0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 13.06.2021

Zmarła śp. Maria Ryś

W Świę­to Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny — 12 czerw­ca br. zaopa­trzo­na Świę­ty­mi Sakra­men­ta­mi ode­szła do Pana śp. Maria Ryś – mama arcy­bi­sku­pa Grze­go­rza Rysia – metro­po­li­ty łódzkiego.…

Ogłoszenia 12.06.2021

11. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — W ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczen­ni­ka; — W czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmielowskiego,…

Ogłoszenia 05.06.2021

10. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek –wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, kró­lo­wej; — w czwar­tek – Mszą świę­tą o godz. 18.30 i pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zakończymy…

Ogłoszenia 29.05.2021

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — jutro – świę­to Nawie­dze­nia NMP. O godzi­nie 18.00 odbę­dzie się ostat­nie nabo­żeń­stwo majo­we. Przy­po­mi­na­my, że papież Franciszek…

Ogłoszenia 23.05.2021

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy­my litur­gicz­ny okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że czas Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej wiel­ka­noc­nej upły­wa za tydzień…

Ogłoszenia 17.05.2021

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Dziś przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, jed­ne­go z patro­nów naszej Ojczy­zny. Za jego wsta­wien­nic­twem módl­my się o żywą wia­rę, aby­śmy potra­fi­li „bar­dziej słuchać…

Ogłoszenia 09.05.2021

6. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś łączy­my się ducho­wo z uczest­ni­ka­mi tra­dy­cyj­nych uro­czy­sto­ści ku czci  świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, któ­re odby­wa­ją się na Wawe­lu i Skał­ce, powierzając…