0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 05.01.2022

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Hasło”

15 stycz­nia o godz. 19.15 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert naj­pięk­niej­szych kolęd i pasto­ra­łek w wyko­na­niu Rze­mieśl­ni­cze­go Towa­rzy­stwa Śpie­wac­kie­go „Hasło”.  Wstęp na wyda­rze­nie wolny.…

Kazania 02.01.2022

Polityka

W Pol­sce naj­mniej chy­ba pożą­da­nym w ustach kazno­dziei jest sło­wo poli­ty­ka. Sły­chać jak­że czę­sto w Ojczyź­nie: „Nie upra­wiaj­cie poli­ty­ki na ambo­nie. Nie wska­zuj­cie ludziom popar­cia dla konkretnych…

Ogłoszenia 02.01.2022

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: W czwar­tek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go /​​Trzech Króli/​​. Msze świę­te będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie tyl­ko Mszy świętej…

Kazania 31.12.2021

Natura

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie Dro­dzy Kra­ko­wia­nie, W ten szcze­gól­ny dzień, we wspo­mnie­nie świę­te­go papie­ża Syl­we­stra, w ostat­ni pią­tek roku, dobremu…

Kazania 25.12.2021

Opowieści Wielkiej Nocy

Betle­jem­ski cud opi­su­ją Ewan­ge­lie. Jak­że suge­styw­nie i ckli­wie opo­wia­da­ją nam o ludz­kich atry­bu­tach Jezu­sa — Boże­go Mesja­sza, o ubo­gich warun­kach Jego naro­dzin, o uczyn­no­ści aniołów…

Wydarzenia 24.12.2021

Bożonarodzeniowe życzenia

Anio­ło­wie, anio­ło­wie bia­li, O! poświeć­cie bla­skiem skrzy­deł swo­ich, by do Pana tra­fił ten zgu­bio­ny i ten, co się oczu pod­nieść boi, i ten któ­ry bez nadziei cze­ka, i ten rycerz w roz­szar­pa­nej zbroi by jak czło­wiek szedł do Boga-Człowieka,…

Ogłoszenia 24.12.2021

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej pra­gnie­my wszyst­kim zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia głę­bo­kie­go poko­ju, któ­ry przy­no­si Chry­stus, oraz nieustannej…