0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft ze sceną Piety

Haft ze sceną Piety

Welon kie­li­cho­wy z hafto­wa­ną sce­ną Pie­ty ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: XVII w.

Tech­ni­ka: haft ście­giem point d ’Orient, atłas

Mate­ria­ły: nici jedwab­ne, nici metalowe

Fun­da­cja: (?)

W zbio­rach kościo­ła Mariac­kie­go znaj­du­je się jedwab­ny welon na kie­lich, ozdo­bio­ny haftem figu­ral­nym oraz orna­men­tal­nym. W jego cen­tral­nej czę­ści, nie­co poni­żej środ­ka, znaj­du­je się hafto­wa­na sce­na przed­sta­wia­ją­ca Mat­kę Boską trzy­ma­ją­cą na kola­nach mar­twe cia­ło Jezu­sa. Sce­na Pie­ty zosta­ła uka­za­na na nie­wy­so­kim pagór­ku, na któ­rym rosną róż­no­rod­ne i róż­no­barw­ne kwia­ty. Maria ubra­na jest w pro­stą suk­nię z dłu­gi­mi i wąski­mi ręka­wa­mi. Jej gło­wę okry­wa bia­ła chu­s­ta zasła­nia­ją­ca brą­zo­we wło­sy, a widocz­ne po lewej stro­nie ramię oraz kola­na, na któ­rych spo­czy­wa cia­ło Chry­stu­sa, okry­wa boga­to hafto­wa­na i udra­po­wa­na tka­ni­na. Maria jed­ną ręką obej­mu­je cia­ło syna, a dru­gą trzy­ma lek­ko unie­sio­ną. Postać Jezu­sa jest nie­znacz­nie mniej­sza od posta­ci Marii, a Jego bez­wład­ne cia­ło poza dłoń­mi i prze­bi­tym bokiem pokry­te jest w cało­ści licz­ny­mi rana­mi, z któ­rych wypły­wa krew. Jego bio­dra prze­pa­sa­ne są pro­stym, bia­łym peri­zo­nium. Nad gło­wa­mi Marii i Chry­stu­sa znaj­du­ją się zło­te nim­by. Za posta­cia­mi wyha­fto­wa­no zło­ty Krzyż Męki Pań­skiej. Na pozio­mej bel­ce zawie­szo­ne są po obu stro­nach bicze, a bel­ka pio­no­wa zwień­czo­na jest tablicz­ką z lite­ra­mi INRI. Dooko­ła sce­ny wyha­fto­wa­no zróż­ni­co­wa­nej wiel­ko­ści sty­li­zo­wa­ne gałąz­ki kwia­to­we o róż­nych for­mach, któ­re ukła­da­ne są swo­bod­nie obok sie­bie i two­rzą ozdob­ną bordiurę.

 

Welon kie­li­cho­wy z hafto­wa­ną sce­ną Piety