0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 26.02.2023

I Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w sobo­tę – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. Suma odpu­sto­wa u Ojców Fran­cisz­ka­nów w koście­le św.…

Ogłoszenia 18.02.2023

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post – msze świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem w naszej bazy­li­ce od 6 rano do 11…

Ogłoszenia 11.02.2023

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – świę­to śś. Cyry­la, mni­cha i Meto­de­go, bisku­pa, patro­nów Euro­py; w tym dniu zapra­sza­my do modli­twy w inten­cji naszej…

Ogłoszenia 05.02.2023

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i towa­rzy­szy; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki, dzie­wi­cy; 2. Decyzją…

Ogłoszenia 29.01.2023

4. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – wspo­mnie­nie Św. Jana Bosko, pre­zbi­te­ra; — w czwar­tek – świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go; w tym dniu pamiętajmy…

Ogłoszenia 22.01.2023

3. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w śro­dę – świę­to Nawró­ce­nia Św. Paw­ła, apostoła;…

Ogłoszenia 15.01.2023

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opa­ta; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa; w sobo­tę – wspomnienie…