0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

7 stycz­nia 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj świę­to Chrztu Pań­skie­go, jutro roz­po­czy­na­my okres zwy­kły w cią­gu roku, któ­ry potrwa do śro­dy popielcowej.

2. Infor­mu­je­my, że w dniach 6–13 stycz­nia w naszej zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej będzie moż­na odda­wać gło­sy w wybo­rach na człon­ków Dusz­pa­ster­skiej Rady Parafialnej.

3. Tra­dy­cyj­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską – kolę­dę roz­pocz­nie­my w para­fii mariac­kiej w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia, jej plan znaj­du­je się w gablo­tach oraz na naszej stro­nie internetowej.

4. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Przeniesienie ciała św. Katarzyny na Górę Synaj, fot. P. Gąsior