0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 07.12.2022

Akatyst ku czci Bogurodzicy

W nie­dzie­lę (11. 12) po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Aka­tyst wyko­na­ny zosta­nie przed ołta­rzem Zwia­sto­wa­nia. Sopran solo —…

Ogłoszenia 04.12.2022

2. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja, bisku­pa; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwartek –…

Kazania 04.12.2022

Mistrzostwa

Mistrzo­stwa spor­to­we w pił­ce noż­nej nie prze­szka­dza­ją nam w adwen­to­wym poszu­ki­wa­niu mistrzo­stwa. Zasta­na­wia­my się nawet w tym cza­sie bar­dziej, na czym pole­ga praw­dzi­we mistrzo­stwo u Boga…

Ogłoszenia 27.11.2022

1. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – świę­to św. Andrze­ja, apo­sto­ła; ‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, pre­zbi­te­ra, ‑od ponie­dział­ku zapraszamy…

Wydarzenia 23.11.2022

Kalendarz mariacki na 2023 rok

W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z bazy­li­ki Mariac­kiej. Ser­decz­nie zachę­ca­my!  W kalen­da­rzu: sty­czeń — barokowe…

Kazania 20.11.2022

Pozwolenie

Obcho­dzo­na dzi­siaj Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta przy­po­mi­na, że życie nie postę­pu­je naprzód przy­pad­ko­wo, ale zmie­rza do celu. Pan dzie­jów i całe­go stwo­rze­nia tak to zapla­no­wał, a zakończeniem…

Ogłoszenia 19.11.2022

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – patron­ki muzyki…