0:00/ 0:00
Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
-dziś — moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny „Por­cjun­ku­li” pod zwy­kły­mi warun­ka­mi: nale­ży poboż­nie nawie­dzić kościół, odmó­wić w nim Modli­twę Pań­ską oraz Wyzna­nie Wia­ry, przy­stą­pić do spo­wie­dzi świę­tej, przy­jąć Komu­nię świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach Ojca Świę­te­go oraz wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu;
-we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vian­neya;
-w śro­dę — uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le MB Śnież­nej „Na Gród­ku” przy Miko­łaj­skiej;
-w czwar­tek — świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00. Po Mszy o godz. 7.00 na Wzgó­rzu Wawel­skim, wyru­szy po raz kolej­ny Die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy. Piel­grzy­mów będzie­my pozdra­wiać przed naszą świą­ty­nią ok. godz. 8.30;
-w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka.