0:00/ 0:00
Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
• dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Jezu­sa;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go;
• w śro­dę świę­to św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty;
• w pią­tek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Jaku­ba Strze­mię;

2. Ser­decz­nie zapra­sza­my 24 paź­dzier­ni­ka o godz. 18.30 na Msze dzięk­czyn­ną za posłu­gę bisku­pa Grze­go­rza Rysia w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Mszy prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski, a homi­lię wygło­si abp nomi­nat Łódz­ki.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra mariac­kie­go wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podzię­ko­wa­nia:
• ze wspól­no­ty for­ma­to­rów i alum­nów Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej za wspar­cie finan­so­we;
• od wspól­no­ty L’Arche za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty i zebra­nie kwo­ty ponad 10.000 zł;
• od Księ­dza Pio­tra Łapy wraz z wolon­ta­riu­sza­mi za moż­li­wość pro­wa­dze­nia kwe­sty i zebra­nie kwo­ty 17.668 zł z prze­zna­cze­niem na dzie­ło misyj­ne;
Dzię­ku­je­my tak­że za ofia­ry skła­da­ne do skar­bon w ubie­głym tygo­dniu. Zebra­na kwo­ta 1261 zł zosta­nie prze­ka­za­na Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” wspie­ra­ją­cej stu­den­tów;

4. Przy­po­mi­na­my, że w każ­dą nie­dzie­lę cele­bru­je­my Mszę świę­tą rów­nież o godz. 20.00 — zapra­sza­my na tę dogod­ną dla wie­lu wie­czor­ną Eucha­ry­stię.

5. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych dla naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz wszyst­kich modlą­cych się w naszej bazy­li­ce, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić pod­czas Mszy Świę­tej, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go i wypo­mi­nek w listo­pa­dzie oraz w cią­gu całe­go roku.