0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna ołtarza to wspólnota pragnąca być blisko ołtarza, który jest symbolem Chrystusa, Jego ofiary i darów.

Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza jest wspól­no­tą posłu­gu­ją­cą w cza­sie mszy świę­tych oraz innych nabo­żeństw. Jej głów­nym zada­niem jest pomoc cele­bran­to­wi w spra­wo­wa­niu litur­gii. Do litur­gicz­nej służ­by ołta­rza w bazy­li­ce Mariac­kiej włą­cza­ją się mini­stran­ci, lek­to­rzy, kan­tor i schola.

Liturgia bowiem, jak i zresztą Objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor, blaskiem prawdy”. 

Bene­dykt XVI

Nie­zwy­kle waż­ne jest, by zna­ki czy­nio­ne pod­czas litur­gii były czy­tel­ne dla zgro­ma­dze­nia wier­nych. Dla­te­go też, służ­ba litur­gicz­na dba o każ­dy gest i naj­drob­niej­szy szcze­gół, któ­re razem skła­da­ją się w sens sym­bo­licz­ny i uwy­dat­nia­ją pięk­no zło­żo­no­ści liturgii.

Chcesz włączyć się w służbę liturgiczną przy ołtarzu w samym sercu Krakowa?

Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji. Nic stra­co­ne­go – wszyst­ko moż­na nad­ro­bić i po krót­kim przy­go­to­wa­niu pod­jąć posłu­gę. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy swo­ją obec­no­ścią i czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niem chcą przy­czy­nić się do god­ne­go i pięk­ne­go prze­bie­gu litur­gii, a tym samym być bli­żej Chry­stu­sa. Jak czy­ta­my w sobo­ro­wej Kon­sty­tu­cji o litur­gii świę­tej (KL7): „Chry­stus jest obec­ny zawsze w swo­im Koście­le, zwłasz­cza w czyn­no­ściach litur­gicz­nych”. Wbrew pozo­rom nie jest to zada­nie dla „małych chłop­ców”, ale funk­cja, któ­rą każ­dy doro­sły męż­czy­zna może świa­do­mie pod­jąć i dzię­ki któ­rej może speł­niać jed­no z wie­lu zadań w Kościele.

Uro­czy­stą opra­wę Mszy św. z peł­ną asy­stą sta­ra­my się przy­go­to­wać w każ­dą nie­dzie­lę o godzi­nie 18.30, jak i też w mia­rę moż­li­wo­ści w czwart­ki na wie­czor­nej Mszy św. o godzi­nie 18.30, odpra­wia­nej za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II.

Opie­kun ducho­wy: ks. Krzysz­tof Korba