0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 24.03.2023

Haft ze sceną Zwiastowania

Haft ze sce­ną Zwia­sto­wa­nia pocho­dzą­cy ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: ok. poło­wy XV wie­ku Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, tzw. malar­stwo igłą Fun­da­cja: (?) Kolum­ny i otok…

Wydarzenia 14.03.2023

Rekolekcje wielkopostne „Obdarz nas pokojem”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Obdarz nas poko­jem”, któ­re odbę­dą się od 26 do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk. Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą:…

Wydarzenia 26.02.2023

Promocja książki „Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii”

23 lute­go w Pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie pro­mo­cyj­ne naj­now­szej publi­ka­cji o bazy­li­ce Mariac­kiej — „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii”. Auto­ra­mi tek­stu do niej są krakowscy…

Wydarzenia 22.02.2023

Haft z motywem Ecce Homo

Haft z moty­wem Ecce Homo pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powsta­nia: 4. ćw. XVII wie­ku (?) Tech­ni­ka: haft kła­dzio­ny, gra­fi­ka Fun­da­cja: (?) Na frag­men­cie pal­ki lub…

Wydarzenia 15.02.2023

Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii

W związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii”. Ta pol­sko-angie­l­ska publikacja…

Wydarzenia 16.01.2023

Haft z Matką Boską z Dzieciątkiem

Ornat zie­lo­ny z hafto­wa­nym przed­sta­wie­niem Mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem i św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas i miej­sce powstania:…

Wydarzenia 13.01.2023

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

12 stycz­nia br. na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu otwar­to wysta­wę „Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600”. Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pochodzących…