewska powróciła na swoje miejsce

Zakoń­czy­ły się pra­ce kon­ser­wa­tor­skie nad Koro­ną Kró­lew­ską z igli­cy kościo­ła Mariac­kie­go. Koro­na powró­ci­ła na swo­je miej­sce. Wraz z nią odre­stau­ro­wa­na zosta­ła kula zw. banią, do której…

Wydarzenia 14.08.2023

Ornat ze sceną Wniebowzięcia Matki Bożej

15 sierp­nia w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w para­fii Mariac­kiej obcho­dzo­ny jest odpust para­fial­ny. Sce­na Zaśnię­cia i Wnie­bo­wzię­cia NMP przed­sta­wio­na zosta­ła w wielu…

Wydarzenia 07.08.2023

Trzej święci Janowie po konserwacji

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się póź­no­go­tyc­ki obraz „Trzej świę­ci Jano­wie”. W ramach pra­cy magi­ster­skiej na kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych Ewa Pacio­ra prze­pro­wa­dzi­ła gruntowne…

Wydarzenia 21.07.2023

Haft ze św. Marią Magdaleną

Ornat zie­lo­ny z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie i św. Marię Mag­da­le­nę ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: trze­cia ćwierć XV w. Tech­ni­ka: haft nić­mi jedwabnymi…

Wydarzenia 06.07.2023

Korona królewska ściągnięta z hejnalicy mariackiej

Para­fia Mariac­ka roz­po­czę­ła pro­jekt „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską”. Pierw­szym eta­pem jest konserwacja…