0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Chóru „Michael”

Koncert Chóru „Michael”

W pią­tek, 29 kwiet­nia po Mszy św. o godzi­nie 18.30 zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru „Micha­el” z Kań­czu­gi. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my utwo­ry muzy­ki sakral­nej ks. Woj­cie­cha Lewkowicza.

Chór MICHAEL to zespół ama­tor­ski, dzia­ła­ją­cy przy Ośrod­ku Kul­tu­ry Mia­sta i Gmi­ny Kań­czu­ga oraz przy para­fii pw. Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Kań­czu­dze. Dyry­gen­tem i kie­row­ni­kiem muzycz­nym chó­ru jest Hubert Hadro, któ­ry peł­ni rów­no­cze­śnie funk­cję orga­ni­sty w koście­le pw. Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Kań­czu­dze. Akom­pa­nia­to­rem zespo­łu jest Michał Dzi­ki, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej we Wro­cła­wiu w kla­sie orga­nów prof. Pio­tra Rojka.

Chór zapre­zen­tu­je pro­gram utwo­rów muzy­ki wokal­no-instru­men­tal­nej pocho­dzą­ce­go z Kań­czu­gi kom­po­zy­to­ra ks. Woj­cie­cha Lew­ko­wi­cza. Na kon­cert będą się skła­dać w więk­szo­ści pra­wy­ko­na­nia kom­po­zy­cji pocho­dzą­cych z ręko­pi­sów ks. Lew­ko­wi­cza, usły­sza­nych po raz pierw­szy w koście­le św. Micha­ła Archa­nio­ła w Kań­czu­dze w listo­pa­dzie 2021 roku w 50. rocz­ni­cę jego śmierci.