0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

5 maja 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba;
‑w śro­dę – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa BM, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. O godz. 9.00 świę­ce­nia dia­ko­na­tu w kate­drze na Wawe­lu. Dzień imie­nin ks. kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, arcy­bi­sku­pa senio­ra naszej archi­die­ce­zji, pamię­taj­my o Nim w naszych modlitwach.
‑w przy­szłą nie­dzie­lę – uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, o godz. 9.00 roz­po­czę­cie pro­ce­sji z Wawe­lu na Skał­kę, gdzie odbę­dzie się uro­czy­sta Msza św. z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski pod prze­wod­nic­twem abpa Anto­nio Guido Fili­paz­zi – Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Polsce.

2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we do naszej bazy­li­ki codzien­nie o godz. 18.00.

 św. Antoni Padewski, 2. poł. XVIII w., fot. J. Pajor