0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 25.05.2022

Recital organowy — Andrzej Białko

W sobo­tę, 28 maja, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Andrze­ja Biał­ko w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych.  W pro­gra­mie: J.S.Bach-Toccata, ada­gio i fuga C‑dur BWV 564;…

Koncerty 18.05.2022

Recital organowy — Sarah Kim

W sobo­tę, 21 maja, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Sarah Kim w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych.  W pro­gra­mie: 1) J.S. Bach (1685−1750) — Sin­fo­nia „Wir dan­ken dir,…

Koncerty 18.05.2022

Koncert dla Pól Nadziei

W nie­dzie­lę 22 maja po Mszy św. o godzi­nie 13.00, odbę­dzie się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis dedy­ko­wa­ny Hospi­cjum św. Łaza­rza, w ramach trwa­ją­cej akcji Pola Nadziei. Po kon­cer­cie i wszyst­kich Mszach św.…

Koncerty 07.05.2022

Recital organowy — Karol Mossakowski

W nie­dzie­lę  o godz. 17.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Karo­la Mos­sa­kow­skie­go. Kon­cer­ty świa­to­wej sła­wy orga­ni­stów w naszej bazy­li­ce, w ramach obcho­dów poświęcenia…

Koncerty 22.04.2022

Koncert Chóru „Michael”

W pią­tek, 29 kwiet­nia po Mszy św. o godzi­nie 18.30 zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru „Micha­el” z Kań­czu­gi. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my utwo­ry muzy­ki sakral­nej ks. Woj­cie­cha Lew­ko­wi­cza. Chór MICHAEL to zespół…

Koncerty 05.03.2022

Muzyczna modlitwa za Ukrainę

Wraz z rek­to­rem Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 19.30 do bazy­li­ki na muzycz­ną modli­twę za Ukra­inę „Da pacem, Domine…”.…

Koncerty 18.01.2022

Koncert kolęd polskich i ukraińskich

W sobo­tę, 22 stycz­nia o godzi­nie 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu wokal­ne­go Cap­pel­la Maria­lis oraz Chó­ru Lima­No­vum. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my polskie…