0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Kazania 21.05.2023

Początek chrześcijańskiej dojrzałości

Dzień, w któ­rym po raz pierw­szy przyj­mu­je­my Jezu­sa obec­ne­go w bia­łej hostii, pamię­ta­my chy­ba, my doro­śli, do koń­ca życia. Choć­by skraw­ka­mi prze­cho­wy­wa­nej pamię­ci, choć­by przeglądając…

Ogłoszenia 20.05.2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Rów­nież dzi­siaj dzię­ku­je­my Bogu za 50 lat posłu­gi kapłań­skiej Księdza…

Koncerty 18.05.2023

Koncert organistów mariackich i Natalii Chorzalskiej

20 maja o godz. 20.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich i Nata­lii Cho­rzal­skiej w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Serdecznie…

Ogłoszenia 15.05.2023

6. Niedziela Wielkanocna

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski; ‑zapra­sza­my na nabożeństwa…

Koncerty 09.05.2023

Koncert organowy Daniela Strządały

13 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy Danie­la Strzą­da­ły w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapra­sza­my!  Daniel Strzą­da­ła — organy…

Wydarzenia 08.05.2023

Haft ze św. Stanisławem

Welon kie­li­cho­wy z haftem przed­sta­wia­ją­cym św. Sta­ni­sła­wa i Pio­tro­wi­na ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powsta­nia: XVII w. Tech­ni­ka: atłas, haft kła­dzio­ny nić­mi metalowymi,…

Kazania 07.05.2023

Kogut

Na począ­tek zagad­ka. Do któ­re­go mia­sta w Ita­lii chrze­ści­jań­stwo zaniósł sam św. Marek, a budo­wę jego bazy­li­ki biskup Teo­dor roz­po­czął w 314 roku, a więc tuż po ogło­sze­niu przez cesa­rza Konstantyna…