0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu Gaudete

3. Niedziela Adwentu Gaudete

17 grud­nia 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-zapra­sza­my na mszę świę­tą rorat­nią ku czci NMP, codzien­nie o godz. 7.00 połą­czo­ną z nowen­ną do Dzie­ciąt­ka Jezus (w cza­sie Adwen­tu nie ma mszy św. o godz. 7.30);
‑w przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia, nie będzie mszy świę­tej o godz. 18.30 i 20.00, spo­wiedź w tym dniu tyl­ko do godz. 13.30. Zapra­sza­my na mszę świę­tą – Paster­ską o godz. 24.00. Skład­ka zebra­na pod­czas tej mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS – pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i bied­nym. W  tym szcze­gól­nym dniu przy wigi­lij­nym sto­le pamię­taj­my o odczy­ta­niu frag­men­tu Ewan­ge­lii, wspól­nej modli­twie, poła­ma­niu się opłat­kiem i śpie­wie kolęd w rodzin­nym gro­nie. Nie zapo­mnij­my rów­nież o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bezdomnych;
‑pamię­taj­my aby przy­go­to­wać nasze ser­ca do prze­ży­wa­nia Świąt Boże­go Naro­dze­nia poprzez przy­stą­pie­nie do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojednania.

2. W ponie­dzia­łek – 18 grud­nia – wszyst­kich potrze­bu­ją­cych zapra­sza­my na godz. 15:00 do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej na wspól­ną mszę świę­tą i spo­tka­nie opłatkowe.

3. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Ścięcie cesarzowej Faustyny, fot. P. Gąsior