0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Sakrament małżeństwa

Bóg, któ­ry jest Miło­ścią i stwo­rzył czło­wie­ka z miło­ści, powo­łał go tak­że do miłości.

(Katechizm Kościoła Katolickiego)

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Kobie­ta i męż­czy­zna sami udzie­la­ją sobie sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Obie­cu­ją sobie miłość i wier­ność oraz wyra­ża­ją goto­wość przy­ję­cia i wycho­wa­nia dziec­ka. Wią­żą życie ze sobą nawza­jem oraz z Bogiem, któ­ry zawsze będzie mię­dzy nimi obec­ny, ota­cza­jąc ich mał­żeń­stwo swo­ją opieką.

Przy­ję­cie sakra­men­tu mał­żeń­stwa ozna­cza, że mał­żon­ko­wie będą iść wspól­nie przez życie i pozo­sta­ną przy sobie w dobrych i złych chwi­lach. Waż­ne, by nie zapo­mi­nać, że nad­rzęd­nym celem sakra­men­tu jest osią­gnię­cie zba­wie­nia, a więc mał­żon­ko­wie powin­ni się wspie­rać w swo­jej dro­dze do świętości.

Ślub w bazylice Mariackiej krok po kroku:

1. Spo­tka­nie w kan­ce­la­rii parafialnej

Na rok przed pla­no­wa­nym ślu­bem przy­szli mał­żon­ko­wie powin­ni udać się do kan­ce­la­rii para­fial­nej. Na spo­tka­niu zosta­nie usta­lo­ny ter­min ślu­bu, a dusz­pa­sterz poin­for­mu­je o wszyst­kich for­mal­no­ściach zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem do ślubu.

2. Kurs przedmałżeński

Narze­cze­ni muszą odbyć kurs przed­mał­żeń­ski 3–12 mie­się­cy przed ślu­bem. W bazy­li­ce Mariac­kiej nie są pro­wa­dzo­ne kur­sy przed­mał­żeń­skie, ale odby­wa­ją się np. u Ojców Domi­ni­ka­nów, czy w innych para­fiach naszej Archidiecezji.

3. Wizy­ta w porad­ni rodzinnej

Przy­szli mał­żon­ko­wie powin­ni uczest­ni­czyć w trzech spo­tka­niach w porad­ni rodzinnej. 

4. Spi­sa­nie pro­to­ko­łu przed­ślub­ne­go w kan­ce­la­rii parafialnej

Pro­to­kół przed­ślub­ny spi­su­je się na trzy mie­sią­ce przed ślu­bem. Nale­ży wów­czas przed­ło­żyć nastę­pu­ją­ce dokumenty:
Dowód oso­bi­sty
Doku­men­ty do mał­żeń­stwa z Urzę­du Sta­nu Cywilnego
Świa­dec­two chrztu i bierzmowania
Zaświad­cze­nie o kate­chi­za­cji (ostat­nie świa­dec­two szkolne)

5. Spo­wiedź przedślubna

W trak­cie przy­go­to­wań do ślu­bu nale­ży przy­naj­mniej dwu­krot­nie przy­stą­pić do spo­wie­dzi i poin­for­mo­wać spo­wied­ni­ka, że jest to spo­wiedź przedślubna.

6. Zapo­wie­dzi

Infor­ma­cja o zamia­rze zawar­cia mał­żeń­stwa jest poda­wa­na do wia­do­mo­ści publicz­nej w para­fiach narze­czo­nych. Celem zapo­wie­dzi jest potwier­dze­nie sta­nu wol­ne­go przy­szłych mał­żon­ków i wyklu­cze­nie ewen­tu­al­nych prze­szkód zawar­cia małżeństwa.

7. Spo­tka­nie z duszpasterzem

Tuż przed ślu­bem nale­ży spo­tkać się z dusz­pa­ste­rzem, któ­ry spraw­dzi, czy dopeł­nio­ne zosta­ły for­mal­no­ści i omó­wi spra­wy orga­ni­za­cyj­ne zwią­za­ne z cere­mo­nią udzie­le­nia sakra­men­tu małżeństwa.

Kon­takt

Wstęp­nych infor­ma­cji udzie­la­my zarów­no tele­fo­nicz­nie jak i dro­gą elek­tro­nicz­ną: tel. 12−422−05−21 wew. 21, e‑mail: biuro@​mariacki.​com.