0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncerty Cappelli Marialis w Lipsku

Koncerty Cappelli Marialis w Lipsku

W dniach 9 i 10 grud­nia zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej – Cap­pel­la Maria­lis wyko­na kon­cer­ty w koście­le św. Toma­sza w Lipsku. 

Kościół św. Toma­sza w Lip­sku jest jed­nym z dwóch głów­nych kościo­łów mia­sta. Zwią­za­ny jest on z oso­bą Jana Seba­stia­na Bacha, naj­więk­sze­go twór­cy spo­śród muzy­ków kościel­nych. W pro­gra­mach kon­cer­tów usły­szeć będzie moż­na muzy­kę pol­ską: Wacła­wa z Sza­mo­tuł, Miko­ła­ja Gomół­ki, Miko­ła­ja Zie­leń­skie­go, Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go, Felik­sa Nowo­wiej­skie­go, Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go, Woj­cie­cha Widła­ka oraz Krzysz­to­fa Michałka.

Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no przy wspar­ciu finan­so­wym Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go oraz fir­my NOITAC.