0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

17 mar­ca 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-we wto­rek – uro­czy­stość Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP, zapra­sza­my na modli­twę w inten­cji miesz­kań­ców mia­sta Kra­ko­wa przez cały dzień, szcze­gól­nie na Mszach św. o godz. 10.00 i 18.30, w tym dniu nie będzie Mszy Św. o 9.30 i 10.30;
‑w sobo­tę po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na kon­cert pie­śni pasyj­nych w wyko­na­niu nasze­go chó­ru Hasło;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: w nie­dzie­le Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Swo­ją histo­rię niech każ­dy prze­pa­trzy, któ­re odbę­dą się od dzi­siaj do czwart­ku, popro­wa­dzi je ks. dr Jan Koc­lę­ga. Plan reko­lek­cji znaj­du­je się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na pla­ka­tach. Od ponie­dział­ku do czwart­ku włącz­nie nie będzie Mszy Św. o 10.30. Zapra­sza­my na Msze Świę­te z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o 10.00 i 18.30. Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji w czwar­tek zapra­sza­my na ado­ra­cję Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, któ­ra roz­pocz­nie się po Mszy wie­czor­nej i potrwa do godz. 21.00. Roz­wa­ża­nia opar­te będą na przy­po­wie­ściach Jezusa.

3. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Świą­tecz­ne dzie­ło pomo­cy Cari­tas oraz kart­ki wiel­ka­noc­ne ze sce­ną Zmar­twych­wsta­nia z ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza, dewo­cjo­na­lia mariac­kie czy książ­ki, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie 800 lat histo­rii.

4. Wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Cha­ry­ta­tyw­ne­go Dobro­sław dzię­ku­ją za zło­żo­ne w zeszłą nie­dzie­lę ofia­ry, zebra­no 5 438 zł i 20 euro. Ser­decz­ne Bóg zapłać!

Giovanni Battista Pittoni, Męczeństwo św. Sebastiana, ok. 1740–1750, fot. Jerzy Pajor