0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 03.03.2024

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej; ‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne w nie­dzie­le Gorzkie…

Ogłoszenia 25.02.2024

2. Niedziela Wielkiego Postu

25 lute­go 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siej­sza II nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, zwa­na Ad Gen­tes, w Koście­le w Pol­sce jest od wie­lu już lat dniem Modli­twy, Postu i Solidarności…

Ogłoszenia 18.02.2024

1. Niedziela Wielkiego Postu

18 lute­go 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w czwar­tek – świę­to Kate­dry św. Pio­tra, apo­sto­ła; ‑przez cały Wiel­ki Post zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: Gorz­kie Żale – nie­dzie­le o 17.30…

Ogłoszenia 11.02.2024

6. Niedziela Zwykła

11 lute­go 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w śro­dę – roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Msze Świę­te z posy­pa­niem głów popio­łem w naszej bazy­li­ce będą sprawowane…

Ogłoszenia 04.02.2024

5. Niedziela Zwykła

4 lute­go 2024 W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty, dzie­wi­cy, męczen­ni­cy; — we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towarzyszy;…

Ogłoszenia 28.01.2024

4. Niedziela Zwykła

28 stycz­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko, pre­zbi­te­ra; ‑w pią­tek – Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­my w tym dniu…

Ogłoszenia 21.01.2024

Niedziela Słowa Bożego

21 stycz­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwar­tek – świę­to Nawró­ce­nia św.…