0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 27.08.2021

Koncert Młodych Artystów

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej 7 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 19.30 na kon­cert w ramach XXI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Mło­dych Arty­stów w Kra­ko­wie.  Już po raz dwudziesty…

Kazania 22.08.2021

Waga

Nie­wy­po­wie­dzia­na jest waga Eucha­ry­stii. O tym jest dzi­siaj sło­wo Boże. Ci, któ­rzy Jej nie zna­ją, lepiej powie­dziaw­szy – nie zgłę­bia­ją Jej jako tajem­ni­cy – odda­la­ją się od peł­ni wia­ry. Tak, wiara…

Ogłoszenia 21.08.2021

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apo­sto­ła; ‑w czwar­tek – uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Po Mszy o godz.…

Wydarzenia 16.08.2021

Poświęcenie odnowionego ołtarza dłuta Wita Stwosza

 15 sierp­nia w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – w dzień odpu­stu para­fial­ne­go – metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski poświę­cił ołtarz Wita Stwo­sza po kon­ser­wa­cji.  „W…

Kazania 16.08.2021

Błogosławiona między nami

Dro­dzy kra­ko­wia­nie i goście, Kie­dy w dniu dorocz­ne­go odpu­stu sły­szy­my sło­wa Pisma „Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi” (Łk1) oraz „Wiel­ki znak się uka­zał na nie­bie: Nie­wia­sta obleczona…

Ogłoszenia 14.08.2021

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1. Dziś w naszej bazy­li­ce prze­ży­wa­my para­fial­ny odpust ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym roku szcze­gól­nie dzię­ku­je­my Bogu za ukoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita…

Wydarzenia 07.08.2021

Dziękczynienie za konserwację ołtarza dłuta Wita Stwosza

15 sierp­nia 2021 w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP w bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzić będzie­my odpust para­fial­ny. W tym dniu dzię­ko­wać będzie­my tak­że Bogu za zakoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołtarza…