0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Karol Mossakowski

Recital organowy — Karol Mossakowski

W nie­dzie­lę  o godz. 17.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Karo­la Mos­sa­kow­skie­go. Kon­cer­ty świa­to­wej sła­wy orga­ni­stów w naszej bazy­li­ce, w ramach obcho­dów poświę­ce­nia orga­nów głów­nych, odby­wać się będą raz w tygo­dniu do koń­ca czerwca. 

Pierw­szy reci­tal na nowych orga­nach bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie zagra wybit­ny orga­ni­sta Karol Mos­sa­kow­ski. Gościn­nie wystą­pi tak­że Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk — kan­tor bazy­li­ki Mariac­kiej, któ­ry wyko­na gre­go­riań­skie anty­fo­ny maryjne.

W pro­gra­mie:
Ch. M. Widor — Alle­gro z VI Sym­fo­nii orga­no­wej, Op. 42 nr 2
L. Vier­ne — Cla­ir de Lune, Op. 53 nr 5
M. Duru­flé — Suite op. 5
Trzy impro­wi­za­cje  na temat anty­fon maryjnych

Kon­cert trans­mi­to­wa­ny będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki Mariac­kiej przez Ars­So­no­ra studio.

Spon­so­rem wyda­rze­nia jest Comarch S.A.

Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no przy wspar­ciu finan­so­wym Woje­wódz­twa Małopolskiego.

Karol Mos­sa­kow­ski - uro­dzo­ny w 1990 roku, uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­zdol­niej­szych orga­ni­stów swo­je­go poko­le­nia. Naukę muzy­ki roz­po­czął w wie­ku trzech lat pod kie­run­kiem swo­je­go ojca. Stu­dio­wał w Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu oraz w Naro­do­wym Kon­ser­wa­to­rium w Pary­żu. Jego pro­fe­so­ra­mi byli m.in.: Elż­bie­ta Karo­lak, Jaro­sław Tar­naw­ski, Oli­vier Latry, Michel Bouvard, Thier­ry Esca­ich, Phi­lip­pe Lefebvre.

Jest lau­re­atem wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów orga­no­wych. Do jego naj­więk­szych suk­ce­sów nale­żą pierw­sze nagro­dy na kon­kur­sach w: Pozna­niu (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs im. F. Nowo­wiej­skie­go, 2010), Pra­dze (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Pra­ska Wio­sna”, 2013), Angers (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Grand Prix Jean-Louis Flo­rentz”, 2015), Biar­ritz (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Grand Prix André Mar­chal”, 2015), Stras­burg (Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs „Boël­l­mann-Gigo­ut”, 2016). We wrze­śniu 2016 roku został zwy­cięz­cą jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych kon­kur­sów orga­no­wych na świe­cie – „Grand Prix de Char­tres” we Fran­cji. W tym samym roku otrzy­mał nagro­dę „Kory­fe­usz Muzy­ki Pol­skiej” (w kate­go­rii debiut roku), przy­zna­wa­ną przez Insty­tut Muzy­ki i Tańca.

Cenio­ny zarów­no jako wyko­naw­ca i impro­wi­za­tor, na swo­ich kon­cer­tach z powo­dze­niem łączy sztu­kę inter­pre­ta­cji z impro­wi­za­cją. Spe­cja­li­zu­je się rów­nież w akom­pa­nio­wa­niu na orga­nach i for­te­pia­nie do nie­mych fil­mów. W 2017 roku nagrał impro­wi­zo­wa­ną ścież­kę dźwię­ko­wą do nowej wer­sji fil­mu Męczeń­stwo Joan­ny d’Arc Car­la The­odo­ra Drey­era z 1928 roku wyda­ną na DVD przez Gau­mont. W paź­dzier­ni­ku 2021 wydał swój pierw­szy solo­wy album w wytwór­ni Tem­péra­ments, Radio France.

W ostat­nich latach wystę­po­wał w takich miej­scach jak: Kate­dra Notre Dame w Pary­żu, Kate­dra w Kolo­nii, Kate­dra w Ber­li­nie, Kate­dra w Mila­nie, Fil­har­mo­nia Pary­ska, Audy­to­rium Radia Fran­cu­skie­go w Pary­żu, Audy­to­rium Mau­ri­ce Ravel w Lyonie, Naro­do­we Forum Muzy­ki we Wro­cła­wiu, Fil­har­mo­nia Naro­do­wa w War­sza­wie, Teatr Maryj­ski w Sankt Peters­bur­gu, Fil­har­mo­nia Moskiew­ska, Pałac Sztuk w Buda­pesz­cie, Pałac Sztuk Pięk­nych w Bruk­se­li, Naro­do­we Audy­to­rium Muzy­ki w Madry­cie czy Pałac Mont­calm w Quebecu.

W sezo­nie 2014–15 został Arty­stą-Rezy­den­tem w Kate­drze św. Ludwi­ka w Nowym Orle­anie (USA), gdzie przez sześć mie­się­cy wystę­po­wał z wie­lo­ma reci­ta­la­mi, pro­wa­dził zaję­cia z inter­pre­ta­cji i impro­wi­za­cji orga­no­wej, jak rów­nież wystą­pił z wykła­dem dla Ame­ri­can Guild of Organists.

Obec­nie jest orga­ni­stą tytu­lar­nym kate­dry w Lil­le we Fran­cji oraz Arty­stą-Rezy­den­tem Fran­cu­skie­go Radia w Pary­żu. Jest pro­fe­so­rem Wyż­szej Szko­ły Muzycz­nej w San Sebastián.