0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” Andrze­ja Boch­nia­ka to naj­now­sza pozy­cja wydaw­ni­cza bazy­li­ki Mariac­kiej.                                                                                                                 

Dzwo­ny mariac­kie sta­no­wią instru­men­ta­rium wia­ry, któ­re było od począt­ku zwią­za­ne nie tyle z egzy­sten­cją spo­łecz­ną same­go Kra­ko­wa, ale z nie­wer­bal­ną komu­ni­ka­cją życia chrze­ści­jan zgro­ma­dzo­nych wokół mariac­kiej fary. Ludzie wie­rzą­cy przez całe wie­ki wyra­ża­li nimi, każ­dym w innej oko­licz­no­ści, rado­ści  i smut­ki, wska­zy­wa­li naj­waż­niej­sze świę­ta kalen­da­rza litur­gicz­ne­go, wska­zy­wa­li prze­rwę na Anioł Pań­ski, powia­da­mia­li współ­wy­znaw­ców-oby­wa­te­li o kona­niu i śmier­ci, zapra­sza­li na nabo­żeń­stwa, wzy­wa­li do modli­twy na cmen­tar­ne obrzę­dy” – napi­sał w intro­duk­cji opo­wie­ści pro­boszcz bazy­li­ki Mariac­kiej ks. inf. Dariusz Raś.

Ze wzglę­du na sła­wę jak i tra­dy­cję dzwo­nów mariac­kich powsta­ła książ­ka „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów”. Jej auto­rem jest  star­szy dzwon­nik kate­dry na Wawe­lu i mecha­nik — Andrzej Boch­niak. W swo­jej publi­ka­cji przed­sta­wia naj­więk­sze i naj­słyn­niej­sze dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go: rycer­ski Pół­zyg­munt, kró­lew­ski Tene­brat, misyj­ny Misjo­nał i Miesz­czań­ski zwa­ny tak­że Małym, jak rów­nież te mniej­sze. Opi­su­je ich histo­rię, efek­tow­ne deko­ra­cje i poda­je dane tech­nicz­ne. Jak sam mówi „wie­le wspa­nia­łych relik­tów prze­szło­ści zacho­wa­ło się w koście­le Mariac­kim do dzi­siaj. Dwa z nich są bar­dzo zwią­za­ne z dzwo­na­mi. To wiel­ki sło­necz­ny zegar i hej­nał z wie­ży mariac­kiej. Zega­ry i sygna­ły dźwię­ko­we zawsze były nie­roz­łącz­ne” dla­te­go one rów­nież opi­sa­ne zosta­ły w opo­wie­ści.

Moż­li­wość zaku­pu publi­ka­cji w zakry­stii, w kasie bile­to­wej na pla­cu Mariac­kim 7 i w skle­pie Arkos.