0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert dla Pól Nadziei

Koncert dla Pól Nadziei

W nie­dzie­lę 22 maja po Mszy św. o godzi­nie 13.00, odbę­dzie się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis dedy­ko­wa­ny Hospi­cjum św. Łaza­rza, w ramach trwa­ją­cej akcji Pola Nadziei.

Po kon­cer­cie i wszyst­kich Mszach św. wolon­ta­riu­sze będą pro­wa­dzi­li zbiór­kę dat­ków na pomoc cho­rym u kre­su życia. Wstęp na kon­cert jest wolny.

Od 1998 roku, każ­dej wio­sny odby­wa­ją się w Kra­ko­wie Pola Nadziei. Jest to żon­ki­lo­wa akcja, któ­rej celem jest zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na los osób nie­ule­czal­nie cho­rych, będą­cych u kre­su życio­wej dro­gi oraz pozy­ski­wa­nie fun­du­szy na dzia­łal­ność Hospicjum.