0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Kazania 12.11.2023

Panny

Nie­kie­dy jeste­śmy jak te pan­ny: nie­któ­re mądre, z zapa­sem oli­wy, ocze­ku­ją­ce, w goto­wo­ści nawet na naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce wyda­rze­nia, któ­re dopusz­cza na nas Bóg w swo­jej opatrzności,…

Ogłoszenia 12.11.2023

32. Niedziela Zwykła

12 listo­pa­da 2023 r. 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Pol­ski; ‑we…

Kazania 05.11.2023

Marzenie

Nie­daw­no zakoń­czy­ła się tego­rocz­na odsło­na XVI Zwy­czaj­ne­go Syno­du Bisku­pów. Papież Fran­ci­szek jest prze­ko­na­ny, że to prze­ło­mo­wy moment. Trze­ba też powie­dzieć, że synod budzi sprzecz­ne odczu­cia. Jedni…

Ogłoszenia 05.11.2023

31. Niedziela Zwykła

5 listo­pa­da 2023 r. 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w czwar­tek – świę­to Rocz­ni­ca Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papieża…

Kazania 01.11.2023

Wywiad

Jak jest w nie­bie? Jak­że jeste­śmy cie­ka­wi tego dnia odpo­wie­dzi na to pyta­nie. Zapy­taj­my jak na to waż­ne pyta­nie odpo­wia­da­ją świę­ci. Nie­któ­rzy z nich medy­to­wa­li jego tajem­ni­ce, opowiadali…

Kazania 29.10.2023

Słownik

W dniu rocz­ni­cy poświe­ce­nia kościo­ła, war­to zasta­no­wić się nad rolą i sen­sem miejsc uświę­co­nych, tych, w któ­rych odda­je­my cześć Bogu. Bywa w naszym słow­ni­ku kościół, kapli­ca, bazy­li­ka, fara,…

Ogłoszenia 29.10.2023

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

29 paź­dzier­ni­ka 2023 r.  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uro­czy­stość — rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my Bogu za pięk­no naszej mariackiej…