0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

10 grud­nia 2023 

1.W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-zapra­sza­my na msze św. rorat­nie, codzien­nie o godz. 7.00, z tego powo­du też nie będzie w cza­sie Adwen­tu mszy św. o godz. 7.30;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Łucji, dzie­wi­cy i męczennicy;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża, pre­zbi­te­ra.

2. Infor­mu­je­my, że w ponie­dzia­łek i wto­rek, 11 i 12 grud­nia, nasza bazy­li­ka będzie zamknię­ta dla zwie­dza­ją­cych. Wszyst­kie msze świę­te w tych dniach będą odpra­wia­ne w Kapli­cy Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, za utrud­nie­nia przepraszamy.

3. Roz­świe­tle­nie cho­in­ki pod Oknem Papie­skim i wspól­ne kolę­do­wa­nie to już tra­dy­cja, któ­ra na sta­łe wpi­sa­ła się w przed­świą­tecz­ny kalen­darz Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w sobo­tę 16 grud­nia. Kon­cert i spo­tka­nie ze św. Miko­ła­jem poprze­dzi gra miej­ska, szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszej gablocie.

4. W naj­bliż­szą sobo­tę 16.12 o godz. 18.00 zapra­sza­my na nie­szpo­ry chó­ral­ne w wyko­na­niu zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis z bazy­li­ki Mariac­kiej oraz Musi­ca ex Ani­ma z sank­tu­arium Boże­go Miłosierdzia.

5. Do 14 grud­nia br. w Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu czyn­na jest wysta­wa Obraz Zło­te­go Wie­ku, któ­ra jest oka­zją do podzi­wia­nia w histo­rycz­nych wnę­trzach eks­po­na­tów rzad­ko poka­zy­wa­nych, a uka­zu­ją­cych boga­ty świat sztu­ki i kul­tu­ry doby renesansu.

6. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok, opłat­ki  na stół wigi­lij­ny oraz  świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Spalenie filozofów, fot. P. Gąsior