0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 26.08.2023

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;…

Ogłoszenia 19.08.2023

20. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X, papie­ża; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Kró­lo­wej; ‑w czwar­tek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apostoła;…

Ogłoszenia 12.08.2023

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, msza św. w inten­cji naszej Ojczyzny…

Ogłoszenia 06.08.2023

18. Niedziela Zwykła

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑dzi­siaj – świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka, pre­zbi­te­ra; ‑w śro­dę – świę­to św. Tere­sy Benedykty…

Ogłoszenia 30.07.2023

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek  – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, pre­zbi­te­ra; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go, biskupa…

Ogłoszenia 23.07.2023

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Kin­gi, dzie­wi­cy; ‑we wto­rek – świę­to św. Jaku­ba, apo­sto­ła; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny,…

Ogłoszenia 18.07.2023

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Szy­mo­na z Lip­ni­cy, pre­zbi­te­ra; ‑w sobo­tę –  świę­to św. Marii Mag­da­le­ny; ‑w waka­cje w cią­gu tygodnia…