0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 24.03.2023

Haft ze sceną Zwiastowania

Haft ze sce­ną Zwia­sto­wa­nia pocho­dzą­cy ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: ok. poło­wy XV wie­ku Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, tzw. malar­stwo igłą Fun­da­cja: (?) Kolum­ny i otok…

Kazania 19.03.2023

Biała ślepota

José Sara­ma­go (1922−2010), lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla z 1998 r. i naj­po­pu­lar­niej­szy na świe­cie pro­za­ik por­tu­gal­ski napi­sał książ­kę „Mia­sto ślep­ców”. Histo­ria nie­zwy­kła. Pewnego…

Ogłoszenia 18.03.2023

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑jutro uro­czy­stość św. Józe­fa – głów­ne­go patro­na Kra­ko­wa, zapra­sza­my na mszę św. o godz. 11.00 w inten­cji Mia­sta Kra­ko­wa i jego…

Wydarzenia 14.03.2023

Rekolekcje wielkopostne „Obdarz nas pokojem”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Obdarz nas poko­jem”, któ­re odbę­dą się od 26 do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk. Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą:…

Kazania 12.03.2023

Woda falująca

Trzej przy­ja­cie­le wybra­li życie zakon­ne, ale potem zaczę­li się wspól­nie zasta­na­wiać, czy to jest na pew­no wła­ści­wa dro­ga. Dwaj posta­no­wi­li prze­rwać pobyt w murach klasz­tor­nych choć­by na jakiś czas. Pierwszy…

Ogłoszenia 11.03.2023

III Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła: ‑prze­ży­wa­my okres Wiel­kie­go Postu ­– ducho­we przy­go­to­wa­nie do nad­cho­dzą­cych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Przez cały ten czas zapra­sza­my na nabożeństwa:…

Ogłoszenia 05.03.2023

II Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła: — prze­ży­wa­my okres Wiel­kie­go Postu ­– ducho­we przy­go­to­wa­nie do nad­cho­dzą­cych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Przez cały ten czas zapra­sza­my na nabożeństwa:…