0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 24.09.2023

25. Niedziela Zwykła

24 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, pre­zbi­te­ra; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczennika,…

Kazania 24.09.2023

Bezrobocie

W 2008 roku papież Bene­dykt XVI zasko­czył słu­cha­czy XXI wie­ku mówiąc: „pierw­sze prze­sła­nie tej przy­po­wie­ści to fakt, że gospo­darz nie zno­si – jeśli tak moż­na powie­dzieć – bez­ro­bo­cia i chce, by wszyscy…

Wydarzenia 21.09.2023

Haft ze św. Mateuszem Ewangelistą

Pre­tek­sta krzy­żo­wa z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie z Mat­ką Boską i św. Janem oraz z czte­re­ma Ewan­ge­li­sta­mi ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: haft…

Kazania 17.09.2023

77

W Radiu Pogo­da pod­słu­cha­łem roz­mo­wę. W cza­sie sobot­niej audy­cji „Kon­cer­tu życzeń” pewien syn zamó­wił u pro­wa­dzą­ce­go pio­sen­kę. Dla mamy na uro­dzi­ny. Oka­za­ło się, że mama Marian­na tego…

Ogłoszenia 17.09.2023

24. Niedziela Zwykła

17 wrze­śnia 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Pol­ski; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczenników…

Kazania 10.09.2023

List

W I wie­ku wspól­no­ta chrze­ści­jan w Rzy­mie nie mia­ła łatwo. Pier­wot­nie byli w niej ochrzcze­ni pocho­dze­nia pogań­skie­go i żydow­skie­go. Żydzi, po edyk­cie cesa­rza Klau­diu­sza, musie­li opuścić…

Ogłoszenia 10.09.2023

23. Niedziela Zwykła

10 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwar­tek – Świę­to Podwyższenia…