0:00/ 0:00

Zwiedzanie hejnalicy Mariackiej

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną obo­wią­zu­je zakaz prze­by­wa­nia na pozio­mie 11. w cza­sie wyko­ny­wa­nia hej­na­łu przez hej­na­li­stę.

 

Od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka:
(z wyjąt­kiem świąt kościel­nych)
ponie­dzia­łek-nie­czyn­ne
wto­rek -sobo­ta 9.10−17.30
prze­rwa 11.30−13.10
nie­dzie­la 13.10−17.30 

Sty­czeń, luty, marzec, listo­pad, gru­dzień — nie­czyn­ne 

Licz­ba bile­tów ogra­ni­czo­na!
W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nie­czyn­na!
Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.

 

KARTY WSTĘPU

Normalne/​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat)/ 10 zł

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).

Wej­ście na wie­żę od ul. Flo­riań­skiej.

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 8 osób (dwa wej­ścia na godzi­nę).

Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry znaj­du­je się w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych.