0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Swo­ją histo­rię niech każ­dy prze­pa­trzy”, któ­re odbę­dą się od 17 do 21 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. dr Jan Koclęga.

Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą: „Jestem”, „Wal­ka ducho­wa”, „Reno­wa­cja ducho­wa”, „Tu i teraz”, „Świad­ko­wie miło­sier­dzia”. Jak zazna­cza ks. reko­lek­cjo­ni­sta „Pod­czas reko­lek­cji będzie­my poru­szać tema­ty zwią­za­ne z god­no­ścią dziec­ka Boże­go w Chry­stu­sie, wezwa­niem do świę­to­ści, a w związ­ku z tym tak­że z świa­tem zagro­żeń wia­ry, spo­so­ba­mi kusze­nia i pró­bą uśpie­nia czło­wie­ka przez zło. Dla­te­go będzie­my odna­wiać nasze­go wewnętrz­ne­go Czło­wie­ka. Na zakoń­cze­nie powiem o Bożym bło­go­sła­wień­stwie i o potrze­bie jego przyjęcia”.

Ks. Jan Koc­lę­ga jest kapła­nem Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej. W 1991 roku ukoń­czył stu­dia filo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne w Wyż­szym Czę­sto­chow­skim Semi­na­rium Duchow­nym w Kra­ko­wie, a następ­nie spe­cja­li­stycz­ne stu­dia teo­lo­gicz­ne na Papie­skim Uni­wer­sy­te­cie Św. Krzy­ża w Rzy­mie w 2000 r., uzy­sku­jąc sto­pień nauko­wy dok­to­ra. Pro­wa­dzi wykła­dy z teo­lo­gii dogma­tycz­nej oraz semi­na­ria nauko­we w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym i w Insty­tu­cie Teo­lo­gicz­nym w Czę­sto­cho­wie. Wygło­sił ok. 250 reko­lek­cji i misji oraz kon­fe­ren­cji for­ma­cyj­nych dla kate­che­tów, praw­ni­ków, sta­nów zakon­nych, kapła­nów i para­fii w kra­ju i za gra­ni­cą. Był ojcem duchow­nym kate­che­tów, nato­miast aktu­al­nie jest dusz­pa­ste­rzem praw­ni­ków Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej. Szcze­gól­ne inte­re­su­je się tema­tem Boże­go Miło­sier­dzia oraz escha­to­lo­gią Kościo­ła. Jest rów­nież miło­śni­kiem Krakowa.

Plan reko­lek­cji:
nie­dzie­la — 17 mar­ca 2024
Kaza­nia na wszyst­kich Mszach św., czy­li: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 20.00
ponie­dzia­łek-śro­da — 18–20 marca
10.00, 18.30 (dłuż­sza nauka rekolekcyjna)
czwar­tek — 21 marca
10.00, 18.30 (ado­ra­cja Chry­stus w Sta­rym Mieście)