0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakra­men­tu pocho­dzi od łaciń­skie­go sło­wa con­fir­ma­tio, któ­re ozna­cza potwier­dze­nie. Ety­mo­lo­gia pol­skie­go sło­wa pocho­dzi od sta­ro­pol­skie­go sło­wa bierz­mo, któ­re ozna­cza bel­kę pod­trzy­mu­ją­cą strop domu. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia jest więc sakra­men­tem umac­nia­ją­cym i pod­trzy­mu­ją­cym życie w wie­rze.

W obrzę­dzie bierz­mo­wa­nia naj­waż­niej­szym zna­kiem jest namasz­cze­nie krzyż­mem, któ­re jest pie­czę­cią Ducha Świę­te­go. Chrze­ści­ja­nin przyj­mu­ją­cy ten sakra­ment decy­du­je się na cał­ko­wi­tą przy­na­leż­ność do Chry­stu­sa i odda­nie się na Jego służ­bę. To zna­mię Ducha jest tak­że zna­kiem obiet­ni­cy Bożej opieki. 

Bierzmowanie w parafii Mariackiej

Mło­dzież
Ter­mi­ny spo­tkań dla uczniów gim­na­zjum pra­gną­cych przy­stą­pić do bierz­mo­wa­nia są ogła­sza­ne na począt­ku roku szkolnego.

Doro­śli
Doro­śli kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia powin­ni wcze­śniej odbyć przy­go­to­wa­nie w swo­jej para­fii. W bazy­li­ce Mariac­kiej nie przy­go­to­wu­je się indy­wi­du­al­nych kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgo­da ze swo­jej parafii,
2. Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu przy­go­to­wa­nia do Bierzmowania,
3. Metry­ka Chrztu,
4. Kar­ta „Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia”. Kar­tę do Bierz­mo­wa­nia wyda­je para­fia zamiesz­ka­nia lub ewen­tu­al­nie kapłan przy­go­to­wu­ją­cy daną oso­bę do przy­ję­cia tego Sakra­men­tu. Na kar­cie powin­na być pie­częć para­fial­na i adno­ta­cja o zakoń­cze­niu przy­go­to­wa­nia do sakramentu.

Kan­dy­da­ci wraz ze świad­ka­mi, zaopa­trze­ni w wyma­ga­ne doku­men­ty zgła­sza­ją się w kan­ce­la­rii bazy­li­ki Mariac­kiej (plac Mariac­ki 5, par­ter) na godzi­nę przed roz­po­czę­ciem Mszy św. Począ­tek Mszy św. w bazy­li­ce o godz. 17.00.

Kan­dy­da­ci wraz ze świad­ka­mi muszą się wyspo­wia­dać, zanim przyj­dą na miej­sce udzie­la­nia sakra­men­tu bierzmowania.

Po bierz­mo­wa­niu para­fia Mariac­ka doko­nu­je zapi­su w księ­dze bierz­mo­wa­nych i prze­sy­ła świa­dec­twa bierz­mo­wa­nia para­fiom, któ­re wysta­wi­ły metry­kę chrztu św. celem doko­na­nia odpo­wied­niej adno­ta­cji w księ­dze chrztów. Moż­na też ode­brać je oso­bi­ście w kan­ce­la­rii Para­fii Mariac­kiej kil­ka dni po przy­stą­pie­niu do sakra­men­tu doj­rza­ło­ści chrześcijańskiej.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt z Kan­ce­la­rią Para­fial­ną.

Ter­mi­ny bierzmowań:
2024: 18 stycz­nia, 15 lute­go, 21 mar­ca, 18 kwiet­nia, 16 maja, 20 czerwca

Czy bierz­mo­wa­nie jest nie­zbęd­ne do ślubu?

Według Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go: Kato­li­cy, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, powin­ni go przy­jąć przed zawar­ciem mał­żeń­stwa, gdy jest to moż­li­we bez poważ­nej nie­do­god­no­ści. Do zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa potrzeb­na jest doj­rza­łość ducho­wa, któ­rą czło­wiek uzy­sku­je w sakra­men­cie bierzmowania.

Po co przy­stę­pu­je się do bierzmowania?

Bierz­mo­wa­nie przy­no­si wzrost i pogłę­bie­nie łaski chrzciel­nej. Ści­ślej jed­no­czy z Chry­stu­sem, pomna­ża dary Ducha Świę­te­go, umac­nia więź z Kościo­łem oraz udzie­la spe­cjal­nej mocy do sze­rze­nia i obro­ny wia­ry sło­wem i czynem.

Kto może być świad­kiem bierzmowania?

Świad­kiem bierz­mo­wa­nia może być oso­ba wie­rząca i prak­ty­ku­jąca, któ­ra przy­jęła już sakra­ment bierzmowania.

Warun­ki, jakim powi­nien odpo­wia­dać świa­dek bierz­mo­wa­nia (na pod­sta­wie Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go) [por. kan. 893]:

Jest wyzna­czo­ny przez przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie albo przez jego rodzi­ców, albo przez tego, kto ich zastę­pu­je, a gdy tych nie ma, przez pro­bosz­cza lub sza­fa­rza bierz­mo­wa­nia, i posia­da wyma­ga­ne do tego kwa­li­fi­ka­cje oraz inten­cję peł­nie­nia tego zadania.

Ukoń­czył 16 lat, chy­ba że biskup die­ce­zjal­ny okre­ślił inny wiek albo pro­boszcz lub sza­farz jest zda­nia, że słusz­na przy­czy­na zale­ca dopusz­cze­nie wyjątku.

Jest kato­li­kiem, bierz­mo­wa­nym i przy­jął już sakra­ment Naj­święt­szej Eucha­ry­stii oraz pro­wa­dzi życie zgod­ne z wia­rą i odpo­wia­da­ją­ce funk­cji, jaką ma pełnić.

Jest wol­ny od jakiej­kol­wiek kary kano­nicz­nej, zgod­nie z pra­wem wymie­rzo­nej lub deklarowanej.

Nie jest ojcem lub mat­ką przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie, może być współmałżonkiem.

Ponie­waż przyj­mu­ją­cy bierz­mo­wa­nie wybie­ra sobie tyl­ko jed­ne­go świad­ka, nie może nim zostać wyznaw­ca nie­ka­to­lic­kiej wspól­no­ty kościel­nej (KPK 874).

Zale­ca się, by chrzest­ny był świad­kiem bierzmowania.

 

Kto może przy­stą­pić do bierzmowania?

Pierw­szym warun­kiem przy­ję­cia bierz­mo­wa­nia jest w peł­ni świa­doma, oso­bi­sta decy­zja. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia sta­nowi przej­ście w wia­rę doj­rzałą, dla­tego może do nie­go przy­stą­pić oso­ba, któ­ra pra­gnie roz­wi­jać w sobie chrze­ści­jań­skie war­to­ści i powie­rzyć swo­je życie Bogu.

Do sakra­mentu bierz­mo­wa­nia może przy­stą­pić oso­ba ochrzczo­na i znaj­du­jąca się w sta­nie łaski uświęcającej.