0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 22.04.2024

Prace konserwatorskie przy hejnalicy

Para­fia Mariac­ka kon­ty­nu­uje II etap pro­jek­tu „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską”.  Dzia­ła­niom konserwatorskim…

Ogłoszenia 21.04.2024

4. Niedziela Wielkanocna

21 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siej­szą nie­dzie­lę – nazy­wa­my Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia, pamiętajmy…

Ogłoszenia 14.04.2024

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kościo­łach naszej Ojczy­zny, odpo­wia­da­jąc na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, ks. abpa Tade­usza Woj­dy modlimy…

Ogłoszenia 07.04.2024

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach uro­czy­sto­ści odpu­sto­we, nato­miast  do naszej bazy­li­ki zapra­sza­my o godz. 15.00 na wspól­ną modlitwę…

Ogłoszenia 31.03.2024

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

31 mar­ca 2024 Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym cza­sie, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej najserdeczniejsze…

Wydarzenia 30.03.2024

Wielkanocne życzenia

Minę­ły cie­nie i mro­ki nocy, Świa­tło jaśnie­je nowe­go życia, Bo Dobry Pasterz, zabi­ty dla nas, Wyszedł pro­mien­ny ze swe­go gro­bu. (…) Rado­snym hym­nem sła­wi­my, Panie, Two­je zwy­cię­stwo nad złem i śmier­cią; Niech będzie chwała…

Kazania 30.03.2024

Woda

Chleb, wino i woda to świę­ta tria­da Eucha­ry­stii. Zna­leź­li­śmy już sym­bo­le chle­ba pas­chal­ne­go w Eucha­ry­stii i Wina – Krwi Chry­stu­sa oczysz­cza­ją­cej nas z mar­twych uczyn­ków w Wielki…