0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

3 grud­nia 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj roz­po­czy­na­my Adwent ­– czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana, zapra­sza­my na msze św. rorat­nie, codzien­nie o godz. 7.00, z tego powo­du też nie będzie w cza­sie Adwen­tu mszy św. o godz. 7.30;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła,
‑w pią­tek – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, siód­ma rocz­ni­ca mia­no­wa­nia abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go na metro­po­li­tę kra­kow­skie­go, pamię­taj­my o naszym Arcy­bi­sku­pie w modlitwie.

2.Rozświetlenie cho­in­ki pod Oknem Papie­skim i wspól­ne kolę­do­wa­nie to już tra­dy­cja, któ­ra na sta­łe wpi­sa­ła się w przed­świą­tecz­ny kalen­darz Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w sobo­tę 16 grud­nia. Kon­cert i spo­tka­nie ze św. Miko­ła­jem poprze­dzi gra miej­ska, szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszej gablocie.

3. Miej­ski Komi­sarz Wybor­czy infor­mu­je, że w nie­dzie­lę 10 grud­nia 2023 r. odbę­dą się Wybo­ry do Rad Dziel­nic Mia­sta Kra­ko­wa. W tym dniu miesz­kań­cy Kra­ko­wa wybio­rą swo­ich rad­nych w 18 Dziel­ni­cach Mia­sta Kra­ko­wa. Loka­le wybor­cze otwar­te będą od godz. 7.00–21.00 . Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tych wybo­rach. Bio­rąc w nich udział, miesz­kań­cy nasze­go mia­sta będą mie­li wpływ na swo­je naj­bliż­sze oto­cze­nie. Zde­cy­du­ją poprzez swo­ich przed­sta­wi­cie­li w Radach Dziel­nic o losach szkół, przed­szko­li, o sta­nie chod­ni­ków i dróg oraz miej­scach wypo­czyn­ku i rekreacji.

4. Do 14 grud­nia br. w Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu czyn­na jest wysta­wa Obraz Zło­te­go Wie­ku, któ­ra jest oka­zją do podzi­wia­nia w histo­rycz­nych wnę­trzach eks­po­na­tów rzad­ko poka­zy­wa­nych, a uka­zu­ją­cych boga­ty świat sztu­ki i kul­tu­ry doby renesansu.

5. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Spalenie filozofów, fot. P. Gąsior