0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Kazania 24.10.2021

Anemia

Zakoń­czył się w ubie­głym tygo­dniu XVIII Kon­kurs Cho­pi­now­ski. Pew­nie to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie tego roku w Pol­sce. Wygrał Kana­dyj­czyk Bru­ce Liu, któ­ry wzru­szał grą. Mówio­no: „To, co dzisiaj…

Ogłoszenia 23.10.2021

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w czwar­tek – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mieście…

Ogłoszenia 17.10.2021

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to świę­te­go Łuka­sza, ewan­ge­li­sty; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Jerze­go Popie­łusz­ki, kapła­na i męczennika;…

Kazania 17.10.2021

Trony

Logi­ka Jezu­sa jest bar­dzo odmien­na od tej świa­to­wej. Tu nie liczą się tro­ny, tytu­ły przed nazwi­skiem, sta­no­wi­ska peł­nio­ne w orga­ni­za­cjach. Nawet tytu­ły hono­ro­we zupeł­nie nie przy­spa­rza­ją punktów…

Ogłoszenia 09.10.2021

28. Niedziela Zwykła

1. Dziś prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski. Dzię­ku­je­my dobre­mu Bogu za dzie­ło życia świę­te­go Jana Paw­ła II i modli­my się, aby Jego nauka wciąż prze­ni­ka­ła życie nasze­go naro­du.  2. W tym tygodniu…

Ogłoszenia 02.10.2021

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w bazy­li­ce ojców fran­cisz­ka­nów. ‑we wtorek –…

Ogłoszenia 25.09.2021

26. Niedziela Zwykła

1. Dziś obcho­dzi­my Die­ce­zjal­ny Dzień Modli­twy za Mło­dzież. Zachę­ca­my do obję­cia swo­ją modli­twą mło­dych naszej para­fii i die­ce­zji oraz pra­cu­ją­cych z nimi dusz­pa­ste­rzy. Jesz­cze dziś można…