0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny

31 grud­nia 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj świę­to Świę­tej Rodzi­ny Jezu­sa, Maryi i Józe­fa, ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go 2023 zapra­sza­my na uro­czy­ste Nie­szpo­ry o godz. 18.00, po nich msza świę­ta dzięk­czyn­na za cały ubie­gły rok;
-jutro, ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, porzą­dek mszy świę­tych jak w niedzielę;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie Świę­tych Bazy­le­go Wiel­kie­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu, bisku­pów i dok­to­rów Kościoła;
-w sobo­tę – uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zapra­sza­my na wspól­ne kolę­do­wa­nie z zespo­łem Pro­wadź mnie, po Mszy Świę­tej o godz. 18.30;
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

2. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok. 

3. Tra­dy­cyj­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską – kolę­dę roz­pocz­nie­my w para­fii mariac­kiej w ponie­dzia­łek 8 stycz­nia, jej plan wkrót­ce w naszej gablocie.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Przeniesienie ciała św. Katarzyny na Górę Synaj, fot. P. Gąsior