0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne

W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do Mszy Świę­tej wieczornej.

- w Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.00;

- w Wiel­ki Pią­tek – Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, w któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.00. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, o godz. 15.00 roz­po­czę­cie nowen­ny do Miło­sier­dzia Bożego;

- w Wiel­ką Sobo­tę – Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.00 i zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną. Cało­dzien­na Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Bożym Grobie.