0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zwiedzanie dzwonnicy Mariackiej

WIEŻA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA!

Od lip­ca do października 
(z wyjąt­kiem świąt kościelnych)
ponie­dzia­łek – nieczynne
wtorek–piątek 10.00 — 14.00 (z prze­rwą o 12.00)

Zwie­dza­nie po wcze­śniej­szym umó­wie­niu w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych, tele­fo­nicz­nie:  +48 12 422 07 37 lub e‑mailem: tury­sty­ka@mariacki.com

KARTY WSTĘPU15 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 6 osób.

Na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa wpusz­cza­ne są oso­by od 18 roku życia.

Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry dostęp­ny jest w punk­cie obsłu­gi zwiedzających.