0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Sarah Kim

Recital organowy — Sarah Kim

W sobo­tę, 21 maja, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Sarah Kim w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

W pro­gra­mie:
1) J.S. Bach (1685−1750) — Sin­fo­nia „Wir dan­ken dir, Gott, wir dan­ken dir, BWV 29
2) Johan­nes Brahms (1833−1897) — „O Gott, du from­mer Gott“ & „Herz­lich tut mich erfreuen“
3) Felix Men­dels­sohn (1809−1847) — Serio­us Variations
4) Char­les Tour­ne­mi­re (1870−1939) — Impro­vi­sed Fan­ta­sy on „Ave Maris Stella“
5) Jehan Ala­in (1911−1940) — Aria, JA 138 6) Mau­ri­ce Duru­flé (1902−1986) — Veni cre­ator — cho­rał gre­go­riań­ski zaśpie­wa Cap­pel­la Marialis

Uro­dzo­na w Niem­czech Sarah Kim jest austra­lij­ską orga­nist­ką kore­ań­skie­go pocho­dze­nia, któ­ra obec­nie miesz­ka w Pary­żu. Stu­dia muzycz­ne (for­te­pian i skrzyp­ce) roz­po­czę­ła w mło­dym wie­ku w Kolo­nii, a pierw­sze lek­cje gry na orga­nach odby­ła u Miriam Gay­don w Syd­ney w wie­ku jede­na­stu lat. Po ukoń­cze­niu szko­ły śred­niej stu­dio­wa­ła grę na orga­nach pod kie­run­kiem Phi­li­pa Swan­to­na w Syd­ney Con­se­rva­to­rium Music, gdzie ukoń­czy­ła kurs Bache­lor of Music Per­for­man­ce z wyróż­nie­niem First Class Honors i meda­lem Syd­ney Uni­ver­si­ty. Pod­czas stu­diów w Kon­ser­wa­to­rium Sarah zaj­mo­wa­ła kil­ka sta­no­wisk na Uni­wer­sy­te­cie w Syd­ney, St Pau­l’s Col­le­ge i St James „Angli­can Church. Wystę­po­wa­ła z wie­lo­ma zespo­ła­mi, w tym z Syd­ney Sym­pho­ny Orche­stra, Austra­lian Youth Orche­stra i Syd­ney Cham­ber Cho­ir. Jako solist­ka wystę­po­wa­ła w głów­nych salach kon­cer­to­wych, w tym w ratu­szach Syd­ney, Perth i Mel­bo­ur­ne oraz w Syd­ney Ope­ra House.

Po ukoń­cze­niu stu­diów Sarah otrzy­ma­ła sty­pen­dium zagra­nicz­ne Uni­ver­si­ty of Syd­ney i zosta­ła pierw­szą austra­lij­ską orga­nist­ką, któ­ra zosta­ła przy­ję­ta na „Cyc­le de Per­fec­tion­ne­ment“ i kurs mistrzow­ski w Kon­ser­wa­to­rium Pary­skim, gdzie stu­dio­wa­ła pod kie­run­kiem Oli­ve­ra Latry­’e­go i Miche­la Bouvar­da. Następ­nie kon­ty­nu­owa­ła naukę u Wol­fgan­ga Zere­ra, Andrei Mar­co­na, Loren­zo Ghiel­mi i Jör­ga-Andre­asa Böt­ti­che­ra w Scho­la Can­to­rum Basi­lien­sis, gdzie uzy­ska­ła tytuł magi­stra muzy­ki daw­nej. Sarah — lau­re­at­ka Mię­dzy­na­ro­do­wych Kon­kur­sów Orga­no­wych w Syd­ney, New­ca­stle i Pary­żu, pro­wa­dzi­ła kur­sy mistrzow­skie w Syd­ney Con­se­rva­to­rium of Music i Oun­dle Inter­na­tio­nal Sum­mer Aca­de­my w Wiel­kiej Brytanii.

Wystę­po­wa­ła w pre­sti­żo­wych miej­scach, m.in. w kate­drze Notre-Dame w Pary­żu, Opac­twie West­min­ster­skim, Kapli­cy Kró­lew­skiej w Wer­sa­lu, w Towa­rzy­stwie Muzycz­nym w Wied­niu oraz w Fil­har­mo­nii Ber­liń­skiej. Wystę­po­wa­ła tak­że jako solist­ka ze Szwedz­ką Orkie­strą Baro­ko­wą, Oxford Band of Instru­ments i Bor­de­aux Orche­stra oraz kon­cer­to­wa­ła w duecie we Wło­szech i Pary­żu z Jeanem Guil­lou. Regu­lar­nie gra rów­nież z pary­skim zespo­łem le Bal­conl’Orchestre Natio­nal de Fran­ce. Sarah jest obec­nie orga­nist­ką w l’Oratoire du Louvre w Paryżu.