0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

PRACA

Para­fia Rzym.-Kat, pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Krakowie
poszu­ku­je do pra­cy oso­by na sta­no­wi­sko:  spe­cja­li­sta ds. archi­wum,  zbio­rów i dzie­dzic­twa niematerialnego 

Wyma­ga­nia:
-Wykształ­ce­nie: wyż­sze magi­ster­skie — kie­ru­nek archi­wi­sty­ka i zarzą­dza­nie doku­men­ta­cją lub śred­nie techniczne;
‑koniecz­ne zazna­jo­mie­nie się z pro­ble­ma­ty­ką ochro­ny nie­ma­te­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, rów­nież ogól­nie pro­ble­ma­ty­ką dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, ochro­ną zabyt­ków oraz muze­al­nic­twem, itp.;
‑zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go umoż­li­wia­ją­ca swo­bod­ną komu­ni­ka­cję, mile widzia­na zna­jo­mość innych języ­ków obcych;
‑obsłu­ga opro­gra­mo­wa­nia i bazy danych archiwum;
‑dobra orga­ni­za­cja i umie­jęt­ność pla­no­wa­nia pra­cy wła­snej, umie­jęt­ność pra­cy w zespo­łach, twór­cze myśle­nie, wła­sna ini­cja­ty­wa i kre­atyw­ność, samo­dziel­ność, ela­stycz­ność, zaangażowanie.

Zakres obo­wiąz­ków to m.in.: 

 • reali­zo­wa­nie zadań archi­wi­sty pole­ga­ją­ce na:

-gro­ma­dze­niu, wery­fi­ka­cji, zabez­pie­cza­niu, ewi­den­cjo­no­wa­niu, udo­stęp­nia­niu doku­men­ta­cji (w tym kwe­ren­dy) oraz bra­ko­wa­niu doku­men­ta­cji nie­ar­chi­wal­nej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami;
‑wyko­ny­wa­niu czyn­no­ści admi­ni­stra­cyj­nych archi­wum parafii;
‑roz­miesz­cza­niu dostar­czo­nych mate­ria­łów w pomiesz­cze­niach maga­zy­no­wych  oraz  moni­to­ro­wa­niu i dba­niu o wła­ści­we warun­ki ich przechowywania;
‑ini­cjo­wa­niu i uczest­ni­cze­niu w pro­ce­sie bra­ko­wa­nia doku­men­ta­cji niearchiwalnej;
‑orga­ni­zo­wa­niu sta­no­wi­ska pra­cy zgod­nie z zasa­da­mi i prze­pi­sa­mi BHP, ochro­ny ppoż., ergo­no­mii i ochro­ny środowiska;

 • współ­pra­ca z pra­cow­ni­ka­mi archi­wum, kan­ce­list­ką para­fii  oraz pomoc w czyn­no­ściach kan­ce­la­ryj­nych zle­co­nych przez pro­bosz­cza parafii;
 • obsłu­ga multimediów;
 • udział w orga­ni­za­cji wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się w bazylice.

Inne wyma­ga­nia:
• dyspozycyjność
• wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta oraz roz­wi­nię­te zdol­no­ści interpersonalne
• umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją cza­su oraz radze­nia sobie w sytu­acjach trudnych

Kon­takt przez wysła­nie CV na adres: administracja@​mariacki.​com

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzoru:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO))

             KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych infor­mu­je­my, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest Para­fia Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5.
 2. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. A ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Kodek­su Pra­cy, nato­miast udzie­lo­na przez Pana/​Panią zgo­da będzie pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dodat­ko­wych (nie wyni­ka­ją­cych z powyż­szych prze­pi­sów) zawar­tych w zło­żo­nych przez Panią/​Pana doku­men­tach (np. adres e‑mail, nr tele­fo­nu, wizerunek).
 3. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez czas trwa­nia rekru­ta­cji, a po jej zakoń­cze­niu zosta­ną usunięte.
 4. Dane oso­bo­we udo­stęp­nio­ne przez Panią/​Pana nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji oraz profilowaniu.
 5. Ma Pani/​Pan pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych,  pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, prze­no­sze­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia, a tak­że pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/​Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą przy uli­cy Staw­ki 2 w War­sza­wie, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­szy ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych.
 7. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­ka­za­ne w celu rekru­ta­cji nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.
 8. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak jest warun­kiem koniecz­nym do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie rekrutacji.

 

 

Para­fia Rzym.-Kat, pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Krakowie
poszu­ku­je do pra­cy oso­by na sta­no­wi­sko: pra­cow­nik obsłu­gi turystycznej

 

Od kan­dy­da­ta oczekujemy:
-zna­jo­mo­ści języ­ka angielskiego
‑zaan­ga­żo­wa­nia i elastyczności
‑komu­ni­ka­tyw­no­ści
‑uczci­we­go i odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do pracy
‑umie­jęt­no­ści pra­cy w zespole
‑wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej i dba­ło­ści o szczegóły

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za wyko­ny­wa­nie n/​w czyn­no­ści orga­ni­za­cyj­nych zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem ruchu tury­stycz­ne­go tzn.:
‑orga­ni­za­cja stre­fy ruchu turystycznego
‑czu­wa­nie nad pla­no­wym i bez­piecz­nym zwie­dza­niem Bazy­li­ki przez turystów
‑obsłu­ga turystów
‑dyżu­ry na wie­ży mariackiej

Ofe­ru­je­my:
-ter­mi­no­wo wypła­ca­ne, uczci­we wynagrodzenie
‑pra­cę w rów­no­waż­nym sys­te­mie cza­su pra­cy oraz ela­stycz­ne podej­ście przy two­rze­niu gra­fi­ków pracy
‑zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę – peł­ny etat|
‑dogod­ną loka­li­za­cję miej­sca pra­cy w cen­trum miasta
‑przy­ja­zną atmosferę

 Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5  lub  na  adres:   administracja@​mariacki.​com    

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzo­ru: Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO))

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych infor­mu­je­my, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest Para­fia Rzym.-Kat. pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5.
 2. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. A ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Kodek­su Pra­cy, nato­miast udzie­lo­na przez Pana/​Panią zgo­da będzie pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dodat­ko­wych (nie wyni­ka­ją­cych z powyż­szych prze­pi­sów) zawar­tych w zło­żo­nych przez Panią/​Pana doku­men­tach (np. adres e‑mail, nr tele­fo­nu, wizerunek).
 3. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez czas trwa­nia rekru­ta­cji, a po jej zakoń­cze­niu zosta­ną usunięte.
 4. Dane oso­bo­we udo­stęp­nio­ne przez Panią/​Pana nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji oraz profilowaniu.
 5. Ma Pani/​Pan pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych,  pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, prze­no­sze­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia, a tak­że pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/​Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą przy uli­cy Staw­ki 2 w War­sza­wie, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­szy ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych.
 7. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­ka­za­ne w celu rekru­ta­cji nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.
 8. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak jest warun­kiem koniecz­nym do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie rekrutacji.

 

Para­fia Rzym.-Kat, pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Krakowie
poszu­ku­je do pra­cy oso­by  na sta­no­wi­sko: KUCHARZ

Od kan­dy­da­ta oczekujemy:

 • doświad­cze­nia w pra­cy kucha­rza (mile widzia­ne wykształ­ce­nie gastronomiczne)
 • zaan­ga­żo­wa­nia i elastyczności
 • komu­ni­ka­tyw­no­ści
 • uczci­we­go i odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do pracy
 • wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej i dba­ło­ści o szczegóły

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

 • przy­go­to­wa­nie posił­ków (śnia­da­nia, obia­dy, kolacje)
 • pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cję pra­cy kuchni
 • przy­go­to­wy­wa­nie menu
 • spo­rzą­dza­nie listy produktów
 • reali­za­cję zamówień
 • utrzy­my­wa­nie w czy­sto­ści pomiesz­czeń kuchni

Ofe­ru­je­my:

 • wyso­kiej jako­ści sprzęt i wypo­sa­że­nie kuchni
 • ter­mi­no­wo wypła­ca­ne, uczci­we wynagrodzenie
 • pra­cę w rów­no­waż­nym sys­te­mie cza­su pra­cy oraz ela­stycz­ne podej­ście przy two­rze­niu gra­fi­ków pracy
 • zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę – peł­ny etat
 • dogod­ną loka­li­za­cję miej­sca pra­cy w cen­trum miasta
 • przy­ja­zną atmosferę

 Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5 lub na adres: administracja@​mariacki.​com

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzoru:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO)).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych infor­mu­je­my, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest Admi­ni­stra­cja Real­no­ści Bazy­li­ki NMP, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5.
 2. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. A ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Kodek­su Pra­cy, nato­miast udzie­lo­na przez Pana/​Panią zgo­da będzie pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dodat­ko­wych (nie wyni­ka­ją­cych z powyż­szych prze­pi­sów) zawar­tych w zło­żo­nych przez Panią/​Pana doku­men­tach (np. adres e‑mail, nr tele­fo­nu, wizerunek).
 3. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez czas trwa­nia rekru­ta­cji, a po jej zakoń­cze­niu zosta­ną usunięte.
 4. Dane oso­bo­we udo­stęp­nio­ne przez Panią/​Pana nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji oraz profilowaniu.
 5. Ma Pani/​Pan pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych,  pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, prze­no­sze­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia, a tak­że pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/​Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą przy uli­cy Staw­ki 2 w War­sza­wie, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­szy ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych.
 7. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­ka­za­ne w celu rekru­ta­cji nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.
 8. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak jest warun­kiem koniecz­nym do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie rekrutacji.