0:00/ 0:00

Zwiedzanie dzwonnicy Mariackiej

WIEŻA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA!

Od 1 czerw­ca do paź­dzier­ni­ka 
(z wyjąt­kiem świąt kościel­nych)
ponie­dzia­łek – nie­czyn­ne
wtorek–piątek 10.00 — 14.00 (z prze­rwą o 12.00)

Zwie­dza­nie po wcze­śniej­szym umó­wie­niu w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych, tele­fo­nicz­nie:  +48 12 422 07 37 lub e-mailem: tury­sty­ka@mariacki.com

KARTY WSTĘPU15 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 6 osób.

Na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa wpusz­cza­ne są oso­by od 18 roku życia.

Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry dostęp­ny jest w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych.