0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 25.07.2021

17. Niedziela Zwykła

1. Dziś po raz pierw­szy prze­ży­wa­my, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych. Dzię­ku­jąc za wszel­kie dobro, któ­re przez swo­je życie czy­ni­li, pole­ca­my ich wszystkich…

Wydarzenia 25.07.2021

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my 15 sierp­nia o godz. 12.00 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za dar mał­żeń­stwa i rodzi­ny w Roku Rodzi­ny Amoris…

Ogłoszenia 17.07.2021

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w czwar­tek – świę­to św. Marii Mag­da­le­ny; ‑w pią­tek – świę­to św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Euro­py; ‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Kingi,…

Ogłoszenia 10.07.2021

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczen­ni­ka; — we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Kazania 04.07.2021

Mądrzy

Naza­ret, któ­ry nie przyj­mu­je Jezu­sa pomi­mo Jego zalet, mądro­ści, czy­nie­nia cudów, dobrej nauki, pokre­wień­stwa, wspól­no­ty dzie­jów i odrzu­ca Go, pre­zen­tu­je pewien styl, któ­ry zde­cy­do­wa­nie moż­na zaobserwować…

Ogłoszenia 04.07.2021

14. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dzie­wi­cy; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, kapła­na.  2. Od minionej…

Kazania 27.06.2021

Personalnie

Prze­ło­żo­ny syna­go­gi Jair i ano­ni­mo­wa kobie­ta cier­pią­ca na krwo­tok uczą nas w sło­wie na dziś oso­bi­ste­go sza­cun­ku wobec świę­to­ści Boże­go Syna. Jair, star­szy ludu pokor­nie upadł do nóg przed…