0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 18.01.2022

Koncert kolęd polskich i ukraińskich

W sobo­tę, 22 stycz­nia o godzi­nie 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu wokal­ne­go Cap­pel­la Maria­lis oraz Chó­ru Lima­No­vum. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my polskie…

Kazania 16.01.2022

Sieci

Wczo­raj prze­czy­ta­łem arty­kuł w „Gaze­cie Kra­kow­skiej” o intry­gu­ją­cym tytu­le: „Małe dzie­ci uza­leż­nia­ją się od komó­rek z winy rodzi­ców, któ­rzy nie mają cza­su”. Poda­no zatrważające…

Ogłoszenia 16.01.2022

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opa­ta; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa; ‑w piątek…

Koncerty 09.01.2022

Koncert kolęd w wykonaniu Scholi Mariackiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my w nie­dzie­lę 16 stycz­nia po Mszy św. o godz. 18.30 (oko­ło 19.15)  na wyjąt­ko­wy kon­cert kolęd w wyko­na­niu Scho­li Mariac­kiej.  W murach kościo­ła Mariac­kie­go wybrzmią najbardziej…

Kazania 09.01.2022

Narodzeni

Jak moż­na naro­dzić się na nowo? Wie­my bowiem jasno, że do Kró­le­stwa Boże­go wej­dą wyłącz­nie naro­dze­ni na nowo, naro­dze­ni z wody i z Ducha, ochrzcze­ni Duchem Świę­tym, któ­ry jest Ogniem. Let­ni nie mają szans…

Ogłoszenia 08.01.2022

Święto Chrztu Pańskiego

1. Tego­rocz­na wizy­ta dusz­pa­ster­ska – kolę­da, ze wzglę­du na trwa­ją­cy czas pan­de­mii i ogra­ni­czeń z nią zwią­za­nych będzie podob­nie jak w minio­nym roku na zapro­sze­nie naszych para­fian. Pragnienie…

Kazania 06.01.2022

Cuda

Kie­dy medy­tu­ję dzi­siej­sze sło­wo docho­dzę do wnio­sku, że cud to dla wie­lu olbrzy­mi kło­pot. Zwłasz­cza aspi­ru­ją­cym do wiel­kiej wła­dzy i olbrzy­mich pie­nię­dzy Mesjasz nie pasu­je. Oni przyj­mu­ją najczęściej…