0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

10 mar­ca 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne — w nie­dzie­le Gorz­kie Żale o godz. 17.30,  w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Swo­ją histo­rię niech każ­dy prze­pa­trzy”, któ­re odbę­dą się od 17 do 21 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. dr Jan Koc­lę­ga. Plan reko­lek­cji znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na plakatach.

3. Infor­mu­je­my, że roz­po­czy­na­my II etap pro­jek­tu Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską. Pra­ce roz­pocz­ną się w ponie­dzia­łek (11 mar­ca) od budo­wy rusz­to­wań wokół wie­ży hej­na­li­cy i na ścia­nie szczy­to­wej kościo­ła. Przez tydzień wej­ście do bazy­li­ki będzie od stro­ny pół­noc­nej, czy­li od uli­cy Flo­riań­skiej. Za utrud­nie­nia przepraszamy.

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę nasz mariac­ki zespół Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na kon­cert muzy­ki pasyj­nej po Mszy Świę­tej o godz. 13.00.

5. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Świą­tecz­ne dzie­ło pomo­cy Cari­tas oraz kart­ki wiel­ka­noc­ne ze sce­ną Zmar­twych­wsta­nia z ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza, dewo­cjo­na­lia mariac­kie czy książ­ki, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie 800 lat histo­rii. 

Giovanni Battista Pittoni, Męczeństwo św. Sebastiana, ok. 1740–1750, fot. Jerzy Pajor