0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 10.06.2024

10. Niedziela Zwykła

9 czerw­ca 2024  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie świę­te­go Bar­na­by; apo­sto­ła ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Anto­nie­go z Padwy, prezbitera…

Ogłoszenia 02.06.2024

9. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy; ‑w czwar­tek zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła — zapraszamy…

Koncerty 27.05.2024

Mariackie Koncerty Organowe

1 czerw­ca, 15 czerw­ca oraz 22 czerw­ca o godz. 20.00 zapra­sza­my na Mariac­kie Kon­cer­ty Orga­no­we.  1 czerw­ca w reci­ta­lu orga­no­wym wystą­pi Andrzej Sza­dej­ko, zaśpie­wa Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk. Pro­gram koncertu: …

Ogłoszenia 27.05.2024

Uroczystość Najświętszej Trójcy

26 maja 2024  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, koń­czy się w naszej Archi­die­ce­zji okres Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej; ‑w środę…

Koncerty 22.05.2024

Koncert Maryjny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cert Maryj­ny w wyko­na­niu chó­ru Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” już w naj­bliż­szą sobo­tę 25 maja, o godz. 19:15.  Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:…

Ogłoszenia 19.05.2024

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go; ‑w ponie­dzia­łek – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła, msze świę­te w naszej bazy­li­ce o 6.00,…

Ogłoszenia 12.05.2024

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, o godz. 9.00 roz­po­czę­cie pro­ce­sji z Wawe­lu na Skał­kę, gdzie odbę­dzie się uroczysta…