0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 23.06.2024

Koncert norweskiego chóru

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert nor­we­skie­go chó­ru Jeløy Church Youth Cho­ir, w śro­dę 26 czerw­ca o godz. 19:30. Pod­czas kon­cer­tu będzie moż­na usły­szeć utwo­ry sakral­ne w języ­ku łaciń­skim i angielskim.…

Koncerty 18.06.2024

Mariackie Koncerty Organowe

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 czerw­ca o godz. 20:00 na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Wik­to­ria Bisz­ty­ga (sopran), Zyg­munt Kokosz­ka, Krzysz­tof Micha­łek, Michał Piech­nik (orga­ny).  …

Ogłoszenia 17.06.2024

11. Niedziela Zwykła

16 czerw­ca 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­te­go Bra­ta Alber­ta Chmie­low­skie­go, zakon­ni­ka; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Alojzego…

Koncerty 11.06.2024

MKO — Cappella Marialis i Daniel Prajzner

15 czerw­ca o godz. 20:00 zapra­sza­my na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Daniel Praj­zner oraz Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka.  Pro­gram kon­cer­tu: Jan Sebastian…

Ogłoszenia 10.06.2024

10. Niedziela Zwykła

9 czerw­ca 2024  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie świę­te­go Bar­na­by; apo­sto­ła ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Anto­nie­go z Padwy, prezbitera…

Ogłoszenia 02.06.2024

9. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy; ‑w czwar­tek zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła — zapraszamy…

Koncerty 27.05.2024

Mariackie Koncerty Organowe

1 czerw­ca, 15 czerw­ca oraz 22 czerw­ca o godz. 20.00 zapra­sza­my na Mariac­kie Kon­cer­ty Orga­no­we.  1 czerw­ca w reci­ta­lu orga­no­wym wystą­pi Andrzej Sza­dej­ko, zaśpie­wa Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk. Pro­gram koncertu: …