0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rewitalizacja instrumentarium kościoła Mariackiego

Rewitalizacja instrumentarium kościoła Mariackiego

W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne od kil­ku lat przez naszych orga­ni­stów oraz innych muzy­ków opi­nie o złym sta­nie i jako­ści mariac­kich orga­nów głów­nych, dla­te­go pod­ję­to decy­zję o ogło­sze­niu kon­kur­su na reno­wa­cję instru­men­tu głów­ne­go i śred­nie­go. Zało­że­niem Para­fii, Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościel­nej oraz archi­die­ce­zjal­ne­go kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków było stwo­rze­nie wizy­tów­ki w zakre­sie kul­tu­ry muzycz­nej miasta.

Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej wska­za­ła ofer­tę fir­my Ham­mer jako naj­bar­dziej twór­czą pro­po­zy­cję remon­tu i prze­bu­do­wy ist­nie­ją­cych orga­nów. Po kil­ku mie­sią­cach prac pro­jek­to­wych wypra­co­wa­no opty­mal­ny pro­jekt. Oka­za­ło się jed­nak, że efekt prac był­by nie­współ­mier­ny z ponie­sio­ny­mi kosz­ta­mi, dla­te­go też roz­pi­sa­no nowy kon­kurs na budo­wę instru­men­tu głów­ne­go, zacho­wu­jąc jed­nak jego zabyt­ko­we ele­men­ty. Zapro­szo­no kil­ka reno­mo­wa­nych firm euro­pej­skich: z Austrii Rie­ger, z Holan­dii van den Heu­vel, z Nie­miec Eule, Müh­le­isen oraz Ham­mer, ze Szwaj­ca­rii Kuhn oraz Met­zler. Chęć pod­ję­cia się tego pro­jek­tu w zapro­po­no­wa­nym ter­mi­nie wyra­zi­ło czte­ry fir­my, któ­re przed­sta­wi­ły swo­je pro­jek­ty. Ofer­ty te pod­da­no grun­tow­nej ana­li­zie. Doko­na­no rów­nież oglą­du naj­now­szych instru­men­tów w kil­ku kra­jach Euro­py wybu­do­wa­nych przez fir­my uczest­ni­czą­ce w kon­kur­sie, takich, któ­re zbli­żo­ne są do pro­jek­tu w bazy­li­ce Mariac­kiej. Oglę­dzin doko­ny­wa­ła komi­sja w skła­dzie: prof. dr hab. Wie­sław Deli­mat, dr hab. Witold Zale­ski, dr Krzysz­tof Micha­łek. Osta­tecz­nie naj­wyż­sze uzna­nie zyska­ła austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgel­bau z sie­dzi­bą w Schwarzach.

Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że Rie­ger to obec­nie jed­na z naj­lep­szych na świe­cie firm budu­ją­cych orga­ny. W swo­im dorob­ku posia­da instru­men­ty m.in. w wie­lu kate­drach na całym świe­cie, a tak­że salach kon­cer­to­wych, jak choć­by Fil­har­mo­nia Wie­deń­ska czy Pary­ska. Współ­fun­da­to­rem nowe­go instru­men­tu oraz całe­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni muzycz­nej w koście­le jest kra­kow­ska fir­ma infor­ma­tycz­na Comarch SA. Pra­ce nad pro­jek­tem prze­bie­ga­ły pod nad­zo­rem Woje­wódz­kie­go Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków w Kra­ko­wie, oraz przy opi­nio­wa­niu Woje­wódz­kiej Rady Ochro­ny Zabytków.

15 grud­nia 2018 roku zosta­ły poświę­co­ne przez arcy­bi­sku­pa metro­po­li­tę kra­kow­skie­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go i odda­ne do użyt­ku 14-gło­so­we orga­ny w pre­zbi­te­rium. W wyni­ku obec­nej restau­ra­cji powsta­łe w 1912 roku orga­ny śred­nie autor­stwa Kazi­mie­rza Żebrow­skie­go odzy­ska­ły pier­wot­ny blask i szla­chet­ne brzmie­nie. Pro­wa­dzą nas teraz do modlitw swo­ją dosko­na­łą, aksa­mit­ną melo­dią, o czym moż­na prze­ko­nać się codzien­nie pod­czas litur­gii w bazy­li­ce. Trze­ba pamię­tać rów­nież, że w nawie połu­dnio­wej kościo­ła Mariac­kie­go ist­nie­je dobrze zacho­wa­ny trze­ci instru­ment bazy­li­ko­wy 8‑głosowy pozy­tyw Fal­la (z koń­ca XIX wie­ku). To on towa­rzy­szy cele­bra­cjom przy cudow­nym Krzyżu.

Poświę­ce­nie orga­nów głów­nych nastą­pi­ło 14 maja 2022 roku.

Wspól­ny komu­ni­kat doty­czą­cy współ­pra­cy para­fii Mariac­kiej i Comarch S.A. w dzie­le popra­wy jako­ści muzy­ki orga­no­wej w koście­le Mariac­kim z 5 paź­dzier­ni­ka 2017 roku 

Komu­ni­kat para­fii Mariac­kiej i Comarch S.A. doty­czą­cy rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium w bazy­li­ce Mariac­kiej z 8 stycz­nia 2019 roku

DZIĘKUJEMY NASZYM OFIARODAWCOM ZA WSPARCIE OKAZANE PRZY DUŻYCH PROJEKTACH PROWADZONYCH PRZEZ PARAFIĘ MARIACKĄ ORAZ PODCZAS PANDEMII

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Mało­pol­ski Urząd Woje­wódz­ki, Pan Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa prof. Jacek Maj­chrow­ski, Spo­łecz­ny Komi­tet Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa, Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego;

Akon Sp. z o. o., Blue Media Spół­ka Akcyj­na, Budrem Kra­ków, Cen­trum Sztu­ki Ludo­wej IMAGO, Chór Fil­har­mo­nii Oslo, Comarch S.A., Eko­tra­de Sp. z o. o., Fir­ma Han­dlo­wa ENERGO-TUR  Sp. z o. o., Fun­da­cja Fami­lij­na Rodzi­ny Wen­t­zlów, Fun­da­cja Incan­to, Fun­da­cja Rodzi­ny Enge­lów, Fun­da­cja Rodzi­ny Fili­pia­ków, Fun­da­cja Tau­ron, Kra­kow­ska Kon­gre­ga­cja Kupiec­ka, Kra­kow­skie Przed­się­bior­stwo Wytwór­czo-Usłu­go­we ARTIM, Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”;

oraz licz­ne fun­da­cje prywatne