0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Historia bazyliki

Kościół archiprezbiterialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół Mariacki — jeden z największych i najważniejszy, po Katedrze Wawelskiej, kościół Krakowa; od 1963 roku Bazylika mniejsza.

Bazylika Mariacka H_1

Romań­ski kościół para­fial­ny przy Ryn­ku mia­sta Kra­ko­wa został ufun­do­wa­ny, jak zapi­sał Jan Dłu­gosz, przez bisku­pa kra­kow­skie­go Iwo­na Odro­wą­ża w latach 1221–1222. W latach 1290–1300 wznie­sio­no, czę­ścio­wo na jego fun­da­men­tach, nowy kościół w sty­lu wcze­sno­go­tyc­kim, poświę­co­ny w 1320 roku.

Bazylika Mariacka H_2

Obec­ny kształt budow­li jest wyni­kiem kolej­nych prze­bu­dów. W latach oko­ło 1355–1365 wznie­sio­no wydłu­żo­ne jed­no­prze­strzen­ne pre­zbi­te­rium z okna­mi wypeł­nio­ny­mi w latach ok. 1360–1400 wie­lo­barw­nym i witrażami.

Bazylika Mariacka H_3Bazylika Mariacka H_4

U schył­ku wie­ku XIV powstał bazy­li­ko­wy kor­pus wzo­ro­wa­ny na czę­ści zachod­niej kate­dry na Wawe­lu. Prze­kry­ty on został w latach 1395–97 skle­pie­niem krzy­żo­wo-żebro­wym przez mistrza Miko­ła­ja Werh­ne­ra z Pra­gi. W latach 1435–1446 przy zewnętrz­nych murach naw bocz­nych dobu­do­wa­no kaplice.

Bazylika Mariacka H_5

W tym też cza­sie pod­wyż­szo­na zosta­ła wie­ża pół­noc­na, przy­sto­so­wa­na do peł­nie­nia funk­cji straż­ni­cy miej­skiej. W roku 1478 cie­śla Maciej Heringk nakrył wie­żę cha­rak­te­ry­stycz­nym wie­lo­bocz­nym heł­mem. Hełm ten ozdo­bio­ny został zło­co­ną koro­ną maryj­ną w roku 1666.

Bazylika Mariacka H_6

W latach 1477 — 1489 wie­ku świą­ty­nia Mariac­ka wzbo­ga­ci­ła się o arcy­dzie­ło rzeź­biar­skie póź­ne­go goty­ku – nowy ołtarz głów­ny dłu­ta Wita Stwo­sza, ufun­do­wa­ny przez raj­ców miejskich.

Bazylika Mariacka H_7

Pod koniec XVII wie­ku w koście­le wymie­nio­no posadz­kę i wznie­sio­no dwa oka­za­łe por­ta­le wyko­na­ne z czar­ne­go wapie­nia dęb­nic­kie­go. W XVIII wie­ku na pole­ce­nie archi­pre­zbi­te­ra Jac­ka Łopac­kie­go, wnę­trze kościo­ła pod­da­no grun­tow­nej moder­ni­za­cji w sty­lu póź­ne­go baro­ku. Wymie­nio­no wte­dy ołta­rze, sprzęt, wypo­sa­że­nie a na ścia­ny nało­żo­no pila­stry i bel­ko­wa­nie, skle­pie­nia pokry­te zosta­ły ilu­zjo­ni­stycz­ną poli­chro­mią autor­stwa Andrze­ja Radwań­skie­go. Z tego okre­su pocho­dzi rów­nież póź­no­ba­ro­ko­wa kruch­ta usta­wio­na w fasadzie.

Bazylika Mariacka H_8

W roku 1795 zli­kwi­do­wa­no przy­ko­ściel­ny cmen­tarz. W ten spo­sób powstał plac Mariac­ki. Część oca­la­łych epi­ta­fiów zosta­ła prze­nie­sio­na na mury świątyni.

Bazylika Mariacka H_9

W latach 90. XIX stu­le­cia, archi­tekt Tade­usz Stry­jeń­ski prze­pro­wa­dził kom­plek­so­wą restau­ra­cję kościo­ła, w trak­cie któ­rej zre­go­ty­cy­zo­wa­no wnę­trze. Świą­ty­nia zyska­ła nową deko­ra­cję malar­ską pro­jek­tu Jana Matej­ki. Przy wyko­na­niu poli­chro­mii współ­pra­co­wa­li m.in. Sta­ni­sław Wyspiań­ski i Józef Mehoffer.