0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Kazania 19.04.2021

Wypełnieni

Jeden z pary­skich pro­bosz­czów posta­no­wił wyko­rzy­stać sta­ro­daw­ne i solid­ne taber­na­ku­lum do prze­cho­wy­wa­nia pie­nię­dzy. Kie­ru­jąc się ostroż­no­ścią, umie­ścił nad taber­na­ku­lum w zakrystii…

Ogłoszenia 17.04.2021

3. Niedziela Wielkanocna — Biblijna

1. Trze­cia Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na zwa­na jest Nie­dzie­lą Biblij­ną. Wska­zu­je nam ona, jak wiel­ką rolę w budo­wa­niu naszej wia­ry ma Sło­wo Boże. Świę­ty Hero­nim przy­po­mi­na, że nie­zna­jo­mość Ewangelii…

Kazania 11.04.2021

Mapa

Na indo­ne­zyj­skim Morzu Ban­da pły­wał pewien rybak. Łowił owo­ce morza, aby je potem sprze­dać. Nie zabrał ze sobą żad­nej mapy ani innych przy­rzą­dów nawi­ga­cyj­nych. Znał morze jak wła­sną kie­szeń, tak mu się przynajmniej…

Ogłoszenia 11.04.2021

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.00-tej, w Godzi­nie Miłosierdzia…

Ogłoszenia 04.04.2021

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym, trud­nym cza­sie, któ­ry prze­ży­wa­my od ponad roku, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspólnoty…

Wydarzenia 03.04.2021

Wielkanocne życzenia

Odku­pił swe owce Bara­nek bez ska­zy,  Pojed­nał nas z Ojcem i zmył grze­chów zma­zy.  Śmierć zwar­ła się z życiem i w boju, o dzi­wy,  Choć poległ Wódz życia, kró­lu­je dziś żywy. (…) Wiemy,…

Kazania 03.04.2021

Apostołowie to wędrowcy

Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me wcze­snym ran­kiem w pierw­szy dzień tygo­dnia wędru­ją, aby zaopa­trzyć cia­ło Jezu­sa. I to im pierw­szym Anioł, przy pustym gro­bie oświad­cza, że Zmartwychwstały…