0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Konkurs na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów archi­tek­tu­ry i uczel­ni arty­stycz­nych do udzia­łu w kon­kur­sie na pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Ado­ra­cja Dzie­ciąt­ka w szop­ce jest jed­nym z tych momen­tów, w któ­rych radość Boże­go Naro­dze­nia łączy całe rodzi­ny. Chcie­li­by­śmy, żeby mło­dzi arty­ści wnie­śli swo­je świe­że, nowo­cze­sne spoj­rze­nie na ten głę­bo­ko zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej motyw. Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wyno­si 2000 zło­tych brutto.

Regu­la­min Kon­kur­su na Pro­jekt Szop­ki Bożonarodzeniowej
do Kościo­ła pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny
w Kra­ko­wie

 1. Niniej­szy regu­la­min, zwa­ny dalej „regu­la­mi­nem”, okre­śla zasa­dy kon­kur­su pro­wa­dzo­ne­go pod nazwą „Kon­kurs na Pro­jekt Szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej do Kościo­ła pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Kra­ko­wie”, zwa­ne­go w dal­szej czę­ści regu­la­mi­nu „kon­kur­sem”, warun­ki udzia­łu w kon­kur­sie oraz zasa­dy na jakich orga­ni­za­tor kon­kur­su będzie upraw­nio­ny do korzy­sta­nia ze zwy­cię­skiej pra­cy wyło­nio­nej w konkursie.
 2. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest para­fia rzym­sko­ka­to­lic­ka p.w. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Plac Mariac­ki 5, 31–042 Kra­ków, NIP 676−20−17−284, zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”.
 3. Kon­kurs kie­ro­wa­ny jest przede wszyst­kim do stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych i wydzia­łów archi­tek­tu­ry, któ­rzy wypeł­nią wymo­gi niniej­sze­go regulaminu.
 4. Celem kon­kur­su jest wyło­nie­nie pro­jek­tu wyko­naw­cze­go Szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej z prze­zna­cze­niem do wyko­na­nia według zwy­cię­skie­go pro­jek­tu i jej pre­zen­to­wa­nia w kapli­cy Św. Waw­rzyń­ca Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie (o przy­bli­żo­nej powierzch­ni eks­po­zy­cyj­nej 17 m2, http://​www​.pajo​ra​ma​.eu/​w​i​r​t​u​a​l​n​y​m​a​r​i​a​c​k​i​/​m​a​r​i​a​c​k​i.html — /​Kaplica_​sw_​Wawrzynca/​), jak rów­nież kre­owa­nie i wyróż­nie­nie cie­ka­wych postaw arty­stycz­nych stu­den­tów szkół wyż­szych, autor­skiej myśli i kon­cep­cji rzeź­biar­skiej, archi­tek­to­nicz­nej oraz twór­cze nawią­za­nie do tra­dy­cji m. in. do legend kościo­ła Mariackiego.
 5. Fun­da­to­rem nagro­dy w kon­kur­sie jest Organizator.
 6. Ter­min skła­da­nia prac kon­kur­so­wych upły­wa w dniu 15 maja 2018 o godzi­nie 12.00.
 7. Pra­ce kon­kur­so­we moż­na skła­dać w kan­ce­la­rii para­fial­nej Orga­ni­za­to­ra przy Pl. Mariac­kim 5, 31–042 Kra­ków, codzien­nie w godzi­nach od 10.00 do 12.00 oraz w czwart­ki i piąt­ki tak­że od 16.00 do 18.00 lub za pośred­nic­twem prze­sył­ki pocz­to­wej — w takim wypad­ku o zło­że­niu pra­cy kon­kur­so­wej w ter­mi­nie decy­du­je data i godzi­na wpły­wu prze­sył­ki pocz­to­wej do Orga­ni­za­to­ra. Oso­bą do bie­żą­ce­go kon­tak­tu w zakry­stii Bazy­li­ki jest pan Mar­cin Pasier­bie­wicz, ema­il: terencjusz.​p@​wp.​pl, tel. 12−422−05−21 wew.33, opie­kę dusz­pa­ster­ską spra­wu­je ks. Paweł Gło­wacz, adres ema­il: 3glowy@​interia.​pl.
 8. Roz­strzy­gnię­cie Kon­kur­su nastą­pi naj­póź­niej w dniu 31 maja 2018 Infor­ma­cja o wyni­kach kon­kur­su zosta­nie poda­na do wia­do­mo­ści publicz­nej poprzez jej umiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra – www​.mariac​ki​.com.
 9. Kon­kurs jest jed­no­eta­po­wy. W kon­kur­sie mogą brać udział wyłącznie oso­by fizycz­ne, peł­no­let­nie i posia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści prawnych.
 10. W celu udzia­łu w kon­kur­sie nale­ży zło­żyć pra­cę kon­kur­so­wą na zada­ny w pkt 1 temat wraz z poda­niem swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji. Dane te nale­ży prze­ka­zać w zamknię­tej koper­cie ozna­czo­nej godłem kon­kur­so­wym autora,
 11. Pra­ca kon­kur­so­wa powin­na zawie­rać opra­co­wa­nie i przed­sta­wie­nie pro­jek­tu wyko­naw­cze­go szop­ki wraz ze szki­cem i wizu­ali­za­cją w for­ma­cie A3 oraz kosz­to­ry­sem wyko­naw­czym pro­jek­tu w for­mie wydru­ku oraz na pły­cie CD. Doku­men­ty te nale­ży ozna­czyć godłem kon­kur­so­wym auto­ra. Oso­bom zain­te­re­so­wa­nym uczest­nic­twem w kon­kur­sie umoż­li­wia się dostęp do kapli­cy, codzien­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­mi­nu w zakry­stii Organizatora.
 12. Pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki musi uwzględ­niać wymiar teo­lo­gicz­ny, być zgod­ny z naucza­niem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, stwa­rzać moż­li­wo­ści ado­ra­cji i modli­twy oraz wpi­sy­wać się w cha­rak­ter zabyt­ko­we­go wnę­trza. Ponad­to, pro­jekt musi uwzględ­niać potrze­by i moż­li­wo­ści odbio­ru utwo­ru przez dzieci.
 13. Zgło­szo­ne przez Uczest­ni­ków pra­ce kon­kur­so­we nie mogą sta­no­wić pro­jek­tów już zre­ali­zo­wa­nych lub prze­zna­czo­nych do reali­za­cji w innych miej­scach, ani też sta­no­wią­cych przed­miot innych kon­kur­sów. W szcze­gól­no­ści pra­ca powin­na zawie­rać zna­mio­na ory­gi­nal­nej kon­cep­cji artystycznej.
 14. Auto­rem zgła­sza­nej pra­cy kon­kur­so­wej musi być wyłącz­nie Uczest­nik ją zgła­sza­ją­cy. Pra­ca kon­kur­so­wa musi być wol­na od jakich­kol­wiek praw osób trze­cich, w tym w szcze­gól­no­ści autor­skich praw do projektu.
 15. Wybo­ru zwy­cię­skiej pra­cy doko­na Pro­boszcz Para­fii Organizatora.
 16. Oce­ny mery­to­rycz­nej i arty­stycz­nej prac kon­kur­so­wych, będą­cej pod­sta­wą wybo­ru zwy­cię­skiej pra­cy i Lau­re­ata doko­na Jury Kon­kur­so­we w składzie:
  — Pro­boszcz Para­fii Orga­ni­za­to­ra (Prze­wod­ni­czą­cy Jury) — ks. Infu­łat dr Dariusz Raś,
  — przed­sta­wi­ciel Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie — prof. Mar­ta Lem­part- Geratowska ,
  — przed­sta­wi­ciel Insty­tu­tu Histo­rii Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go — dr. hab. Marek Walczak,
  — przed­sta­wi­ciel Rady Para­fial­nej — p. Karo­li­na Wojtal,
  — przed­sta­wi­ciel Admi­ni­stra­cji Para­fii — p. Michał Mróz,
  — Kon­ser­wa­tor Bazy­li­ki — p. Kata­rzy­na Pakuła,
  — Archi­wi­sta Bazy­li­ki — dr Aga­ta Wolska.
 17. Jury w trak­cie oce­ny prac będzie brać pod uwa­gę również:
  — ory­gi­nal­ność  projektu,
  — walo­ry artystyczne,
  — spój­ność pro­jek­tu z oto­cze­niem i cha­rak­te­rem miejsca.
  — moż­li­wość reali­za­cji pro­jek­tu, w tym wzglę­dy tech­nicz­ne oraz koszt wykonania.
 18. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo nie doko­na­nia wybo­ru zwy­cię­skiej pracy.
 19. Dla auto­ra zwy­cię­skiej pra­cy prze­wi­dzia­no nagro­dę w kwo­cie 2.000,00 zł (słow­nie: dwa tysią­ce zło­tych) brutto.
 20. Warun­kiem prze­ka­za­nia nagro­dy jest nie­od­płat­ne prze­nie­sie­nie przez auto­ra zwy­cię­skiej pra­cy na Orga­ni­za­to­ra autor­skich praw mająt­ko­wych do niej zgod­nie z przeznaczeniem.
 21. Zgło­sze­nie swo­jej pra­cy do kon­kur­su ozna­cza wyrażenie zgo­dy na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez orga­ni­za­to­ra kon­kur­su i fun­da­to­ra nagro­dy w zakre­sie nie­zbęd­nym dla prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su, wyło­nie­nia zwy­cię­scy i ogło­sze­nia jego wyni­ków oraz roz­li­cze­nia kon­kur­su, zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych. Admi­ni­stra­to­rem tych danych jest Orga­ni­za­tor. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak niezbędne dla celów związanych z reali­za­cją kon­kur­su. Każdy Uczest­nik ma pra­wo wglądu w swo­je dane i ich popra­wia­nia oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powin­no zostać wysła­ne listem pole­co­nym na adres kore­spon­den­cyj­ny orga­ni­za­to­ra. Zło­że­nie pisma z żąda­niem usu­nię­cia danych oso­bo­wych ozna­cza jed­no­cze­śnie rezy­gna­cję z udzia­łu w konkursie.
 22. Uczest­nik pono­si peł­ną i wyłączną odpowiedzialność w przy­pad­ku, gdy zgło­szo­na przez nie­go pra­ca kon­kur­so­wa będzie naru­sza­ła pra­wa osób trze­cich lub powszech­nie obowiązujące prze­pi­sy prawa.
 23. Wła­sność wszyst­kich egzem­pla­rzy prac kon­kur­so­wych zło­żo­nych Orga­ni­za­to­ro­wi przez Uczest­ni­ków prze­cho­dzi na Orga­ni­za­to­ra z chwi­lą ich zło­że­nia. Pra­ce te nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi Uczest­ni­kom, tak­że po roz­strzy­gnię­ciu konkursu,
 24. Kosz­ty zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem pro­jek­tów i ich zło­że­niem w wyzna­czo­nym ter­mi­nie pono­szą Uczest­ni­cy we wła­snym zakresie.
 25. Wszel­kie uwa­gi, zapy­ta­nia oraz zastrze­że­nia zwią­za­ne z kon­kur­sem nale­ży kie­ro­wać na adres Orga­ni­za­to­ra. Rekla­ma­cje mogą być zgła­sza­ne nie później niż w prze­cią­gu 7 dni od ogło­sze­nia wyni­ków kon­kur­su w apli­ka­cji. Rekla­ma­cje będą roz­pa­try­wa­ne przez Orga­ni­za­to­ra w ter­mi­nie do 21 dni od otrzy­ma­nia pisma. O decy­zji orga­ni­za­to­ra uczest­nik zosta­nie poin­for­mo­wa­ny w for­mie pisem­nej na adres uczest­ni­ka poda­ny w piśmie reklamacyjnym.

Kra­ków, 09.02. 2018 r.